Зелена светлина за въглищните централи и след 2021 година

Пълното преминаване към нисковъглеродна енергетика може да бъде обезпечено от модерни централи като ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово”

През 2017 г. бяха приети новите европейски екологични стандарти за големите горивни инсталации, които ще влязат в сила през 2021 г. Според новите изисквания централите ще трябва или да отговарят на новите екологични норми, или да получат дерогации от българското екоминистерство. Най-големите и екологично най-напредналите въглищни централи в Маришкия басейн вече представиха своите искания за дерогация и очакват решението на Изпълнителната агенция по околна среда.

ТЕЦ-овете от т. нар. Маришки басейн – двете американски централи ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово” и ТЕЦ „Контур Глобал Марица изток 3" и държавната ТЕЦ „Марица Изток 2” е най-разумно да получат „зелена светлина” и да продължат да работят след влизането в сила на новите още по-строги екологични изисквания на ЕС за големите горивни инсталации, категорични са експертите.

Подобно решение не би било голяма изненада, защото тези ТЕЦ-ове са най-близки като показатели до новите норми за замърсяване на въздуха с фини прахови частици, серен диоксид, живак и азотен окис, които бяха приети през пролетта на 2017 г. Известно е, че ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово” е проектирана и работи в съответствие с емисионните норми за серен диоксид до 400 mg/Nm3 и степен на сероочистване до 98%, азотни оксиди до 200 mg/Nm3 и фини прахови частици до 30mg/Nm3. Димните газове се изпускат в атмосферата само след като са преминали през високоефективната сероочистващата инсталация (98%), която пък е проектирана така, че няма как котлите да работят, ако сероочистките са изключени. Така, ако спре процесът на сероочистване, производството на електроенергия също се прекратява автоматично. Нещо повече, като най-високотехнологична въглищна централа в България, ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово” прилага в производствения си процес най-добрите световни технологии, които гарантират оптималното управление на водите, качеството на въздуха и безопасното съхранение на отпадъците, опазването на почвите и подземните води в пълно съответствие с изискванията на ЕС и националното законодателство. От началото на 2018 г. до края на август, благодарение на модерната си и надеждна сероочистваща инсталация, ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово” е предотвратила от изхвърляне в атмосферата близо 112 000 тона серен диоксид. В централата е внедрена технология за нулево заустване на отпадни води и са изградени различни системи и съоръжения, осигуряващи затворен оборотен цикъл на водите. Целта е предотвратяване на замърсяването с опасни и вредни вещества и правилно оползотворяване на водните ресурси. Неслучайно ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово” и Съоръжението за депониране на отпадъци от производствения процес на AES получава редица награди за безопасност и добро управление на здравето. През 2010 г. Българският форум на бизнес лидерите (BBLF) отличи ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово” с наградата „Инвеститор в околната среда”, заради проекта за корекция и почистване на коритото на река Соколица, благодарение на което се предпазва от наводнения близкото село Обручище.

В същото време ТЕЦ-овете в Маришкия басейн са от изключително значение за енергийната сигурност на страната. Например ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово” е най-новата и най-модерна въглищна топлоелектрическа централа от своя клас в Югоизточна Европа. Въведена е в експлоатация през 2011 г. и е с мощност от 690 Мвт. Благодарение на своята високотехнологичност и гъвкавост блоковете на ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово” участват във вторичното регулиране на енергийната система на България с диапазон 150 – 343 MW и скорост на регулиране от Централно диспечерско управление с 4 MW на минута. ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово” може да бъде използвана от ЦДУ в различни режими на управление, включително и като базова мощност. Централата осигурява надеждна енергия в съответствие с националните разпоредби. Енергоблоковете є са ключови за енергийната система на страната и управлението є в реално време, за диспечирането на статичната и динамична є устойчивост и за балансиране генерацията от ВЕИ. Също така, благодарение на ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово” България покрива изискванията за участие в осигуряване на определения от Организацията на операторите на електропреносни мрежи в Европа (ENTSO-E) резерв за първично регулиране. ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово” играе важна роля и за поддържане на нивата на напреженията и баланса на реактивните мощности в електропреносната мрежа. Централата работи с местен енергиен ресурс, като използва само български въглища. Годишно ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово” използва около 5 млн. тона лигнитни въглища, което представлява между 23% и 27% от годишното производство на „Мини Марица Изток”. Така експлоатацията на централата на практика осигурява работа за хиляди миньори. Освен това ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово” е и най-големият инвестиционен проект в България за последните близо 30 години. Вложенията в централата възлизат на 3,5 млрд. лева. В същото време от 2011 г. до днес AES България е внесла в държавния бюджет данъци, такси и осигуровки за над 703 млн. лева. Осигурява работа за над 4500 души – пряко и непряко ангажирани. През 2012 г. ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово” получи наградата на AON Hewitt „Най-добър работодател”, която се присъжда заради практиките за управление на човешките ресурси. Отличието отразява и интуицията на ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово” да постига реално конкурентно предимство чрез своите хора. През май 2013 г. успешно приключи сертификацията на ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово” по придобиване на престижния международен стандарт „Инвеститори в хора” (Investors in People). Компанията е първата от енергийния бранш в България, която получава престижния сертификат.

Друг важен работодател в региона е и ТЕЦ „Конкур Глобал Марица Изток 3”. Нещо повече, тази централа също е ключова за енергийната система и е инвестирала милиони, за да постигне екологични нива, отговарящи на европейските критерии. Блоковете на централата са рехабилитирани и модернизирани и мощността на всеки от тях е увеличена до 227 MW. Централата разполага с две сероочистващи инсталации – по една за всеки чифт енергоблокове, които минимизират отделянето на серен диоксид в атмосферата. Изгарянето на лигнити от „Мини Марица изток” протича при сравнително ниска температура, за да може да се намали отделянето на азотни оксиди и то да бъде по-ниско от емисионната норма.

Постигането на новите европейски екологични стандарти за големите горивни инсталации са важна стъпка в борбата на Европейския съюз с бързо настъпващите климатични промени, но пълното преминаване къмнисковъглеродна енергетика, особено в региона на Югоизточна Европа, изисква технологично време за преход, който може да бъде обезпечен от модерни централи като ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово”.

Коментари

Задължително поле