30% от жителите на Великотърновска област са над 60-годишни

Абортите във Великотърновска област през 201 г са намалели в сравнение с предходната година, естественият прираст обаче е отрицателен. Това сочи годишният анализ на Регионалната здравна инспекция /РЗИ/ в старата столица.

Ражданията на жени между 15-49 години се увеличават през последните години – около 37 на 1000 жени, е по-ниска от средната за страната. Броят на абортите през миналата година е 768 или с 6 аборта по-вече в сравнение с 2015 г. Това не влияе съществено на показателя, но за периода се наблюдава спад на общият брой на абортите в региона.

Най-висока е раждаемостта в община Свищов, следвана от общините Елена и Стражица, а най-ниска е в общините Лясковец и Г. Оряховица. През 2016 г. са регистиррани 13 мъртвородени.

Съществено влияние за поддържането на ниски нива на раждаемост оказват възрастовата структура в областта, недостатъчната материална и жилищна осигуреност на семействата, ниският жизнен стандарт, високото ниво на безработица сред младите възрастови групи, намаляване на фертилния контингент, поради вътрешната и външна миграция в трудоспособна и детеродна възраст при жените, психологическата нагласа за малко деца в семейството и други социални предпоставки.

По данни на НСИ за 2016 г. естественият прираст е трайно негативен и отрицателен - - 1951 души.

В общата смъртност на населението на Великотърновска област през 2016 г. се наблюдава намаляване на броя на починалите, спрямо предходната година.

Продължава демографското застаряване и през 2016 г. - хората над 60 години в областта са 30.3%, а в страната – 27.7%. Без съществени промени е и смъртността по причини. Починалите през годината в региона са 4 092 души. Основна причина за умиранията остават болестите на органите на кръвообращението – 2630 случая, и новообразуванията – 750 случая.

Коментари

Задължително поле