В София и в Кюстендил се проведоха третите регионални събития по проект „Знания за Натура 2000“

На 16 юни 2023 г. в гр. София и на 20 юни 2023 г. в гр. Кюстендил се проведоха третите регионални събития по проект „Знания за Натура 2000“ за областите Софийска и Кюстендил. Актуалната тема „ПОВИШАВАНЕ НА ИНФОРМИРАНОСТТА И ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ ЗА УЧАСТИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ В ПРОЦЕСА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАТУРА 2000“ привлече 38 души от Софийска област и 33 души от област Кюстендил, представители на: областните и общински администрации, РИОСВ, Изпълнителна агенция по околна среда, Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“, Областните офиси на Национална служба за съвети в земеделието, Общински служби по земеделие към ОД Земеделие Кюстендил, ОД на „ДФ Земеделие“ - Кюстендил,  Югозападно държавно предприятие, държавни горски и ловни стопанства, Лесозащитна станция София, Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, Областните информационни центрове, Регионален исторически музей - Кюстендил, РДПБЗН - Кюстендил, Камара на минералните води, Асоциация „Хидроенергия“, Кюстендилска вода ЕООД, Напоителни системи ЕАД, пчеларски съюз и научна асоциация по пчеларство, екологична фондация, местни инициативни групи и читалища.

Двете събития бяха открити от експерти от отдел "Превантивна дейност" на РИОСВ – София, а именно за Софийска област - от Радослава Стоянова, Старши експерт, за област Кюстендил – от Иванка Костова, Главен експерт.

В рамките и на двете събития, в първия панел бе представен опит и добри практики от Австрия и Франция в разработване и изпълнение на планове за управление на защитените зони. Във втория панел бяха разяснени възможностите за финансиране в „Натура 2000“. В третия панел бе представена ролята на заинтересованите страни в процеса на изпълнение на плановете за управление на „Натура 2000“. Фокусът бе насочен към проекти в областта на управлението на горите, пасищата и сладководните екосистеми. Дискусия по темите на отделните панели бе проведена в рамките на четвъртия панел. Дискусията в София се фокусира върху ролята на пчелите  като опрашители  и значението им за опазване на биоразнообразието. Бе обсъдена и необходимостта от мерки за намаляване на използването на пестициди  с цел предотвратяване на загубата на пчелните семейства. В Кюстендил основните акценти в дискусията бяха поставени върху нуждата от повишаване на знанията в училищата относно видовете и типовете местообитания в защитените зони.

Третата Национална кампания по проект „Знания за Натура 2000“ продължи със следващите регионални събития: на 21 юни в Хасково, на 22 юни в Кърджали, на 23 юни в Смолян, на 3 юли в Габрово, на 4 юли във Велико Търново и т.н. Информационната кампания ще обхване всички областни градове в страната. Повече информация за регионалните събития от Третата национална кампания можете да намерите на: https://natura2000.bg/treta-nacionalna-kampania/.

Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд, по  проект BG16M1OP002-3.006-0001-C04 „Знания за Натура 2000“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Консорциум «Комуникации за Натура 2000» и при никакви обстоятелства не може да се приема, че неговото съдържание отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

www.eufunds.bg

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Региони