Лом се готви да реализира проекти за 3,8 млн. евро

Проекти на обща стойност 3 810 000 евро ще разработят фирми, земеделски производители, неправителствени организации, училища и читалища от община Лом по многофондова Стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР).

Стратегията ще бъде разработена след учредяването на Местна инициативна група /МИГ/ - Лом, и одобрена от Държавен фонд „Земеделие“ и Министерството на земеделието и храните. В три информационни срещи и встъпителна пресконференция на представителите на бизнеса, НПО, земеделските производители, училищата, културните и социалните институции, Бюрото по труда, екипът по проекта представи мерките и подмерките, по които могат да кандидатстват за безвъзмездната финансова помощ от близо 4 млн. евро по шест оперативни програми, които са определени специално за община Лом.

стратегия община Лом

„За всички в община Лом тази инициатива е отличен шанс да подобрим качеството на живот. А най-доброто в този проект е, че той дава възможност на нашите фирми, на неправителствените организации, на нашите земеделски производители с малки стопанства, на образователните и културните институции на територията на цялата община да засилят своята икономическа активност и да реализират своите идеи!“ – каза кметът Пенка Пенкова. Тя призова всички за активност и отговорност при разработването на проектите.

Само по програмата „Развитие на селските райони“ (ПРСР)   финансовият ресурс за земеделските производители и микро фирмите на територията на община Лом е в размер на 1 500 000 евро. По Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) могат да бъдат усвоени от местните малки и средни предприятия 1 000 000 евро. По Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) могат да кандидатстват проекти на обща стойност 760 000 евро. Половин милион евро пък могат да бъдат усвоени с проекти за интеграция на уязвими и малцинствени групи по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОПНОИР).

От Стратегията на МИГ-Лом могат да се възползват и собственици на територии в „Натура 2000“, за които са предвидени 51 775,2 евро от Оперативна програма „Опазване на околната среда“. За проекти, свързани с рибарство и аквакултури, са заделени 50 000 евро от Програмата за морско дело и рибарство. Община Лом изпълнява проекта по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие на ПРСР 2014 - 2020“, който е на стойност 57 054 лв.

Целта  на проекта е да бъде постигната висока обществена активност на местно ниво и разработена Стратегия за Водено от общностите местно развитие, за изпълнението на която МИГ-Лом ще кандидатства с  проекти, инициирани от публичния, неправителствения и гражданския сектор.

 

 

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Региони