Вижте какво ще решава Министерският съвет утре, 24 октомври 2018

Снимка: Архив

1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПРОФИЛИ НА АДМИНИСТРАТИВ¬НИТЕ ОРГАНИ В СИСТЕМАТА ЗА СИГУРНО ЕЛЕКТРОННО ВРЪЧВАНЕ, ПОД¬ДЪРЖАНА ОТ ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ“.

Внася: заместник министър-председателят

2. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА ВЛАДИМИР ПЕНЕВ С ОРДЕН „СВ. СВ. КИ¬РИЛ И МЕТОДИЙ” ОГЪРЛИЕ.

Внася: министърът на културата

3. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА СПИСЪК С ПРИОРИТИЗИРАНИ ИСКАНИЯ ОТ 2018 Г. ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОДКРЕПА ПО ПРОГРАМАТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ПОДКРЕПА НА СТРУКТУРНИ РЕФОРМИ.

Внася: министърът на финансите

4. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОТЧЕТ ЗА НАПРЕДЪКА КЪМ 29 СЕПТЕМВРИ 2018 Г. В ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА МЕРКИТЕ, ОДОБРЕНИ С РЕШЕНИЕ № 411 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2016 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ С МЕРКИ, АДРЕСИРАЩИ ОСНОВНИТЕ ПРОБЛЕМНИ ОБЛАСТИ, ВЪЗПРЕПЯТ¬СТВАЩИ НАРАСТВАНЕТО НА ИНВЕСТИЦИИТЕ, УТВЪРДЕНИ С РЕШЕНИЕ № 617 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2015 Г.

Внася: министърът на финансите

5. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОМЕНИ ПО БЮДЖЕ¬ТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ ЗА 2018 Г. ВЪВ ВРЪЗКА С УВЕЛИ¬ЧАВАНЕ КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО И ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ КАПИТАЛА НА „ФОНД МЕНИДЖЪР НА ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ В БЪЛГАРИЯ“ ЕАД.

Внася: министърът на финансите

6. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПЛАЩАНИЯТА ПО РЕШЕНИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА ПО ДЕЛАТА „УЗУНОВА И СЕИД СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ“ (ЖАЛБА № 2866/13), „САПУНДЖИЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ“ (ЖАЛБА № 30460/08), „БОЯН ГОСПОДИНОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ“ (ЖАЛБА № 28417/07), „БОЯДЖИЕВА И „ГЛОРИЯ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЛТД ЕООД СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ“ (ЖАЛБИ № 41299/09 И 11132/10) И „АЛЕКСАНДЪР СЪБЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ“ (ЖАЛБА № 43503/08).

Внася: министърът на правосъдието

7. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛ¬ГАРИЯ КЪМ СЪВМЕСТНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ВИСОКОПРО¬ИЗВОДИТЕЛНИ ИЗЧИСЛИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ.

Внася: министърът на образованието и науката

8. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗ¬БИРАТЕЛСТВО ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НА РЕПУБЛИ¬КА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА АЗЕРБАЙДЖАН.

Внася: министърът на образованието и науката

9. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ¬КА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА МИНИСТРИТЕ ПО ЕНЕР¬ГЕТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ПРОВЕДЕНО НА 17 И 18 СЕПТЕМВРИ 2018 Г. В ЛИНЦ.

Внася: министърът на енергетиката

10. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ¬КА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙ¬СКИЯ СЪЮЗ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И РИБАРСТВО, ПРОВЕДЕНО ОТ 23 ДО 25 СЕП¬ТЕМВРИ 2018 Г. ВЪВ ВИЕНА.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

11. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ¬КА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ (ЕКОФИН), ПРОВЕДЕНО НА 2 ОКТОМВРИ 2018 Г. В ЛЮКСЕМБУРГ.

Внася: министърът на финансите

12. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ¬КА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ОКОЛНА СРЕДА, ПРОВЕДЕНО НА 9 ОКТОМВРИ 2018 Г. В ЛЮКСЕМБУРГ.

Внася: министърът на околната среда и водите

13. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СПЕЧЕЛИЛИЯ КОНКУРСА УЧАСТНИК ЗА КОНЦЕСИОНЕР НА МОРСКИ ПЛАЖ „ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ“, ОБЩИНА ВАРНА, ОБЛАСТ ВАРНА.

Внася: министърът на туризма

14. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СПЕЧЕЛИЛИЯ КОНКУРСА УЧАСТНИК ЗА КОНЦЕСИОНЕР НА МОРСКИ ПЛАЖ „СОЗОПОЛ - ЦЕНТРАЛЕН“ ОБЩИНА СОЗОПОЛ, ОБЛАСТ БУРГАС.

Внася: министърът на туризма

15. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА.

Внася: министърът на финансите

16. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

Коментари

Задължително поле