Данъчен консулт на "Труд news": Здравни вноски на българи при работа във Великобритания

Много българи отиват да работят във Великобритания. Затова в рубриката на “Труд news” “Данъчна консултация” представяме позицията на НАП за това необходимо ли е да плащат здравни вноски в България и могат ли да ползват безплатно лечение, плащано от здравната каса. Допълнително разглеждаме правилата за подаване на данъчни декларации от юридически лица с нестопанска цел.

I Здравни вноски при работа във Великобритания

На българин му предстои да сключи трудов договор с работодател в Обединено кралство Великобритания (Обединеното кралство или ОК). Договорът ще бъде сключен съгласно английското законодателство, а мястото на работа и получаване на трудовото възнаграждение е в Лондон. Поставени са следните въпроси: 

1. Внесените досега здравни вноски запазват ли се и ще има ли право човекът по време на кратки престои в България и след приключване на трудовия му договор във Великобритания и връщането му в България да провежда лечение, което да бъде платено от Националната здравноосигурителна каса? 

2. Необходимо ли е да продължи да внася вноски за здравно осигуряване в България? 

3. Предвид прекратяване на трудовия договор с българския работодател, необходимо ли е да подава някакви документи в НАП?

От 1 януари 2021 г. търговските отношения между ЕС и Обединеното кралство се уреждат от Споразумението за търговия и сътрудничество между Европейския съюз и европейската общност за атомна енергия, от една страна и Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, от друга (Споразумението за търговия и сътрудничество).

В него се определят преференциални договорености в различни области. Що се отнася до координацията в областта на социалната сигурност, споразумението има за цел да гарантира определени права на гражданите на ЕС, които работят, пътуват или се преместват в ОК, както и за граждани на ОК, които работят, пътуват или се преместват в ЕС, след 1 януари 2021 г.

Съгласно чл. SSC.10, параграф 1 от Протокола относно координацията в областта на социалната сигурност (Протокола), който е неразделна част от Споразумението за търговия и сътрудничество, хората, за които той се прилага, са подчинени на законодателството само на една държава, което се определя в съответствие с Дял II “Определяне на приложимото законодателство” от същия Протокол. Вследствие от определяне на приложимото законодателство се определя държавата, в която се дължат задължителните осигурителни вноски.

Основното правило при определяне на приложимото законодателство в сферата на социалната сигурност е, че хората са подчинени на законодателството на държавата, на чиято територия полагат труда си (основание чл. SSC.10, параграф 3, буква “а” от Протокола).

В конкретната хипотеза, при условията на действие на Споразумението за търговия и сътрудничество, на българина предстои сключването на трудов договор с работодател в Обединеното кралство, като мястото на работа ще бъде в Лондон.

С оглед на това и при условие, че ще извършва трудова дейност единствено на територията на Обединеното кралство, той попада в обхвата на разпоредбата на чл. SSC.10, параграф 3, б. “а” от Протокола, съгласно която спрямо лице, осъществяващо дейност като заето лице в една държава, се прилага законодателството на тази държава.

Видно от горното, задължителните осигуровки за дейността по трудовия договор с английското дружество ще са дължими съгласно законодателство на Обединеното кралство.

По отношение на поставените въпроси касаещи здравното му осигуряване в България, е необходимо да имате предвид следното:

Съгласно чл. SSC.10, параграф 1 от Протокола във всички случаи лицата, за които се прилага Споразумението за търговия и сътрудничество, са подчинени на законодателството само на една държава.

За работещият в Лондон българин ще е приложимо законодателството на Обединеното кралство, той не попада в кръга на задължително осигурените в+ НЗОК лица и не следва да внася здравноосигурителни вноски в България по реда на 3акона за здравно осигуряване (ЗЗО).

Съгласно чл.39, ал.6 от ЗЗО здравноосигурителният статус, необходим за упражняване на здравноосигурителните права, се формира въз основа на данните за здравно осигуряване от заявления и декларации по същия закон, вписвания в официални публични регистри, писмени доказателства, предоставени от лицата, и внесените или дължимите здравни вноски.

Формирането на здравноосигурителния статус на лицата се извършва към определена дата въз основа на наличните в информационната система на НАП данни за здравно осигуряване към тази дата.

С оглед формиране на здравноосигурителния статус на българина и упражняване на здравноосигурителни права в България, е необходимо в НАП да се представят документи, които да удостоверят факта, че за него е приложимо осигурителното законодателство на Обединеното кралство.

Удостоверяването се извършва чрез формуляр/преносим документ, издаден съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност или друго удостоверение, издадено от компетентна институция на ОК, в което изрично е посочен конкретен период на задължително здравно осигуряване в нея.

В случаите, когато представеният документ (различен от преносим документ, структуриран електронен документ или типов формуляр), е на чужд език, съгласно чл.55, ал.1 от Данъчно осигурителния процесуален кодекс той следва да бъде придружен с превод на български език, извършен от заклет преводач.

II Декларации на юридически лица с нестопанска цел

По реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) е регистрирано сдружение за осъществяване на дейност в обществена полза за развитие и популяризиране на физическата култура чрез практикуване на борба. Финансирането на спортните дейности от клуба се извършва изцяло от средства на община на основание чл.133, ал.1 и ал.2, т.2 от Закона за физическото възпитание и спорта. Поставен е следният въпрос: Необходимо ли е подаване на декларация по чл.92 от ЗКПО?
Юридическите лица с нестопанска цел не са търговци по силата на ЗЮЛНЦ, но могат да извършват сделки по чл.1 от Търговския закон (ТЗ).

На основание чл.2, ал.1, т.1 във връзка с чл.1, т. 2 от ЗКПО в случаите, когато тези лица извършват сделки по чл.1 от ТЗ, както и когато отдават под наем движимо и недвижимо имущество, те са данъчно задължени за данъчната печалба, която отчитат.

Изброяването на сделките в чл.1, ал.1 от ТЗ е неизчерпателно. За да се определи една дейност, осъществявана от юридическо лице с нестопанска цел, като търговска/стопанска, тя следва да отговаря на следните критерии:

- дейността да се извършва по занятие, да е източник на постоянен, регулярен доход и дейността да се осъществява с цел печалба (не е необходимо печалбата фактически да е реализирана) или дейността да се осъществява в частен интерес на юридическото лице;

- цените на предоставените услуги или стоки да се формират на пазарен принцип.

Гореизложеното следва да се вземе под внимание, в случай че сдружението започне да извършва сделки по чл.1 от ТЗ (стопанска дейност). Печалбите от сделките подлежат на облагане с корпоративен данък по реда на част втора от ЗКПО.

В конкретния случай е посочено, че сдружението се издържа от средства на общината и няма данни да е осъществявало стопанска дейност, от която да формира облагаема печалба и задължение за определяне на корпоративен данък, поради което то не е задължено да подава годишна данъчна декларация по реда на чл.92 от ЗКПО.

Димитрина Захаринова е управляващ съдружник в одиторско дружество “Захаринова Нексиа” ООД (www.ZaharinovaNexia.com). Дружеството е част от 9-та в света международна одиторска мрежа Nexia international. Преподавател е във Висшето училище за застраховане и финанси в гр. София. Била е Директор на Националната агенция за приходите град София, съветник в ДАНС, както и директор на дирекция в Агенцията за държавна финансова инспекция. Регистриран одитор и данъчен консултант. Има двама сина, внук и две внучки.

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Данъчен консулт