Гонят ни за неплатени сметки и заеми до 10 г.

Промяната важи и за заварените случаи

Давността няма да тече по време на съдебен процес

Не обхваща за еднолични търговци

До 10 години ще може да преследват граждани за неплатени сметки към телекоми, комунални дружества или за задължения по заеми към банки, колектори, фирми за бързи кредити и дори дългове към други физически лица. Така ще бъде сложен край на вечния длъжник - в момента човек може да е длъжник до края на живота си, а борчовете му да бъдат прехвърлени на наследниците.

Физическо лице, изпаднало в невъзможността да плаща своята изискуеми задължения, ще може да започне процедура по обявяване на фалит или да се освободи от задълженията си след изтичането на определения период от време (10 години).

С изтичането на 10-годишна давност се погасяват паричните вземания срещу граждани, независимо от прекъсването є, гласят промени в Закона за задълженията и договорите, които бяха приети окончателно от парламента. Те ще влязат в сила три месеца след публикуването им в “Държавен вестник”, т. е. към края на февруари 2021 г.

Промяната ще важи и за заварените случаи, т. е. за борчовете, които хората имат в момента. Но давността за тях започва да тече по различно време, в зависимост от конкретния случай, става ясно от разписаните от депутатите текстове. “За заварените случаи давността започва да тече от деня, в който вземането е станало изискуемо”, т. е. когато е трябвало да бъде платено, решиха депутатите. Т. е ако човек има неплатена сметка от август 2012 г., кредиторите ще може да го търсят до август 2022 г.

Но ако за задължението в момента тече съдебен спор, 10-годишният давностен срок стартира от момента на образуване на делото, гласят новите текстове. А ако съдебното дело вече е приключило, давностният срок за заварените случаи започва от влизането в сила на решението.

Депутатите приеха и редица изключения, при които 10-годишната абсолютна давност не важи. На първо място това са задължения, които са отсрочени или разсрочени, т. е. длъжникът се е договорил с кредитора да ги върне в определен срок. Абсолютната давност няма да важи и за търговската дейност на еднолични търговци, както и за дългове за непозволено увреждане, за неоснователно обогатяване, за издръжка, за трудово възнаграждение и за обезщетения по Кодекса на труда.

10-годишната давност няма да тече и по време на евентуален съдебен процес за вземането. Така длъжниците няма да имат полза със съдебни хватки да се опитват да проточат делото, за да изтече давността.

С промените в закона специално е посочено, че ако след изтичане на 10-годишната давност длъжникът плати задължението си, няма да има право да иска парите да му бъдат върнати, дори да не е знаел, че давността е изтекла.

ИЗКЛЮЧЕНИЯ

Давността не се прилага за вземания:

• от търговската дейност на еднолични търговци
• за непозволено увреждане
• за неоснователно обогатяване
• за издръжка
• за трудово възнаграждение
• за обезщетения по Кодекса на труда
• които са отсрочени или разсрочени

Давност не тече:

• докато трае съдебният процес относно вземането
• за вземанията за обезщетение на юридически лица срещу техните управители, докато са на служба
• между съпрузи; между родители и деца, докато упражняват родителски права
• за вземанията на лица, чието имущество по закон или по разпореждане на съда е под управление, срещу управителя, докато трае управлението
• за вземанията на ненавършили пълнолетие и на поставени под запрещение лица за времето, през което нямат назначен законен представител или попечител, и 6 месеца след назначаването на такъв или след прекратяването на недееспособността
• ако давностният срок изтича по време, когато кредиторът или длъжникът са военно мобилизирани, искът може да бъде предявен до изтичане на 6 месеца от демобилизирането им

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Вашите пари