Какво представлява застраховка „Гаранции“?

Застраховката "Гаранции" е сравнително нов продукт на българският застрахователен пазар, но  е приложима практика в другите европейски държави.

От 15 Април 2016, съгласно чл. 111 в новия Закон за Обществени поръчки е описано, че гаранциите се предоставят в една от следните форми: като парична сума, внесена по сметката на Възложителя, като банкова гаранция или под формата на застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя

Но какво всъщност представлява застраховка „Гаранции“?  Със самото издаване на застрахователен договор, Застрахователят става гарант на Застрахования, съгласно условията на обществената поръчка. Също така отговаря изцяло пред Възложителя за поетите отговорности записани в застрахователната полица.

Всъщност застраховката покрива риска от финансови загуби при възникнали плащания по гаранцията /непряка гаранция/ или неизпълнение на договорно задължение за плащане от страна на отговорното лице /пряка гаранция/.

Застрахователното покритие обхваща гаранция за:

  • Възстановяване на авансово плащане от страна на отговорното лице при разваляне на договор;
  • Участие в търг /конкурс/ или процедура за възлагане на поръчка, вкл. гаранция за добро изпълнение;
  • Добро изпълнение от страна на отговорното лице;

Страни по договора:

За разлика от другите видове застраховки, това е тристранен договор със Застрахован/Застраховащ – това е изпълнителят, чиято дейност по договора представлява риска, Бенефициент – клиентът, в чиято полза се сключва застраховката и Гарант – застрахователят, който поема риска.

Ползи и предимства от застраховка „Гаранции“:

За Изпълнителя – позволява му да разполага с оборотен капитал и по този начин да участва в много повече обществени поръчки, конкурси, проекти и други, отколкото иначе би могъл. Това важи в особена сила за малки и средни фирми, които много често след поемането на един по-голям обект/клиент, блокират голям финансов ресурс и се създава невъзможност за работа с други.

За Бенефициента – за него е важно реалното изпълнение на договора, а не евентуалното обезпечаване с финансови средства или запориране на активи, което банковата гаранция може да предложи.

Застрахователят от своя страна е сериозно ангажиран в изпълнението на договора, още от самото начало, проучвайки изпълнителите и оценявайки риска преди самото сключване на застрахователен договор.

В крайна сметка тристранният механизъм работи така, че трите страни да направят всичко възможно договореностите да бъдат напълно спазени.

Специфика на застрахователния продукт:

  • Не всеки може да бъде застрахован – кандидатът за застраховане трябва да отговаря на определени условия, той подлежи на подробен предварителен анализ, на основата на който застрахователят одобрява  или отхвърля сключването на договор.
  • Застраховката на гаранции не може да съществува самостоятелно като другите застраховки, тя винаги е допълнение към подписан договор за изпълнение.

Срокът е фиксиран в договора за изпълнение на обществената поръчка. Най-често съществува верификационен период, който настъпва след изтичане срока на договора и действа в рамките от 30 до максимум 90 дни.

Ние от ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве може да отговорим професионално на всяко постъпило запитване във връзка сключване на застраховки Гаранции, автокаско, гражданска отговорност на автомобилистите, имуществени застраховки, професионални отговорности, земеделски и други, както и  да предложим конкретни решения при специфични застрахователни казуси. За конктакти: 0700016406, info@dallbogg.com; www.dallbogg.com

ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве АД е водещ застраховател в България

Коментари

Задължително поле