Безлихвени заеми и за младежи

Чрез ББР помагат на сезонни работници

Дават до 6900 лв.

Сезонните работници и младежите, започнали трудовата си дейност през 2020 г., също ще може да получат безлихвени заеми по гаранционната програма на Българската банка за развитие (ББР). Достатъчно за кандидатстване по програмата е човек да има общо 3 месеца трудово правоотношение в периода между 1 януари 2020 г. и датата на кандидатстването му за кредит. За този тримесечен период е необходимо да има декларирани и/или платени осигуровки от работодател, в случай, че са били дължими. Това гласят изготвени от ББР промени в Програмата за гарантиране на безлихвени кредити в защита на хора, лишени от възможността да работят поради пандемията от COVID-19.

За самоосигуряващите се граждани, за да получат безлихвени заеми, е нужно да са декларирали или платили осигурителните вноски, дължими след 1 януари 2020 г., само за периода, в който са осъществявали дейност.

Отпада условието кандидатите за заеми да не са получавали други възнаграждения за трудова дейност от друг източник, както и да имат поне 5 отработени дни през месец март. Няма да важи и ограничението за финансиране, ако кандидатстващите за безлихвен заем са се възползвали и от друга мярка, осигурена от държавата за физически лица, във връзка с пандемията. Мярката за безлихвено финансиране може да се комбинира с отпускането на 24 лева на ден на зетите в затворени заради Covid-19 фирми.

Българската банка за развитие не разглежда исканията за кредит, а включва вече одобрените от търговските банки заеми в издадената портфейлна гаранция.

Лимитът на безлихвените заеми, които търговските банки отпускат с гаранции от ББР, е увеличен от 4500 лв. на 6900 лв. Удължава се и срокът за кандидатстване до 30 юни 2021 г. или до изчерпване на гаранционните лимити на търговските банки-партньори по Програмата.

Промяната се налага заради продължаващата пандемична ситуация в страната.

Правителството възлага на ББР да гарантира безусловно всички кредити, които търговските банки отпускат при спазване на новите условия. Това важи и когато договорите за кредит или допълнителните споразумения към тях са сключени преди актуализация на финансовите споразумения между ББР и търговските банки в съответствие с измененията в Програмата. Целта е максимално бързо да бъдат подпомогнати хората, които отново са в принудителен неплатен отпуск, и самоосигуряващите се с прекъсната дейност или спад в дохода в края на годината поради втората вълна на пандемията. 

Приетите промени предоставят възможност за подкрепа на повече хора, включително такива, които веднъж са били в неплатен отпуск, а след това са оставали без трудов договор и са били насочвани към бюрата по труда. 

Максималният срок на погасяване е 5 години, с минимум 6 месеца и максимум 24 месеца гратисен период. Заемите са освободени от такси, комисиони и неустойки.

С правителственото решение се въвеждат промени по отношение на особено пострадалите от пандемията самоосигуряващи се лица, упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност по регистрация, и земеделски производители. Те трябва да представят заверени копия на издадените от тях счетоводни документи, данъчни декларации или други документи, с които се установява спад в доходите за съответния период. Необходима е и декларация по образец на ББР, че представените данни и документи са изчерпателни по отношение спада в доходите. При неприложимост на посочените документи, е достатъчно лицето да представи декларация по образец на ББР, че търпи спад в доходите от поне 20% от разглежданите периоди спрямо тези преди пандемията.

Кандидатстващите за увеличение на кредит, включително при условията на втора търговска банка, ако първата е изчерпила своя  гаранционен лимит, предоставят, освен Искането за кредит по образец, единствено: 

- документ от работодателя за неплатен отпуск - за лицата на трудов договор, които след първоначалното си връщане на работа отново са в неплатен отпуск;
- документ - подадена декларация по образец на НАП за ново прекъсване на дейност - от самоосигуряващите се лица.

В останалите случаи, включително когато кредитът е получен поради спад в доходите, вече установени обстоятелства не се обследват отново, а при кандидатстване по изключение в друга търговска банка поради изчерпан гаранционен лимит на първата, правоимащото лице предоставя копие от договора за кредит по Програмата.

Партньори по програмата са 12 търговски банки, 10 от които продължават да приемат заявления за безлихвени заеми. Това са Алианц Банк България, Банка ДСК, Инвестбанк, Първа инвестиционна банка, Търговска банка Д, УниКредит Булбанк, Обединена българска банка, Юробанк България, Райфайзенбанк и Централна кооперативна банка.

С изчерпан гаранционен лимит са Общинска банка и Интернешънъл Асет банк. Предстои подписване на допълнителни споразумения с всяка от банките-партньори. 

Програмата за безлихвени кредити за физически лица, пострадали от извънредната ситуация и пандемията COVID-19, стартира като антикризисна мярка през април 2020 г. До момента от нея са се възползвали 23 538 души, за които ББР е потвърдила гаранции върху финансиране в размер на над 98,3 млн. лева.

В края на ноември ЕК одобри и промени в гаранционната програма в подкрепа на бизнеса, за да е достъпна за по-голям брой компании. С новите параметри ББР гарантира отпускането на заеми до 1 млн. лв. за малки и средни предприятия и до 2 млн. лв. за големи компании, които търпят негативни последици от пандемията. Кредитите се отпускат от 8 банки-партньори, при намалени изисквания за обезпечение и възможност за гратисен период до 3 години.

Коментари

Задължително поле