Вратарят Тибо Куртоа изригна: Тези са срам за футбола

ST PETERSBURG, RUSSIA - JULY 10, 2018: Belgium's goalkeeper Thibaut Courtois (R) concedes a goal in the 2018 FIFA World Cup Semi-final match between France and Belgium at Saint Petersburg Stadium. Peter Kovalev/TASS Ðîññèÿ. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã. Ãîë â âîðîòàõ ãîëêèïåðà ñáîðíîé Áåëüãèè Òèáî Êóðòóà (ñïðàâà) â ïîëóôèíàëüíîì ìàò÷å ÷åìïèîíàòà ìèðà ïî ôóòáîëó - 2018 ìåæäó ñáîðíûìè êîìàíäàìè Ôðàíöèè è Áåëüãèè. Ïåòð Êîâàëåâ/ÒÀÑÑ

Франция е срам за футбола! Думите изрече белгийският вратар Тибо Куртоа след загубата с 0:1 от „петлите“ в полуфинала на Мондиал 2018 на стадион „Крестовски“.

Това беше един грозен мач – изригна вратарят на „Челси“. – Франция въобще не игра. Защитаваха се с по 11 души и не излизаха след 40-ия метър. Единствено чакаха на контратаките на Килиън Мбапе, който е много бърз. Знаеха, че ние ще ги атакуваме. Най-голямото разочарование е, защото не загубихме от по-добър отбор. Паднахме от тим, който не игра нищо. Само се защитаваше. Срещу Уругвай французите вкараха от фаул и след вратарска грешка. Истински срам за футбола е, че Франция е на финал.“

Треньорът Роберто Мартинес не бе чак толкова краен. Испанецът заяви, че липсата на късмет във важните моменти е попречила на Белгия. „Бях сигурен, че такъв мач ще се реши с една ситуация – каза Мартинес. – И тя дойде от статично положение. Трябва да поздравим Франция за начина, по който се защитаваше. Горд съм с играчите ми. И пожелавам успех на съперника ни на финала.“

Коментари

Задължително поле