Във Варна и в Добрич се проведоха вторите регионални събития по проект „Знания за Натура 2000“

На 20 март 2023 г. в гр. Варна и на 23 март 2023 г. в гр. Добрич се проведоха вторите регионални събития по проект „Знания за Натура 2000“ за областите Варна и Добрич. Актуалната тема „РОЛЯ И УЧАСТИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ В ПРОЦЕСА НА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАНОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАТУРА 2000“ привлече по 30 души от двете области, представители на: областна и общински администрации, РИОСВ, ДПП „Златни пясъци“, Басейнова Дирекция „Черноморски район“, ОД на „ДФ Земеделие“, НССЗ-ТОО Варна, ОД „Земеделие“ - Добрич и общински служби към нея, РДГ - Варна, СИДП - Шумен, държавни горски и ловни стопанства, Институт по рибни ресурси – Варна, Технически Университет - Варна, Регионален исторически музей - Добрич, ОИЦ, „Напоителни системи“ - клон Черно море, Варненска търговско-индустриална камара, РДНСК, СГКК, асоциация на земеделски организации, производствено-търговската земеделски кооперация, гражданско сдружение за опазване на околната среда и устойчивото развитие. Двете събития бяха открити от Стела Дочева, Главен експерт в Дирекция „Превантивна дейност“ в РИОСВ-Варна.

В рамките на двете събития, в първия панел бе представена логиката на разработването на плановете и тяхното място в цялостния процес на управление на Натура 2000. Разяснени бяха основните функции на плановете и елементите на тяхното съдържание. Във втория панел бе представена НРПД, процесът на нейното разработване и форматът, утвърден от Европейската Комисия (ЕК). Разяснена бе връзката между мерките в НРПД и целите, които България си поставя за поддържане или подобряване на природозащитното състояние на видовете и типовете природни местообитания, които се опазват чрез екологичната мрежа. Представена бе системата за мониторинг за изпълнението на НРПД и индикаторите, на базата на които това ще се осъществи. В третия панел бе извършен преглед на детайлното описание на всички мерки от НРПД. В рамките на четвъртия панел бе проведена заключителната дискусия „Питай за Натура 2000“. Основните акценти на дискусията във Варна бяха поставени върху начина, по който плановете за управление на защитените зони следва да се съвместят с плановете за управление на защитените територии и необходимостта от осигуряване на качествена външна експертиза за разработването на мерките. В Добрич дискусията се фокусира върху възможностите за ограничаване на инвестиционните намерения при наличие на ценни видове и местообитания в „Натура 2000“  в земеделски земи с начин на трайно ползване – друго земеползване и необходимостта от по-високо популяризиране на мрежата „Натура 2000“. Посочено бе, че текат подготвителните работи по информационните кампании и тръжните процедури за изкупуване на Понто-сарматските степи.

Втората Национална кампания по проект „Знания за Натура 2000“ продължава със следващите регионални събития: на 29 март в Разград, на 30 март в Търговище, на 04 април в Ловеч, на 05 април в Плевен и т.н. Информационната кампания ще обхване всички областни градове в страната. Повече информация за регионалните събития от Втората национална кампания можете да намерите на: https://natura2000.bg/vtora-nacionalna-kampania/

Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд, по  проект BG16M1OP002-3.006-0001-C04 „Знания за Натура 2000“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Консорциум «Комуникации за Натура 2000» и при никакви обстоятелства не може да се приема, че неговото съдържание отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

www.eufunds.bg

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Региони