НСИ отчете 3% ръст на БВП на годишна база

Според експресните оценки на НСИ за второто тримесечие на 2017 г. брутния вътрешен продукт на страната в номинално изражение достига 24,3 милиарда лева.

През третото тримесечие на 2018 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 3.0% спрямо съответното тримесечие на предходната година и с 0.5% спрямо второто тримесечие на 2018 г. според сезонно изгладените данни. Това сочи статистика на Националния статистически институт (НСИ).

В ръководството на Евростат за тримесечните национални сметки експресните оценки за БВП са дефинирани като: „...най-ранната картина на икономиката, представена в съответствие с концепциите и дефинициите на Системата на националните сметки, данните за която се произвеждат и публикуват във възможно най-кратки срокове след края на отчетното тримесечие, като се използва ограничена и непълна информация в сравнение с традиционно разработваните тримесечни показатели на националните сметки...“.

Експресните оценки за БВП се основават на предварителни, налични към момента, месечни и тримесечни данни за отделните икономически сектори (обект на последващи актуализации и ревизии), на експертни оценки и модели за поведението на компоненти в състава на БВП, за които към момента на изчисленията не е налична директна базисна информация.

Разработените експресни оценки за третото тримесечие на 2018 г. са подготвени в срок от 45 дни след отчетния период. Те са представени в стандартен формат за публикуване на тримесечните данни на националните сметки - стойностен обем в текущи цени, относителни дялове на компонентите в състава на БВП и темпове на прираст, получени от сезонно изгладени данни спрямо предходното тримесечие и спрямо същото тримесечие на предходната година.

Съгласно Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания НСИ ще подготви и публикува предварителни оценки за тримесечните данни за БВП за третото тримесечие на 2018 г. на 7 декември 2018 година.

Според експресните оценки на НСИ за третото тримесечие на 2018 г. БВП в номинално изражение достига 29 001 млн. лева.

Реализираната добавена стойност през третото тримесечие на 2018 г. е 25 124 млн. лeвa.

По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление (70.5%), което в стойностно изражение възлиза на 20 446 млн. лева. През третото тримесечие на 2018 г. бруто капиталообразуването е 5 605 млн. лв. и заема 19.3% относителен дял в БВП. Външнотърговското салдо е положително.

Тримесечни изменения

През третото тримесечие на 2018 г. спрямо второто тримесечие на същата година БВП по сезонно изгладени данни се увеличава с 0.5%. За същия период брутната добавена стойност нараства също с 0.5%.

Според експресните оценки на БВП по елементи на крайното използване през третото тримесечие на 2018 г. принос за регистрирания икономически растеж по сезонно изгладени данни спрямо второто тримесечие на 2018 г. има увеличението на износа на стоки и услуги - с 2.2%, и на крайното потребление - с 1.4%.

Годишни изменения

През третото тримесечие на 2018 г. БВП по сезонно изгладени данни нараства с 3.0% спрямо същото тримесечие на предходната година. Брутната добавена стойност се увеличава с 2.7%.

Крайното потребление регистрира положителен икономически растеж от 6.9%. Бруто образуването на основен капитал отчита ръст от 6.2% през третото тримесечие на 2018 г. спрямо съответното тримесечие на предходната година по сезонно изгладени данни. Вносът на стоки и услуги се увеличава с 5.1%, докато износът на стоки и услуги намалява с 3.2%.

Коментари

Задължително поле