Бъдещето на Кохезионната политика на ЕС и възможностите за градско развитие на София ще бъдат обсъдени на среща-дискусия

На всеки седем години Европейският съюз определя своята Многогодишна финансова рамка (МФР). Бюджетът за следващия период (2021-2027) г., по предложение на Европейската комисия, ще е в размер на 1 279 милиарда евро. Размерът на средствата е съпоставим с настоящата рамка (2014 – 2020 г.) и, от една страна, това е добре за страните нетни бенефициенти от бюджета на ЕС (вкл. България), тъй като след БРЕКЗИТ се очакваха значителни намаления на разходите. От друга страна, запазването на рамката на тези нива заедно с необходимостта да бъдат адресирани новите предизвикателства пред ЕС като миграцията и сигурността, предопределят по-малкото средства за финансиране на традиционните приоритети като Кохезионната и Общата селскостопанска политика.

Споразумението за бъдещата МФР трябва да бъде прието с единодушие от лидерите на държавите членки, което обуславя продължителността и сложността на преговорите по нея. Всички страни се стремят да защитят своите интереси, а Европейската комисия (ЕК) в ролята си на „пазител“ на европейския бюджет защитава интересите на ЕС.

Каква е позицията на страната ни в тези сложни преговори? Отговаря ли на нуждите на България разпределението на бюджета и фокусът на инвестициите, определени от ЕК?

Отговори на тези въпроси ще търси срещата-дискусия на тема „Бъдещето на Кохезионната политика на Европейския съюз и възможностите за градско развитие на София“, която Областен информационен център – София организира в рамките на национална кампания на мрежата от Областни информационни центрове в цяла България.

Дискусията ще се проведе на 15.10.2018 г., от 16.00 часа в Бална зала на хотел „ИнтерКонтинентал“ в София. Евродепутатът Андрей Новаков, в качеството на главен преговарящ по основния регламент за Европейските структни и инвестиционни фондове /ЕСИФ/ след 2020 г., ще очертае рамката на преговорите по следващия многогодишен бюджет на ЕС и възможностите за инвестиции и развитие на страната ни чрез еврофондовете през периоа 2021 – 2027 г.Градският контекст и възможностите за партньорство и финансиране на проекти за градско развитие на София чрез финансови инструменти Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020, са фокус на втората част от събитието.

Експерти от „Фонд за устойчиви градове“ ще разяснят какъв тип проекти за градско развитие, енергийна ефективност и туризъм ще бъдат финансирани за град регионите София. В последната част от дискусията ще бъдат представени успешни проекти в сферата на градското развитие, подкрепени с финансови инструменти.

Срещата, която се организира под формата на граждански диалог, ще даде възможност на всички присъстващи да зададат своите въпроси към всички участници и заедно да генерират идеи за качествени инвестиции в София.

Коментари

Задължително поле