Решение № СО-73 – ЕО/2022 г на РИОСВ – София към МОСВ съгласно Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

На основание чл. 85, ал.4 и 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 4, т. 2 и чл. 14, ал. 1 и 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, както и чл. 31, ал.4 и 6 от Закона за биологичното разнообразие, чл. 37, ал.4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, представена писмена документация от възложителя по чл. 8 а, ал.1 и 2 от Наредбата за ЕО и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата на ОС, както и получено становище от Софийска регионална здравна инспекция се взе решение да не се извършва екологична оценка на ПУП –ПРЗ за поземлени имоти с идентификатори 02659.2268.19, 02659.2268.20, 02659.2268.27, 02659.2268.28, 02659.2268.29, 02659.2268.30, 02659.2268.31 по КККР на гр. Банкя.

Публикуваме цялото решение на РИОСВ –София тук.

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Региони