Публикуван е междинният преглед на значимите проблеми при управлението на водите в Западнобеломорски регион

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

СЪОБЩАВА

 на основание чл.168б, ал.1, т.2, и ал.3, във връзка с чл.168в, ал.1 от Закона за водите, че на интернет страницата на дирекцията https://wabd.bg/ и на Министерство на околната среда и водите: https://www.moew.government.bg/ е публикуван:

МЕЖДИНЕН ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧИМИТЕ ПРОБЛЕМИ

ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА ВОДИТЕ  В ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

Документът е на разположение за консултации и представяне на становища от датата на публикуване на съобщението 15.10.2021 г. до 18.04.2022 г.

Становища може да се изпращат на адрес:

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район”,

гр. Благоевград, 2700, бул.„Св. Димитър Солунски” № 66, п.к. 441 или на e-mail: [email protected]

Междинен преглед на значимите проблеми при управлението на водите се извършва по проект BG16M1OP002-1.017  „ПУРБ 2022-2027“, с бенефициент дирекция „Управление на водите“ към Министерство на околната среда и водите, в партньорство с Басейновите дирекции за управление на водите

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Региони