В Ямбол и Сливен се проведоха вторите регионални събития по проект „Знания за Натура 2000“

На 23 февруари 2023 г. в гр. Ямбол и на 24 февруари 2023 г. в гр. Сливен се проведоха вторите регионални събития по проект „Знания за Натура 2000“ за областите Ямбол и Сливен. Актуалната тема „РОЛЯ И УЧАСТИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ В ПРОЦЕСА НА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАНОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАТУРА 2000“ привлече 21 души от област Ямбол и 30 души от област Сливен, представители на: областни и общински администрации, РИОСВ, ДПП „Сините камъни“, РДГ - гр. Сливен, ЮИДП ДП Сливен, държавни горски стопанства, Областна дирекция на ДФ „Земеделие“, Областна дирекция „Земеделие“, Областен информационен център гр. Сливен, Напоителни системи ЕАД - клон Средна Тунджа, ВиК-Ямбол и Сливен, СГКК-Ямбол, Мобилен общински офис - Карнобат към НССЗ-София, НССЗ-ТОО Ямбол, ловно-рибарски дружества и земеделски производители.

Събитието за Ямбол беше открито от Георги Русев, Директор на Дирекция "Контрол на околната среда" в РИОСВ-Стара Загора, а събитието за Сливен - от Диана Искрева-Идиго, Директор на РИОСВ-Стара Загора.

В процеса на разработването на плановете е предвидено активното участие на заинтересованите страни, чрез включването им в комитети, които ще бъдат сформирани към всеки орган за регионално управление на екологичната мрежа. Плановете ще бъдат средносрочни, стратегически документи със срок на действие от 6 години. Финансирането им ще бъде осигурено чрез мерките, включени в Националната рамка за приоритетни действия за Натура 2000, за което е предвиден финансов ресурс по различните програми за финансиране със средства на ЕС и националния бюджет.

В първия панел бе представена логиката на разработването на плановете и тяхното място в цялостния процес на управление на Натура 2000. Разяснени бяха основните функции на плановете и елементите на тяхното съдържание. Във втория панел бе представена НРПД, процесът на нейното разработване и форматът, утвърден от Европейската Комисия (ЕК). Разяснена бе връзката между мерките в НРПД и целите, които България си поставя за поддържане или подобряване на природозащитното състояние на видовете и типовете природни местообитания, които се опазват чрез екологичната мрежа. Представена бе системата за мониторинг за изпълнението на НРПД и индикаторите, на базата на които това ще се осъществи. В третия панел бе извършен преглед на детайлното описание на всички мерки от НРПД. В рамките на четвъртия панел бе проведена заключителната дискусия „Питай за Натура 2000“. Дискусията в гр. Ямбол бе фокусирана върху ролята на напоителните системи за изпълнението на мерките в Натура 2000. Бе дискутирана и необходимостта от подобряване на интеграцията на слоя със зоните от Натура 2000 в системата на кадастъра – КАИС. В гр. Сливен акцентът на дискусията бе върху компенсирането на горските стопани за ограниченията върху дейността им в зоните от Натура 2000. Направени бяха и предложения, свързани с начина на стопанисване на горите, дефиницията за инвазивни и чужди видове и др.

Втората Национална кампания по проект „Знания за Натура 2000“ продължава със следващите регионални събития: на 06 март в Габрово, на 07 март във Велико Търново, на 14 март в Монтана, на 15 март във Видин, на 16 март във Враца и т.н. и т.н. Информационната кампания ще обхване всички областни градове в страната. Повече информация за регионалните събития от Втората национална кампания можете да намерите на: https://natura2000.bg/vtora-nacionalna-kampania/

Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд, по  проект BG16M1OP002-3.006-0001-C04 „Знания за Натура 2000“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Консорциум «Комуникации за Натура 2000» и при никакви обстоятелства не може да се приема, че неговото съдържание отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

www.eufunds.bg

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Региони