Нов регистър показва устройствените планове и разрешенията за строеж

Така ще има по-бърз достъп до данни за институции и граждани

Нов единен публичен регистър ще обедини на едно място съществуващата информация за устройствените планове, паспортите на строежите, актовете за въвеждане в експлоатация и за премахване на сгради, както и разрешенията за поставяне на преместваеми обекти и реклами. Регистърът ще обедини на едно място информацията на строителното министерство, общинските и областни администрации и Дирекцията за национален строителен контрол. Регистърът ще е публичен, с различни нива на достъп и ще се поддържа от регионалното министерство. Създаването му е възможно, ако бъдат приети предложените промени в Закона за устройство на територията (ЗУТ).

В регистъра ще се съдържа и информация за удостоверенията на консултантите, извършващи оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване строителен надзор, техническите паспорти на строежите, актовете за въвеждане в експлоатация на строежите и заповедите за премахване на незаконните строежи. Предвижда се той да бъде интегриран с порталите за отворени данни и за пространствени данни, съобщиха от регионалното министерство.

Целта на промяната е да се облекчи административното обслужване и да се улесни достъпа до данни. Затова в законопроекта е включена и разпоредба, според която административните органи, организациите, предоставящи обществени услуги, лицата, осъществяващи публични функции, и органите на съдебна власт да установяват служебно за нуждите на съответното производство всички обстоятелства, вписани в регистъра въз основа на съответните идентификационни данни, посочени от заявител, молител или жалбоподател. Всички данни в регистъра ще са достъпни по електронен път.

С отделна наредба към закона ще се утвърдят образци за всички извършвани по реда на ЗУТ услуги, което ще намали административната тежест за гражданите и бизнеса.

С предложените изменения на текстовете в закона се регламентират и изчерпателно изискванията, при които може да бъде дадено съгласието или основанията за отказ, както и особените правила при издаване на предварително съгласие за геозащитни мерки и дейности или строителство на сгради и съоръжения в свлачищни райони. Както и реда, по който се съгласуват служебно проектите на подробните устройствени планове.

За всяка промяна на предназначението на спортни сгради, културни, образователни или здравни такива ще се иска писменото съгласие на ресорния министър.

С приемането на законопроекта ще се оптимизират разрешаването на изработване на устройствени планове и техните изменения, одобряването на устройствени планове и техните изменения и на инвестиционни проекти, издаването на разрешения за строеж, разрешения за ползване на строежи от първа, втора и трета категория и на удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи от четвърта и пета категория, допълват от строителното министерство. Проектът на измененията е публикуван за обществено обсъждане.

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Бизнес