ПОКАНА за участие в национално събитие по проект BG16M1OP002-3.006-0001-C04  „Знания за Натура 2000“

ПОКАНА

за участие в национално събитие по проект BG16M1OP002-3.006-0001-C04  „Знания за Натура 2000“

на 18 януари 2023 г. в гр. София,

ще се проведе Второ национално събитие на тема:

„РОЛЯ И УЧАСТИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ В ПРОЦЕСА НА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАНОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАТУРА 2000“

Събитието е насочено към въпроси, свързани  с управлението на мрежата Натура 2000 на национално ниво. То ще включва следните панели: „Основни моменти в изготвянето на планове за управление на Натура 2000“; „Мерки, заложени в Националната Рамка за Приоритетни Действия за Натура 2000 (НРПД)“; „Връзка между мерките на НРПД и планове за управление на Натура 2000“; дискусия.

За да се включите в събитието,

можете да заявите вашето участие на

тел.: 02 944 51 09, факс: 02 944 51 18

или на имейл: projects@dicon-bg.com

ОЧАКВАМЕ ВИ!

 Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд, по проект BG16M1OP002-3.006-0001-C04 „Знания за Натура 2000“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Консорциум «Комуникации за Натура 2000» и при никакви обстоятелства не може да се приема, че неговото съдържание отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

www.eufunds.bg

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Региони