Данъчен консулт на "Труд news": Облагане на доходи от фотоволтаична централа

Много хора имат фотоволтаични централи и продават произведената електроенергия. Затова в рубриката на „Труд“ “Данъчна консултация” представяме позицията на НАП за това какъв е редът за облагане на получените доходи. Допълнително разглеждаме облагането на търговията с живи животни.

I Доходи от фотоволтаична централа

Гражданин е собственик на фотоволтаична централа до 30 KW, присъединена и продаваща електрическа енергия на преференциална цена в мрежата на електроразпределително дружество. Той е регистриран като едноличен търговец съгласно Търговския закон. Поставен е въпросът: Как трябва да бъде облаган и деклариран полученият доход от продажбата на електрическа енергия?

В чл.12, ал.1 от ЗДДФЛ като облагаеми по този закон доходи са посочени  доходите от всички източници, придобити от данъчно задълженото лице през данъчната година, с изключение на доходите, които са необлагаеми по силата на закон. На основание чл.50, ал.1, т.1 от ЗДДФЛ местните физически лица имат задължение да подават годишна данъчна декларация по образец за придобитите през годината доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа и с данък върху годишната данъчна основа по чл.28 от същия закон.

Гражданинът извършава продажба на електроенергия. Тази дейност е стопанска, извършва се редовно и с цел реализиране на печалба. Доходът, реализиран от нея, следва да се определи като доход от търговска дейност. Страна получател по сделките е електроразпределително дружество - търговец, поради което физическото лице следва да бъде определено като лице, извършващо стопанска дейност като търговец, независимо дали е регистрирано като едноличен търговец по Търговския закон (ТЗ).

Търговец по смисъла на чл.1, ал.1 от ТЗ е всяко физическо или юридическо лице, което по занятие извършва посочените в т.1-15 на цитираната алинея сделки. Дефинирането на едно физическо лице като търговец не следва да се обвързва единствено с наличието или липсата на регистрация по реда на ТЗ. Ако физическото лице осъществява търговски сделки, не е от значение дали то е манифестирало или не участието си в тях като едноличен търговец. Редът за облагане на доходите от стопанска дейност на физическо лице, което е търговец по смисъла на Търговския закон, е регламентиран в чл.26 от ЗДДФЛ.

Облагаемата годишна данъчна основа за доход от стопанска дейност на търговец се определя по реда на чл.28 от ЗДДФЛ и се декларира в приложение №2 „Доходи от стопанска дейност като едноличен търговец” към годишната данъчна декларация (ГДД) по чл.50 от ЗДДФЛ. Данъчната ставка е 15%.

Срокът за подаване на ГДД е от 1 март до 30 юни на годината, следваща годината на придобиване на дохода.

Годишната данъчна основа по чл.28 от ЗДДФЛ се определя като облагаемият доход по чл.26, формиран по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане за данъчната година, се намали с вноските, които самоосигуряващото се лице е задължено да прави за своя сметка по реда на Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване, както и с внесените в чужбина задължителни осигуровки, които са за сметка на физическото лице.

За целите на облагането определянето на данъчна основа по чл.26 от ЗДДФЛ е обвързано с определяне на данъчен финансов резултат, получен като счетоводният финансов резултат се преобразува за данъчни цели по реда на ЗКПО.

От изложеното следва, че лицата, извършващи дейност като еднолични търговци, водят счетоводство, спазвайки изискванията на Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти.

Всички платени разходи за пренос, достъп и балансиране на разпределена енергия, които са във връзка с дейността и са документално обосновани, ще бъдат данъчно признати.

В чл.11 от ЗКПО е регламентирано, че разходите, определени като задължителни с нормативен акт, се признават за данъчни цели и не се облагат с данък върху разходите, освен когато в този закон е предвидено друго.

Съгласно чл.36е, ал.5 от Закона за енергетиката за целите на данъчното облагане внесените във фонда вноски се признават за текущи разходи за дейността.

В този смисъл и вноската във фонд „Сигурност на електроенергийната система“, уредена в Закона за енергетиката, следва да бъде отчетена като разход по икономически елементи за текущия период (група 60 от примерния сметкоплан), при условие че има платежно нареждане за извършен превод.

При плащане на публични и частни държавни и общински задължения, възникнали на основание и по реда на закон, се приема, че стопанската операция е документално обоснована при наличие на съответния платежен документ за извършеното плащане.

II Облагане при търговия със живи животни

Eдноличен търговец притежава кланица и изкупува живи домашни животни от различни физически лица. Не удържа данък при изплащане на дохода, защото те заявяват, че са самоосигуряващи се лица. При изкупуването съставя протоколи. Посочва изплатените доходи в справка по чл.73, ал.1 от ЗДДФЛ. Поставени са следните въпроси:

1. Правилно ли постъпва, като съставят протокол и не удържа данък?

2. Трябва ли да подава декларация по чл.55 от закона и ставката на данъка 10 на сто ли е?

Облагането на доходите от продажба на непреработени продукти от селско стопанство е уредено в чл.29 от ЗДДФЛ. Лице, придобило доход от стопанска дейност по чл.29, дължи авансово данък върху разликата между облагаемия доход и вноските, които самоосигуряващото се лице е задължено да прави за своя сметка за месеците на тримесечието, през което е придобит облагаемият доход, а ако лицето не е самоосигуряващо се - между облагаемия доход и удържаните задължителни осигурителни вноски.

Когато платец на дохода от стопанска дейност е предприятие или самоосигуряващо се лице, размерът на данъка се определя и данъкът се удържа от платеца на дохода при изплащането му (чл.43, ал.4 от ЗДДФЛ).

В чл.43, ал.5 от ЗДДФЛ е посочено, че алинея 4 на чл.43 не се прилага, когато лицето, придобиващо дохода, е самоосигуряващо се лице по смисъла на Кодекса за социално осигуряване и декларира това обстоятелство с писмена декларация пред платеца на дохода.

Следователно, ако е налице горецитираното условие на чл.43, ал.5 от ЗДДФЛ, собственикът на кланницата правилно не удържа данък за изкупуваната животинска продукция.

Самоосигуряващите се лица - регистрирани земеделски стопани, които не са търговци и не се облагат по реда на чл.29а от ЗДДФЛ, са задължени при продажба на продукция и живи животни да издават документ.

Когато тези лица не са длъжни да издават фискална касова бележка от фискално устройство или касова бележка от интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност, издават документ за сделката съгласно реда в чл.9 от ЗДДФЛ, съдържащ реквизитите по чл.6, ал.3 от Закона за счетоводството. Документът се издава в два екземпляра, като единият се предоставя на платеца на доходите, а вторият се съхранява от физическото лице.

При условие че лицата получатели на дохода не са самоосигуряващи се, собственикът на кланницата като платец на доходи по чл.29 от закона, е задължен да издава сметка за изплатена сума съгласно чл.45, ал.4 от ЗДДФЛ и да удържа авансов данък.
Така изплатените доходи следва да се отразят в справката по чл.73, ал.1 на ЗДДФЛ.

Декларация по чл.55 от закона се подава от платеца на дохода, когато същият е удържал авансов данък, като ставката на данъка е 10%. В конкретния случай, когато няма удържан данък върху изплащаните суми, не се подава декларация по посочения ред.

Димитрина Захаринова е управляващ съдружник в одиторско дружество "Захаринова  Нексиа“ ООД (www.ZaharinovaNexia.com). Дружеството е част от 9-та в света международна одиторска мрежа Nexia international. Преподавател е във Висшето училище за застраховане и финанси в гр. София. Била е Директор на Националната агенция за приходите град София, съветник в ДАНС, както и директор на дирекция в Агенцията за държавна финансова инспекция. Регистриран одитор и данъчен консултант. Има двама сина, внук и две внучки.

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Данъчен консулт