Данъчен консулт на "Труд news": Какви данъци и осигуровки дължи земеделски стопанин

Много хора работят като регистрирани земеделски стопани или тютюнопроизводители. Затова в рубриката на “Труд” “Данъчна консултация” представяме позицията на НАП за това какви данъци и осигуровки трябва да плащат тези хора, както и какви декларации трябва да подават.

Жена се е регистрирала като самоосигуряващо се лице - земеделски стопанин, и е избирала да се осигурява за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, общо заболяване и майчинство. Като регистриран земеделски стопанин е плащала в срок дължимите осигуровки, подавала е декларация образец №1, маркирала е продажбите на земеделска продукция на касов апарат, подала е годишна данъчна декларация. Поставен е въпросът: има ли друго изискване, което трябва да спазва като регистриран земеделски стопанин?

По осигурителното законодателство:

Обвързването на осигуряването с полагането на труд е основополагащо за държавното обществено осигуряване (ДОО). За да възникне задължение за осигуряване, е необходимо лицето да извършва трудова дейност по смисъла на Кодекса за социално осигуряване (КСО).

На основание чл.4, ал.3, т.4 от КСО задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт са регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители. По свой избор те могат да се осигуряват и за общо заболяване и майчинство.

Осигуровките за лицата по чл.4, ал.3, т. 1, 2 и 4 от КСО, в т. ч. за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители, са за сметка на осигурените и се дължат авансово: върху месечен осигурителен доход между минималния и максималния месечен размер на дохода, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година. Окончателният размер на месечния осигурителен доход за тези лица се определя за периода, през който са упражнявали трудова дейност през предходната година въз основа на данните, декларирани в справка към годишната данъчна декларация по ЗДДФЛ, и не може да бъде по-малък от минималния и по-голям от максималния месечен осигурителен доход. Регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители, произвеждащи непреработена растителна и/или животинска продукция, не определят окончателен размер на осигурителния доход за тази дейност (чл.6, ал. 8, 9 и 10 от КСО).

“Регистрирани земеделски стопани и тютюнопроизводители” са физическите лица, които произвеждат растителна и/или животинска продукция, предназначена за продажба и са регистрирани по установения ред. “Непреработена растителна и животинска продукция” е всеки първичен продукт, получен от растенията и животните, който се използва в естествен вид, без да е подлаган на технологична обработка и преработка, в резултат на която да са настъпили физико-химични изменения в състава.

Задължително се осигуряват за допълнителна пенсия в универсален пенсионен фонд лицата, родени след 31 декември 1959 г., ако са осигурени във фонд “Пенсии” на ДОО, с изключение на лицата, осигуряващи се по реда на чл.4б. Осигуровките за допълнително задължително пенсионно осигуряване се внасят върху доходите, за които се дължат осигуровки за държавното обществено осигуряване, с изключение на чл.9, ал. 6 и 7.

Съгласно чл.40, ал.1, т.2 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО), лицата по чл.4, ал.3, т. 1, 2 и 4 от КСО се осигуряват авансово върху месечен доход, който не може да бъде по-малък от минималния месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се и за регистрираните земеделски стопани и окончателно върху доходите от дейността и доходите по т.3, през календарната година, съгласно справката към данъчната декларация по реда на чл.6, ал.9 от КСО; регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители, произвеждащи непреработена растителна и/или животинска продукция, не определят окончателен размер на осигурителния доход за тази дейност (чл.6, ал.10 от КСО и чл.40, ал.1, т.2, изр. второ от ЗЗО).

Задължението за осигуряване за лицата по чл.4, ал.3, т.1-4 от КСО - еднолични търговци, съдружници в търговски дружества, собственици на ЕООД, лица, които се облагат по реда на чл.26, ал.7 от ЗДДФЛ, регистрирани земеделски стопани и тютюнопроизводители, лица, упражняващи по регистрация свободна професия и/или занаятчийска дейност, възниква от деня на започване или възобновяване на трудовата дейност и продължава до нейното прекъсване или прекратяване. При започване, прекъсване, възобновяване или прекратяване на всяка трудова дейност самоосигуряващото се лице подава декларация до НАП в 7-дневен срок от настъпване на обстоятелството.

Самоосигуряващите се имат задължение периодично да представят в НАП данни по реда на Наредба №Н-13 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (Наредба №Н-13/2019 г.).

Съгласно чл.2, ал.1 и ал.2 от Наредба №Н-13/2019 г., самоосигуряващите се или упълномощени от тях лица подават в НАП декларации образец №1 “Данни за осигуреното лице”, декларация образец №5 “Авансово внесени социални и здравни вноски” и декларация образец №6 “Данни за дължими вноски и данък по чл.42 от ЗДДФЛ”. Сроковете за подаване на декларациите са посочени в чл.3 от Наредба №Н-13/2019 г., а начинът за подаването им - в чл.8 от наредбата.

След като жената упражнява трудова дейност като регистриран земеделски стопанин, попада в кръга на самоосигуряващите се лица и подлежи на задължително осигуряване по гореописания ред. Осигурителните права възникват в зависимост от обхвата на осигуряването, за периодите през които се счита за осигурено лице по смисъла на КСО - упражнява трудова дейност като регистриран земеделски стопанин и е внесла осигуровки.

По данъчното законодателство:

Физическите лица, регистрирани земеделски стопани, задължително подават годишна данъчна декларация и попълват приложение №3 към нея за реализираните през данъчната година доходи от дейността. В ЗДДФЛ не е предвиден необлагаем минимум на дохода, който да не подлежи на деклариране и облагане.

Като лице, извършващо дейност по реда на чл.29, ал.1, т.1 от ЗДДФЛ, жената подлежи и на авансово облагане. Авансов данък по реда на чл.43 от ЗДДФЛ се дължи от самоосигуряващото се лице за получените облагаеми доходи по чл.29 от закона и същият се декларира по реда на чл.55.

На основание чл.43, ал.1 от ЗДДФЛ лице, придобило доход от стопанска дейност по чл.29 от закона, дължи авансово данък върху разликата между облагаемия доход и вноските, които самоосигуряващото се лице е задължено да прави за своя сметка за месеците на тримесечието, през което е придобит облагаемият доход.

На основание чл.67, ал. 1 и 2 от ЗДДФЛ, когато платецът на дохода не е задължен да удържа и внася данъка, данъкът по чл. 43, 44 и 46 се внася от лицето, придобило дохода, в срок до края на месеца, следващ тримесечието на придобиване на дохода. Не се внася авансов данък по чл.43, ал.6 и чл.44, ал.3 за доходи, придобити през четвъртото тримесечие на годината.

Когато платец на дохода от стопанска дейност е предприятие или самоосигуряващо се лице, размерът на данъка се определя и данъкът се удържа от платеца на дохода при изплащането му. Това правило не се прилага, когато лицето, придобиващо дохода, е самоосигуряващо се по смисъла на КСО и декларира това с писмена декларация пред платеца на дохода. В този случай самоосигуряващото се лице е задължено да декларира и плаща авансов данък за реализирания доход през годината.

Димитрина Захаринова е управляващ съдружник в одиторско дружество “Захаринова Нексиа” ООД (www.ZaharinovaNexia.com). Дружеството е част от 9-та в света международна одиторска мрежа Nexia international. Преподавател е във Висшето училище за застраховане и финанси в гр. София. Била е Директор на Националната агенция за приходите град София, съветник в ДАНС, както и директор на дирекция в Агенцията за държавна финансова инспекция. Регистриран одитор и данъчен консултант. Има двама сина, внук и две внучки.

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Данъчен консулт