Вижте как ЦИК взе незаконното решение за машинното гласуване (стенограма)

С 14 гласа "за" и 6 "против" е взето решението на ЦИК от 27 януари за гласуване с машини само в 500 секции, което противоречи на Изборния кодекс и беше отменено от Върховния административен съд вчера.

Решението № 4153-НС са подкрепили председателката Ивилина Алексиева, заместничката й Севинч Солакова, секретарят Мария Мусорлиева и членовете Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Таня Цанева, Емануил Христов, Мартин Райков, Румяна Сидерова.

"Против" са гласували Георги Баханов, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Росица Матева и Румен Цачев.

На видеозаписа от обсъждането на ключовата точка се вижда, че членът на ЦИК Мартин Райков (от квотата на партия АБВ) е продължил невъзмутимо да гледа полуфинала на Григор Димитров с Рафаел Надал на Аустрейлиън оупън.

 

Стенограмата от обсъждането:

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, следващата точка е: Предложение до Министерство на

финансите във връзка с план-сметката за изборите.

Преди това би трябвало ние да решим основни въпроси. Както

знаете един от тях беше по повод разяснителната кампания, мисля че

преди малко уточнихме.

Вторият въпрос, който стои е въпроса с машинното гласуване.

Колеги, знаем становищата в ЦИК. Който има да каже нещо в

момента, моля да го каже.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Проектът е даден във вътрешна мрежа, моя

папка днешно заседание.

Точка първа е спорна. Останалото поначало е онова, което сме

правили досега. По същество това са законови текстове отгоре до долу,

както сме ги правили досега. Няма творчество там. Просто са

систематизирани и подредени в някакъв тип последователност.

Идеята на тези ред и условия е да създадем принципите. Да

дадем ход на процеса. А конкретните правила за начина на гласуване

ще бъдат изписани така както сме ги правили досега след провеждане

на обществена поръчка и видим вида на машината. В този смисъл този

текст дава принципните общи положения така както са в закона и дава

първоначална нагласа за машинното гласуване към настоящия момент.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря господин

Чаушев.

Колеги, моля за коментари. Първи е господин Ивков, след това е

господин Христов.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз нямам нищо против предложеното

принципно решение на докладчика, което не се отличава много от

досега приеманите, но има един важен въпрос, по който ние

дебатирахме в работни заседания и по който аз отстоявам различно

мнение по най-важния въпрос. Той е принципен, не е с оглед

43

подготовката на решението, а именно броя на машините. Според мен

няма как ние да определяме 500 машини, тъй като § 10 и § 11 от

заключителните разпоредби имат действия само във времето и е

посочено за кои избори се провежда при не по-малко от 500 машини.

Обратното общия текст, който сега е приложим за мен несъмнено след

проучване е чл.206 във връзка с чл.212 от Изборния кодекс. Като са

приложими всичките алинеи на чл.26, където ясно е записано, че на

избирателя в тези избори следва да му се предостави субективното

право да избере по кой начин да гласува. Тоест, това неминуемо

обуславя да има осигурени два начина за гласуване, а именно с

хартиена бюлетина и електронно.

От друга страна зная, че това практически е почти невъзможно

да бъде осъществено от Централната избирателна комисия особено

самостоятелно. Това е работа на предходното и на служебното

правителство и на държавата като цяло досега да беше осигурила

възможността за това гласуване. Въпреки това, аз считам, че като

членове на Централната избирателна комисия ние трябва да положим

всички усилия, за да се опитаме да осигурим възможността на

гражданите да гласуват и машинно, след като такава е несъмнено

волята на законодателя не само според закона, а и според някои

изказвания на възлови фигури, които участваха в изработването и в

приемането. Този текст не е нов. Той съществува откакто е приет новия

Изборен кодекс.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря господин Ивков.

Господин Ивков, позволете ми само една реплика, казвам го със

съжаление. Но тъй като вие към Министерския съвет насочихте, с

промените в Изборния кодекс миналата година изцяло ние като

Централна избирателна комисия сме отговорни за осигуряването на

тези 12 000 секции.

Колеги, вторият изказваш се беше господин Христов.

44

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги, аз ще говоря по същество.

Няма да коментирам този въпрос. Онзи ден го коментирахме. Ще

добавя някои дребни забележки. В т.7, където пише: „В деня преди

изборния ден в определените от ЦИК избирателни секции една от

кабините за гласуване се оборудва“. Аз предлагам да не се казва, че

една от кабините, а да се пише, че се добавя една допълнителна кабина.

Тъй като знаем, че някъде може да има само една кабина. Нямаме

представа дали ще изберем секция с две кабини, защото ние не знаем

колко ще сложат. Но даже и така да е. Да се ангажира само едната

кабина с тези машини, защото знаем, че някъде никой невлиза в тях и

не е редно. Затова нека да си бъдат кабините за хартиени бюлетини,

както досега. А тази да се намери място да бъде сложена отстрани.

Винаги е било така и мисля, че е по-добре пак така да остане.

Второто нещо е към т.16. Районна избирателна комисия отчита

резултатите от проведеното машинно гласуване в протокол. Този

протокол, който цитираме тук, той не отчита резултатите, а включва

само резултатите от машинното гласуване. Да не си помисли някой и

да каже, че вие сте писали, че ги отчитате, защото някой се интересува

само от машинното какво е.

Има нещо друго, което аз го имам като идея, не е сега момента

да говорим, че ще задължим резултатите от всяка секция от машинното

гласуване да излизат от флашката в специален образец, но той няма да

бъде приложение към изборите. Допълнително в нашите указания ще

го дадем, така че ще го има това нещо, но точно как ще стане, трябва

да го обмислим. Да се напише т.16, че районната избирателна комисия

отчита в резултатите и дела на машинното гласуване. Не че ще ги има

отделно в протокола. Това са ми забележките.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Господин

Чаушев приемате предполагам като докладчик. Благодаря господин

Христов.

45

Друг който желае да вземе отношение? Заповядайте госпожо

Матева.

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, знаете моето становище по

въпроса. Дълго време обсъждахме как да подходим в тази ситуация.

Моето разбиране на закона е, че § 10 и § 11 са изчерпали действието си

като конкретно определено в тях време за прилагането им. Тоест

трябва да се прилага Изборния кодекс такъв, какъвто е приет през 2014

г., а именно както каза колегата Ивков, че трябва на избирателя да се

осигури възможност за избор как да гласува. Дали с хартиена бюлетина

или с машини, което според мен означава, че във всяка една

избирателна секция би следвало да има машина за гласуване

включително и в чужбина.

Както каза колегата Ивков, всички в тази Централна

избирателна комисия смятам сме на ясно, че към днешна дата ще бъде

почти невъзможно дори и да има изпълнител, който да изпълни тази

обществена поръчка и да достави тези 13 000 машини. Ще бъде много

трудно да бъде организирано тяхното съхранение, доставката им до

всички избирателни секции, до всички държави, където ще има секции

за гласуване и в чужбина. Осигуряването на хора, които да обслужват

машините, тъй като не може членовете на секционните избирателни

комисии да обслужват всички машини. Знаем от опита, който имаме

при експеримента и при реалното машинно гласуване, че понякога се

налага човек, който разбира от софтуера на машината да подпомогне

дейността.

Смитам, че Централната избирателна комисия трябваше и съм

го казвала многократно, да информира за този проблем и Народно

събрание и действалия до днес Министерски съвет. Но така или иначе

това не е направено. Аз смятам, че с предложения проект за решение

ще нарушим Изборния кодекс, тъй като мисля, че към днешна дата

46

Централната избирателна комисия не може да преценява колко броя

машини да има, ако смята, че трябва да има машинно гласуване.

По скоро бих предложила да помислим върху варианта, дали да

не излезем с решение, че с оглед това, че са насрочени за 26 март

извънредни парламентарни избори, ние нямаме физическа възможност

нито държавата, според мен следва да отдели този ресурс. Защото аз не

смятам, че ще са достатъчни 20 млн., които се въртяха в публичното

пространство или 30, а може би и повече. Тъй като аз лично смятам, че

така или иначе, ако ще се осигурява машинно гласуване във всички

секции, то тези машини трябва да бъдат закупени, тъй като Изборния

кодекс предвижда машинно гласуване от тук нататък във всички

видове избори, според мен.

Тоест за мен не е целесъобразно да се харчат пари за наемане на

13 000 машини. Те трябва да бъдат закупени. Респективно след

провеждането на изборите трябва да бъдат съхранявани някъде. Всичко

това трябва да има време да бъде обмислено и да бъде подготвено и да

може да бъде осъществено на ниво общини, областни управи и в цялата

държава и то не може да стане само с участието на Централната

избирателна комисия. Трябва да бъде съгласувано с вече служебния

кабинет евентуално и с ново редовно правителство. Поради което аз ви

предлагам да помислим дали да не излезем с решение, че с оглед

кратките срокове и невъзможността да се изпълни една такава поръчка,

да няма изобщо машинно гласуване.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Заповядайте господин Баханов.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаема госпожо председател, аз от една

или няколко седмици акцентирам на този нюанс в разговорите и в

работни заседания и в разговорите с колеги. Първо искам да кажа, че

съм солидарен с изразеното мнение от колегата Ивков и от колегата

47

Матева, но този нюанс мисля, че е много важен, а именно, че в момента

сме пред прага на извънредни избори.

Законодателят като е приемал този текст на закона и § 10 и § 11

е казал до изборите за президент и вицепрезидент през 2016 г. Тогава

се е знаело кога ще бъдат изборите за президент и

вицепрезидент.Никой не предполагал към онзи момент, че само четири

месеца след изборите за президент и вицепрезидент ще бъдем

изправени пред възможността да проведем извънредни парламентарни

избори с цялата специфика на тези избори. Говоря за преференции,

говоря за изборни райони, изборни райони в чужбина и т.н. Така че

този нюанс е много важен, но съм абсолютно категоричен в извода си,

че чл.206 е абсолютно приложим. Тоест, избора в момента не е на

Централната избирателна комисия, а избора според разпоредбата на

чл.206 е даден на избирателя. Той по своя избор може да гласува с

хартиена бюлетина или с бюлетина за машинно гласуване. Тоест ние

трябва да подсигурим тази възможност и избирателя да направи своя

избор

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Ще ползвате ли дуплика?

Заповядайте госпожо Мусорлиева за изказване.

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, считам че в три

централни избирателни комисии, в които аз лично съм била член са

малко моментите, в които действително ЦИК е трябвало да бъде на

нивото не само на времето на държавничеството, ако щете, а и на

нивото на обществените отношения, които са към определен момент.

Считам, че това е един от моментите. Това първо.

В момента аз лично изключително адмирирам изказването на

госпожа Матева. То много ми хареса. Абсолютно съм склонна да я

подкрепя. Искам само да допълня нещо в подкрепа. Правото на добро

управление на един народ, няма повече такива реплики да

употребявам, но действително правото на управление, което малко

48

хора гледат и малко управленци гледат на това, включва не само

справедливото прилагане на закона, но и такова каквото то да е

рентабилно, изгодно, включително и материално за самия народ.

Целесъобразност, точно така. Тъй като действително намирам

основание в чл.57, ал.1, т.29, аз лично ще подкрепя или предложеното

от докладчика или предложеното от колегата Матева, за което й

благодаря. Аз не бях се замислила за това.

Действително считам, че закона трябва да е справедлив. Вие

знаете, че в 500-те секции, които бяха на предишните избори имаше

негласували. Хората не са свикнали, каквото и да означава това да

гласуват с машини. Нито се намалява броя на секционните избирателни

комисии, нито членовете участващи в изборите, нито хартията. Няма

рентабилност, освен действително едно загатнато и недоизведено в

закона право. Съществува чл. 206 и чл. 208 и аз защитавах това. Но

действително не е изведено както трябва, не е уточнено точно и ясно,

като че ли едно кривване на законодателя, ако може някой друг да му

измие ръцете, което не е правилно. Защото народа няма изгода от това

12 000 секции при невъзможност да бъдат снабдени с машини да даде

още 28 млн. или 30 млн., не знам колко са сметките, но са

изключително високи, без да спести нищо и без да може да упражни

нещо в повече от другата му възможност.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Господин Ивков за реплика.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Считам, че не трябва да отиваме в тази

насока в дебатите. Абсолютно е недопустимо ние да преценяваме кое е

целесъобразно и кое не е, а трябва да видим кое е законосъобразно.

Ако приемем, че е законосъобразно и законодателя е предвиди

да има във всички секции нямаме изобщо думата да обсъждаме

целесъобразно ли е или не, скъпо ли е или е евтино и как се управлява.

По скоро трябва да се замислим и аз съм готов за тезата, която

предложи колегата Матева. Има и друг вариант да се опитаме да

49

изпълним закона и да видим дали изобщо ще може и ще има обективна

възможност това нещо да се осъществи.

Аргументът, че законодателя 2014 г. вече е предвидил § 10 и §11

за общите избори, които се е знаело кога ще се произведат. Това че ние

трябваше да наемем 500 машини за предходните избори, които бяха

съвсем скоро и наистина нямаше обективна възможност ние да мислим

за закупуване. И това не става само с действие на Централната

избирателна комисия, а и с правителството на Република България,

което и да е то. Ние трябва да се замислим или за варианта, който тя

предложи или бърза обществена поръчка и опити да се осигурят и ако

не се осигурят, то тогава би било обективно невъзможно да няма

никъде. Защото иначе ще са едни напразно похарчени пари за 500

секции и ще поставим в неравностойно положение едни граждани

спрямо други. Тоест или нула или 13 000 или колкото са там

необходими за секциите с резервите. Това е моето виждане.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря за репликата ви.

Ще ползвате ли дуплика? Заповядайте.

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Благодаря на колегата Ивков.

Склонна съм да се съглася изцяло с него.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Следващия

изказващ се заявил се за изказване е госпожа Ганчева. Заповядайте.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз ще бъда кратка с оглед на това, че

колеги изразиха по-голяма част от нещата, които исках да кажа.

По отношение на проекта на решение, който разглеждаме

считам, че той е незаконосъобразен. Като споделям изказаното мнение

от колегите, които се изказаха преди мен, че машинното гласуване би

следвало да бъде задължително, да го приложим навсякъде във всички

секции. Не намирам законова опора и къде точно в Изборния кодекс е

критерия, който е приложен в проекта на решение в 500 секции да има

машини.

50

По отношение на предложението на колегата Матева, аз лично

мисля, че има почва да мислим. Но досега в Централната избирателна

комисия в предишните няколко дни въпроса беше поставен на работни

обсъждания. Едните са за машинно гласуване, другите не са за

машинно гласуване.

Предлага ни се проект на решение, който изцяло може би

преповтаря предходен проект на решение. Аз няма да подкрепя такъв

проект. Още повече в публичното пространство освен милиони, избори

и прочее, ние се информираме. Виждам, че има споделяне и се очаква,

че ще има машинно гласуване навсякъде. Чисто организационно ние по

скоро този въпрос сме го обсъждали като, извинявам се за израза,

черно и бяло. Или има или няма. Броихме гласове. Аз лично няма да

дам гласа си за този проект.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Реплика към вас.

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Така предложен проекта се основава

само на един член и в този смисъл изобщо не е незаконосъобразен.

Това първо. Напротив, абсолютно е законосъобразен във вида, в който

е предложен.

Второ, колкото се съгласих с господин Ивков, че правилно не е

наша работа да обсъждаме целесъобразност, това което аз тръгнах да

обсъждам, въпреки че то действително е вярно. Съвсем не обсъждам

някой в публичното пространство. Няма да коментирам и този някой.

Трето, за черно и бяло, ще го кажа малко по-художествено, не е

маниер на ЦИК да бъде сив.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Има ли още реплики или

изказване. Заповядайте реплика.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Твърди се, че текстът бил

незаконосъобразен. Текстът е построен на правомощие на ЦИК

изрично посочено в чл.59, ал.1. Ние определяме реда и условията за

машинно гласуване при отпаднал текст § 11. Пред нас са ширнали

51

полята. Така да го кажем сега. Що се касае до това, ние в момента сме

изправени пред тълкуване на определени разпоредби. Моето тълкуване

върви по следната логика. След като чл.57, ал.1, т.29 е изрично

правомощие на ЦИК, то броя на секциите е явно в обхвата на ред и

условия. Освен това никъде в останалите текстове няма изрично

посочване за всички избирателни секции. Тъй както няма за всички, то

в такъв случай ЦИК ще определи броя на тези секции.

В този смисъл, тъй като тълкуваме воля на мнозинство в

Народното събрание приело тези текстове и сме изцяло в тълкуване,

моето съображение при тълкуването е, че едва ли народните

представители на времето си са имали предвид, че машинно гласуване

след две години ще се произвежда в чужбина от Индонезия до Сан

Франциско и в Малайзия. Едва ли народните представители когато са

приемали тези общи текстове, волята им е била да се осигури машина в

затворите. Едва ли волята им е била да се осигури машина във всяко

лечебно заведение. Едва ли са мислили, че трябва да се разнася машина

за гласуване заедно с подвижните секционни комисии по места само и

само видите ли, както тръгнахме на общи постановки, да се осигуряло

правото на всички избиратели независимо в коя точка на този свят да

им се осигури машинно гласуване. Едва ли волята, която ние тълкуваме

е била тази.

Освен това позовавате се на чл.206. Но обърнете внимание и ще

видите, че там става въпрос за хартиена бюлетина. Когато тълкуваме

едни текстове добре е да ги тълкуваме систематично. Очевидно е, че

този чл.206 визира типа носители на вота на въпросните граждани, но

във всеки случай не и броя на въпросните секции, в които пак

повтарям, правомощието на ЦИК изрично е уредено в чл.57, ал.1, т.29.

По следващия въпрос. Да има или да няма машинно гласуване.

Уважаеми колеги, категорично съм да има машинно гласуване.

Ние досега провеждахме машинно гласуване. Не може в един момент

52

да кажем било каквото било и да кажем от тук нататък няма да

провеждаме машинно гласуване. Аз съм за машинно гласуване в

ограничен обем, съобразно времеви ресурси, финансови, технологични,

организационни във връзка и със задължителното провеждане на

обществена поръчка предлагам този текст на т.1 от въпросното

решение да бъде приет. И продължавам да твърдя, че той е

законосъобразен.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря господин

Чаушев. Това беше реплика. Имате право на дуплика госпожо Ганчева

на двете ви реплики.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Първо към колегата Чаушев, тъй като

той е докладчик на решението. Колега Чаушев, аз ви уважавам много

като член на Централната избирателна комисия и като юрист, но за

съжаление вашите доводи не можаха да ме убедят в

законосъобразността на предложения от вас проект.

Понеже ми направихте реплика, да ви кажа, че чл.206 никъде не

употребих в изказването си.

По отношение на колегата Мусорлиева. Госпожо Мусорлиева аз

нямам опита и не мога да се изказвам от висотата като член на

Централната избирателна комисия в три мандата. Но може би не съм

сгрешила използвайки черно и бяло, тъй като вие често, както знаем и

ви уважаваме и като личност с друго амплоа. Вие също употребявате

метафорични изрази. Така че това ми е репликата. А иначе много

яростно защитавахте проект на решение, който не е ваш. Учуди ме, че

първо вие ме репликирахте като не сте докладчик по проекта.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Госпожа Цанева

заповядайте.

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, аз подкрепям изцяло предложения ни

проект на решение. Колегата Чаушев вече каза това, което беше, че

53

трябва да оставим 500 избирателни секции. Тоест да не отстъпваме от

постигнатото вече до този момент.

Второто което искам да ви припомня, нееднократните

препоръки на Венецианската комисия, на ОСС, които ако си спомняте

разговорите и миналата година и предната ни съветваха, че не бива

изведнъж да се премине към повсеместно. Това е един много сериозен,

сложен процес, при който може да се получат изкривявания, ако ние от

500 секции преминем в повсеместно машинно гласуване. Трябва много

внимателно и със стъпки да стигнем до този момент.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте госпожо

Нейкова.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Репликата ми към колегата Цанева е по

повод казаното да задържим на нивото на постигнатото или нещо

подобно за 500-те секции.

Колеги, аз не го разглеждам по този начин. 500 секции бяха в

изпълнение на закона, където е казано не по-малко от. Така че към

настоящия момент, аз също считам, че законодателя е предвидил през

2014 г. към днешна дата, така както са текстовете на закона да има

машинно гласуване във всички избирателни секции с ясното съзнание,

както казаха и преди изказващи се колеги, че физически това нещо най-

вероятно не може да се изпълни за тези предсрочни избори. Параграфи

10 и параграф 11 от Преходните и заключителните разпоредби вече са

неприложими. Ако се позоваваме на тях, така както е записано в § 11,

че през 2016 г. има експериментално машинно преброяване и както

четем закона, че написаното за конкретни избори може да го

приложим и за тези, би трябвало и в тази част по същия начин да

прочетем закона.

РОСИЦА МАТЕВА: Моята реплика към колегата Цанева е

свързана с това, какво смята Венецианската комисия е важно може би

за законодателя, защото ние не сме в позицията в момента да

54

преценяваме дали и колко постепенно трябва да се въвежда машинното

гласуване при положение, че то е въведено вече още 2014 г., като е

отложено действието за всички секции чрез тези преходни норми § 10

и § 11 докато беше експеримент и докато беше реалност с определени

от ЦИК брой секции и впоследствие с определения брой не по-малко от

500 за изборите за президент и вицепрезидент.

По скоро считам че това което колегата Цанева изложи като

довод е в подкрепа на това, което предложих аз като още един

аргумент, защо не следва изобщо да провеждаме машинно гласуване в

момента. Само ще ви припомня, че на 8 декември в Централната

избирателната комисия се проведе среща с представителите на

СМАРТ, МАТИК и сие Норма, които досега са изпълнителите на

машинно гласуване, откакто се провежда то. И тогава сме обсъждали

дори и необходимостта от обучение на комисиите, които ще извършат

това машинно гласуване, респективно районните избирателни комисии,

които също би следвало да бъдат обучени, как се работи с тези машини

когато провеждат обучението на секционните комисии.

И във времеви порядък, при положение, че ние вече сме в

активен период и обучението на районните комисии ще бъде след по-

малко от месец. И това е аргумент, че няма време да бъде проведена

обществена поръчка и да бъдат доставени. За мен и една машина няма

време да бъде доставена, а какво остава за 13000. Подкрепям казаното

от колегата Нейкова, че или трябва да има машини във всяка секция

или нито една. Аз не приемам половинчатото тълкуване на закона за

500 секции. Със същата сила може да смятаме, че могат да бъдат и пет

секции.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Ще ползвате ли

дуплика госпожо Цанева?

ТАНЯ ЦАНЕВА: Ще се възползвам само да припомня на

колегата Матева, че препоръките на Венецианската комисия бяха

55

дадени към нас не в качеството ни на законодател. И при този

съществуващ Изборен кодекс с тези разписани правила за машинно

гласуване и брой секции.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте госпожо

Бойкинова, вие искахте думата.

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Аз ще подкрепя проекта на колегата

Ерхан Чаушев. Считам, че той е законосъобразен. Считам, че ние ще

нарушим закона, ако не продължим машинното гласуване, тъй като

раздел III от Изборния кодекс машинно гласуване все още не е

отменен. Тоест то е залегнало в Изборния кодекс именно като начин на

гласуване, като възможност, като алтернатива. Така че считам, че е в

компетентността на Централната избирателна комисия да определи

броя на секциите, в които да има машинно гласуване.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте госпожо

Матева.

РОСИЦА МАТЕВА: Слушайки колегата Бойкинова и знаейки,

че поддържа другата позиция се изненадах малко на изложението й, но

последното изречение показва. Аз лично смятам, че няма норма в

Изборния кодекс в момента действащ, която дава възможност на

Централната избирателна комисия да определя броя на секциите.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Господин Ивков

има думата.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Не мога да се съглася с нейния прочит. Не

искам да квалифицирам проекта, който е внесъл колегата Чаушев.

Спорим по един въпрос, който е много важен. Това че не е отменен

раздел III нищо не значи. Защото там се казва, че избирателя може да

гласува чрез специализирани устройства за гласуване. Не казва

избирателя в 500 секции или избирателя в пет секции. Казва за всеки

избирател. Така че по нейната логика тя каза, че ще подкрепи проекта,

но не би трябвало да го подкрепи, а да иска да е във всички секции.

56

Не искам да влизаме в полемики. Вече ясно се изясниха двете

мнения с техните нюанси. Това е въпрос много важен касаещ правата

на гражданите. Аз предлагам кратко отлагане на този въпрос, като

правя процедурно предложение да поканим новоназначения премиер

господин Герджиков на среща в Централната избирателна комисия, на

която да се обсъди задълбочено този въпрос с изпълнителната власт

преди да вземем каквото и да е крайно решение по въпроса. Още

повече, че освен служебен премиер на правителство, чиято основна

задача казват всички е да подготви изборите, то той е един блестящ

правист. Лично на мен ми е преподавател и можем с него да обсъдим

включително и предложението на колегата Матева.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. В една част беше

реплика, в друга част беше процедура. Ще ползвате ли дуплика.

Колеги, първо подлагам на гласуване процедурното

предложение на господин Ивков да отложим разглеждането и да

поканим господин Герджиков на нашето заседание.

Колеги, режим на гласуване.

Гласували 20 членове на ЦИК: за – 6 (Владимир Пенев, Георги

Баханов, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Росица

Матева), против 14 (Ивилина Алексиева, Мария Мусорлиева, Севинч

Солакова, Камелия Нейкова, Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Ерхан

Чаушев, Иванка Грозева, Катя Иванова, Мартин Райков, Метин

Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Таня Цанева).

Не се прие това предложение.

Колеги, може ли да преминаваме към гласуване. Имаме

предложен проект на решение, но в зала постъпи ново предложение.

Новото предложение е да имаме решение със съответната обосновка,

която госпожа Матева направи да имаме решение да не произвеждаме

машинно гласуване с оглед факта, че се организират предсрочни

57

избори и в сроковете, които се организират и произвеждат водят до

обективна невъзможност да се произведе това машинно гласуване.

Допълнете госпожо Матева за да подложа много точно на

гласуване.

РОСИЦА МАТЕВА: Аз направих предложение да обсъдим

възможността да вземем такова решение. Моето първото предложение

е да приемем решение да възложим незабавно обществена поръчка за

13 000 секции.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Вие имате две предложения.

РОСИЦА МАТЕВА: Другото е алтернативно, ако нищо друго не

се приеме.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, в такъв случай, тъй

като първата част явно съм я пропуснала, подлагам на гласуване

предложението да бъде във всички секции.

Колеги, моля режим на гласуване да бъде във всички секции.

Гласуваме колеги.

Гласували 20 членове на ЦИК: за – 8 (Владимир Пенев, Георги

Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Камелия

Нейкова, Росица Матева, Румен Цачев), против 12 (Ивилина

Алексиева, Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов,

Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Катя Иванова,Мария Бойкинова,

Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румяна Сидерова, Таня Цанева).

Колеги, не се прие.

Отрицателен вот. Заповядайте господин Чаушев.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Гласувах отрицателно както казах.

Обществената поръчка е вече нещо конкретно. Там има специални

изисквания по отношение на логистиката. Този изпълнител трябва да

си знае логистиката и да не се повтарям пак, абсурдно е да мислим за

13 000. Не може да се изпращат машини във всяко дипломатическо

представителство. Не може да се изпращат машини някъде в едни

58

секции, които ще бъдат извън дипломатическите представителства.

Има граници в този свят. Има едни документи за преминаване и

минаване на определен тип техника от едно место на друго и не знам

дали в Малайзия и в Сан Франциско ще осигурим машина. Не смятам,

че трябва да се носи машина с подвижна избирателна секция. Не

смятам, че трябва пропускателния режим на лишавани от свобода

килиите по различните районни РПУ-та и т.н. да бъдат оборудвани с

машини за гласуване, респективно да присъстват и техници, които да

монтират тези машини и съответно да оказват съдействие. Тоест да

влизат и излизат в едни охранителни режими на определен тип места.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, подлагам на

гласуване второто предложение, а именно с оглед на факта, че се

произвеждат предсрочни парламентарни избори ЦИК да вземе решение

да не организира и произвежда машинно гласуване.

Колеги, режим на гласуване.

Гласували 20 членове на ЦИК: за – 8 ( Емануил Христов, Ивайло

Ивков, Ивилина Алексиева, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева,

Мартин Райков, Росица Матева, Румяна Сидерова), против 12

( Севинч Солакова, Камелия Нейкова, Бойчо Арнаудов, Владимир

Пенев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Йорданка

Ганчева, Катя Иванова, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Таня Цанева).

ТАНЯ ЦАНЕВА: Ако може прегласуваме, тъй като така както

беше поставен въпроса, аз не го разбрах и не го гласувах по моите

убеждения.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Лично обяснение преди

процедурата. Колеги, много добре поставих въпроса. Това, че вие не

сте чули е друг проблем.

Колеги, режим на прегласуване да не се произвежда машинно

гласуване на предстоящите предсрочни избори.

59

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, формулировката на

колегата Матева беше абсолютно различна от това, което казахте вие.

Ако обичате да си го формулира колегата Матева и тогава да

гласуваме.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Отменям гласуването.

Колеги, какво по-ясно от това да не се организира и произвежда

машинно гласуване на предстоящите предсрочни избори. Има ли друго

решение по смисъл? Заповядайте.

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, това което предложих е да вземем

решение, че няма да се организира машинно гласуване на предсрочните

избори по всички аргументи, които изложих. Срокове, време,

обективна невъзможност за организиране в този кратък срок на

машинното гласуване.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, моля да гласуваме

това предложение. Колеги, отново гласуваме това предложение.

Гласували 20 членове на ЦИК: за – 8 (Емануил Христов, Ивайло

Ивков, Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Мартин Райков, Росица

Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова), против 12 (Севинч

Солакова, Мария Мусорлиева, Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев,

Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева,

Катя Иванова, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Таня Цанева).

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте за отрицателен

вот.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Гласувах против, тъй като считам, че с

решение на ЦИК не може да се делегира разпоредба на Изборния

кодекс, а именно чл.206, който предвижда възможността за всеки

избирател да гласува по един от двата начина с хартиена бюлетина или

машинно. Тоест, считам, че трябва да има машинно гласуване във

всяка секция.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Още един отрицателен вот.

60

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Кратък отрицателен вот. Гласувах

против, затова защото не считам, че нито един член не ни задължава да

провеждаме фактически машинно гласуване за предсрочни

парламентарни избори.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте господин

Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Пропуснах в изказването си да упомена един

въпрос, който според мен си заслужава вниманието и ще предложа

прегласуване на първото предложение, но не така както беше

направено. Да направим обществена поръчка и да вървим за

осигуряване на машинно гласуване само в секциите в страната.

Аргументът ми за това е чл.217 във връзка с чл.215, ал.1 и ал.2. За мен

законодателят по този начин е изключил от приложението на чл.206 и

чл.212 изборните секции извън страната. И доколкото в отрицателния

си вот докладчика спомена като основен мотив, че е невъзможно ние в

чужбина да доставим машините и би създало най-голямата трудност, то

аз считам, че си струва да гласуваме, за да изчистим всички

възможности и да вървим към възлагане и осигуряване на машини в

страната. И накратко да обясня защо считам така.

Чл.217 казва така: Това е получаване на книжа и материали в

чужбина. Председателят и секретарят на СИК извън страната

получават изборните книжа по чл.215, ал.1 и добавя и чл.31, ал.1 по-

нататък.

А забележете, че в чл.215, ал.1 никъде няма машини. А те са в

чл.215, ал.2.

Така че ако волята на законодателя би била да има и машинно

гласуване в секциите извън страната, то той не би пропуснал ал.2 на

чл.215. Тоест тук разширително тълкуване е абсолютно неприложимо.

Да предложа да гласуваме трети вид само в страната.

61

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Господин Ивков ясно ми е

Коментари

Задължително поле