Изкупуват частни гори от гражданите

Заявления за купуване на гори, собственост на граждани, ще бъдат приемани от 1 октомври 2019 г. до 15 януари 2020 г.

Класирането става според поисканата от собственика цена

Взимат терени до 50 дка

От 1 октомври стартира прием на документи от кандидатите

За втори път гражданите, които имат частни гори, ще имат възможност да ги продадат на държавните горски предприятия. От 1 октомври стартира прием на документи за закупуване на поземлени имоти в горски територии, които са собственост на физически лица, обявиха от Министерството на земеделието. През 2016 г. процедурата беше обявена за първи път и предизвика изключително голям интерес.

Изкупуването ще се извършва от 6-те държавни горски предприятия. Целта е към държавните гори да бъдат присъединени малки горски имоти, които не могат да бъдат поддържани в добро състояние от настоящите им собственици.

Заявления ще се приемат до 15 януари 2020 г. В документите трябва да бъдат описани предлаганите за купуване терени, да бъдат посочени техните собственици и приложени копия от документи за собственост. В отделен непрозрачен плик трябва да има и исканата от собственика цена. За улеснение на хората, ценовото предложение ще се попълва във формуляр по образец.

Първоначално предложените за продажба гори ще бъдат класирани като повече точки ще получат тези, които граничат с държавни гори, имат специални и защитни функции, и са по-малки по размер. След това ще бъде направена оценка на частните гори, разходите за което ще бъдат поети от държавните горски предприятия. Като в рамките на наличните средства първо ще бъдат изкупени горите, при които има най-голяма разлика между стойността им на декар според оценителите и поисканата от собственика цена. Ако собственикът е поискал цена по-висока от оценката, гората няма да бъде изкупувана.

Държавните горски предприятия няма да купуват поземлени имоти в горски територии, които са собственост на общини, юридически организации и сдружения. Няма да бъдат изкупувани и гори, които са били предмет на договор за замяна между държавата и граждани или фирми, както и земеделски територии, придобили характеристиките на гора по смисъла на Закона за горите.

Въвежда се нов праг от 50 дка за максималната обща площ на терените, които един собственик може да предложи да бъдат купени в рамките на една процедура. Ще бъдат изкупувани само терени, които са с площ от поне 1 дка.

При проведената през 2016 г. първа процедура за изкупуване на гори от граждани бяха финализирани сделки за 126 имота с обща площ 1029 дка, на стойност близо 600 хил. лв.

Коментари

Задължително поле