Финансовото министерство публикува данните за финансовото състояние на общините през 2017 г.

Намалява броят на общините, отговарящи на условията за финансово оздравяване

Анализът на данните показва, че в края на 2017 г., спрямо 2016 г., намалява броят на общините, отговарящи на условията за финансово оздравяване. Наблюдава се относително еднаква структура на разходите по икономически елементи, но се отбелязват и тенденции за по-добро управление на бюджетните средства от страна на редица общини – повече на брой през 2017 г., спрямо 2016 г., съобщиха от Министерството на финансите.

Средният дял на приходите в общите постъпления за страната се запазва относително непроменен с ниво от 38,39 %, спрямо 40,07 % в края на 2016 г. Към края на 2017 г. общо 38 общини отчитат дял на приходите от общите постъпления, по-висок от средния за страната, като към края на миналата година са били 41. Средният за страната дял на покритие на разходите за местни дейности с приходи се повишава до 88,39 %, спрямо 85,20 % през 2016 г., като 49 общини постигат резултат над средното за страната (62 са били в края на 2016 г.).

По отношение на бюджетното салдо спрямо общите постъпления по отчет – средното равнище за страната към края на 2017 г. е 3,85 % (при 4,24 % в края на 2016 година). Броят на общините, отчитащи резултат над средния към края на 2017 г., е 111 и е по-малък спрямо този към края на 2016 г., когато общините са били 143. Следва да се отбележи, че бюджетното салдо на общините на национално ниво през 2017 г. е положително, поради което и неговият дял в общите постъпления е положителна величина.

Средното за страната равнище на размера на дълга, като процент от планираните приходи и планираната изравнителна субсидия, намалява до 48,08 % (при 49,16 % за 2016 г.) и е относително стабилно, като погашенията на общините по дълга са съобразени с равнището на приходите и разходите по бюджетите им. Делът на просрочените задължения от планираните приходи и планираната изравнителна субсидия на национално равнище за страната намалява до 5,58 % в края на 2017 г. (при 7,25 % през 2016 г.).

На основата на анализ и обобщение на данните по чл. 130а от ЗПФ се установи, че общините, които отговарят на три и повече от критериите за класирането им като общини с финансови затруднения през 2018 г., въз основа на данните от годишните отчети за касово изпълнение на бюджетите на общините, оборотните ведомости и информацията по чл. 5а от Закона за местните данъци и такси към края на 2017 г., са 13 общини (4,9 % от всички общини в страната) при 32 броя, или 12,1 % от всички общини, класирани като общини с финансови затруднения през 2017 г. 13-те общини са Симитли, Струмяни, Белоградчик, Грамада, Димово, Кочериново, Рила, Сапарева баня, Септември, Перник, Неделино, Чепеларе, Стамболово.

Общините, които през 2018 г. отпадат от списъка за финансово оздравяване, са 21, за които допусканията са, че приетите от тях мерки и планове за оздравяване са довели до положителни резултати и подобряване на един или повече от показателите, въз основа на които се прави оценка на финансовото им състояние. Това са Созопол, Сунгурларе, Бяла, Брегово, Видин, Борован, Криводол, Мизия, Оряхово, Кърджали, Тетевен, Георги Дамяново, Белово, Велинград, Лесичево, Белене, Ветово, Сливен, Баните, Девин, Минерални бани.

Общините, които попадат в списъка за финансово оздравяване през 2018 г., но не фигурират в списъка за 2017 г. , са Грамада и Рила. Община Рила попада в списъка на общините, отговарящи на 3 или повече критерия, за втори път, след като това се е случило и през 2016 г. Общините, които трайно попадат в списъка за финансово оздравяване през 2016 г., 2017 г. и през 2018 г., са 9 – Симитли, Струмяни, Димово, Сапарева баня, Септември, Перник, Неделино, Чепеларе и Стамболово.

Детайлен анализ за финансовото оздравяване на общините през изминалата година, за съгласуваните от министъра на финансите планове за финансово оздравяване на общините, както и за размера на предоставения безлихвен заем можете да видите в публикувания анализ.

И през 2018 г. усилията на Министерството на финансите ще бъдат в посока да се подобри ефективността на управление на общинските разходи, заедно с положителната тенденция за подобряване на приходната част в общинските бюджети.

Коментари

Задължително поле