В Ямбол и в Сливен се проведоха третите регионални събития по проект „Знания за натура 2000“

На 13 септември 2023 г. в гр. Ямбол и на 14 септември 2023 г. в гр. Сливен се проведоха третите регионални събития по проект „Знания за Натура 2000“ за областите Ямбол и Сливен. Актуалната тема „ПОВИШАВАНЕ НА ИНФОРМИРАНОСТТА И ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ ЗА УЧАСТИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ В ПРОЦЕСА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАТУРА 2000“ привлече 26 души от област Ямбол и 30 души от област Сливен, представители на: областните и общински администрации, РИОСВ, ДПП „Сините камъни“, областните дирекции на „Държавен Фонд Земеделие“, областните дирекция „Земеделие“, Общинска служба по земеделие „Тунджа-Ямбол“, териториалните областни офиси на Национална служба за съвети в земеделието, Регионална дирекция по горите - Сливен, държавни ловни и горски стопанства, областните офиси по „Рибарство и контрол“ към ИАРА, ловно-рибарски дружества, областните информационни центрове, РДПБЗН – Ямбол, дружествата по ВиК за Ямбол и за Сливен, РДНСК-Сливен, СГКК-Сливен, местни инициативни групи, земеделски производител, представители на бизнеса и читалища.

Двете събития бяха открити от инж. Диана Ганева, и.д. Директор на РИОСВ-Стара Загора.

Във всяко едно от събитията, в първия панел бе представен опит и добри практики от Австрия и Франция в разработване и изпълнение на планове за управление на защитените зони. Във втория панел бяха разяснени възможностите за финансиране в „Натура 2000“. В третия панел бе представена ролята на заинтересованите страни в процеса на изпълнение на плановете за управление на „Натура 2000“. Фокусът бе насочен към проекти в областта на управлението на горите, пасищата и сладководните екосистеми. Дискусия по темите на отделните панели бе проведена в рамките на четвъртия панел. В област Ямбол, фокусът в дискусията бе поставен върху представените еко-схеми и по-конкретно, бе обсъден контрола по отношение на намаляването на употребата на пестициди, както и изискванията, свързани с изготвянето на плановете за паша. Подчертано бе, че са необходими допълнителни указания и яснота за очаквания ефект от пашата и начина, по който тази дейност трябва да се изпълнява. В област Сливен дискусията бе насочена към финансирането на мерките в горите, с предложение да се разработи и прилага национална програма за опазване на горите в Натура 2000. Обсъден бе и подходът, по който да се определят дейностите в плановете за управление.

Третата Национална кампания по проект „Знания за Натура 2000“ продължава със следващите регионални събития: на 26 септември във Варна, на 27 септември в Бургас, на 03 октомври в Благоевград, на 04 октомври в Перник, на 16 октомври в Ловеч и т.н. Информационната кампания ще обхване всички областни градове в страната. Повече информация за регионалните събития от Третата национална кампания можете да намерите на: https://natura2000.bg/treta-nacionalna-kampania/.

Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд, по  проект BG16M1OP002-3.006-0001-C04 „Знания за Натура 2000“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Консорциум «Комуникации за Натура 2000» и при никакви обстоятелства не може да се приема, че неговото съдържание отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

www.eufunds.bg

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Региони