545 милиона лева взеха банките от такси

През второто тримесечие лошите заеми намаляха с 233 млн. лв. и достигнаха 6,5 млрд. лв., сочат данните на БНБ.

Ниските лихви помагат за увеличението на печалбата на трезорите

Лошите заеми намаляха до 7,2%

Нарастват жилищните и потребителските кредити

Доходът на банките от такси и комисионни нарасна с 5,2% и достигна 545 млн. лв. през първата половина на годината, сочат данните на БНБ. Ниските лихви също имат положителна роля за печалбите на банките. Към края на юни нетният лихвен доход на трезорите е 1,4 млрд. лв., което е ръст с 33 млн. лв. (2,4%) на годишна база.

Продължителното задържане на лихвите на ниски равнища ограничава нарастването на приходите от лихви, но оказва и положителни ефекти върху доходността на кредитните институции, посочват от БНБ. Ниските лихви дават възможностите на банките да привличат финансови ресурси на ниска цена, а наред с това създават условия за повишено търсене на кредити и подпомагат коректното обслужването на съществуващите задължения. Наред със сериозния ръст на приходите банките са свили административните си разходи, където влизат и парите за заплати, с 0,8%. В резултат към края на юни печалбата на банките достига рекордните 918 млн. лв. През следващите месеци трезорите също имат добри резултати като към края на август печалбата им е 1,2 млрд. лв., което е ръст с 11,4% на годишна база.

Отпуснатите от банките кредити към края на юни са в размер на 63,1 млрд. лв., като през второто тримесечие се увеличиха с 1,4 млрд. лв. (2,2%). Най-голям ръст в абсолютен размер имаха заемите за домакинства (с 568 млн. лв.) и за нефинансови предприятия (с 496 млн. лв.). Като най-висок растеж има при жилищните и потребителските кредити.

От април до юни продължи тенденцията към намаляване на лошите заеми. Бяха извършени отписвания на вземания и продължиха продажбите на кредити, посочват от БНБ. За тримесечието лошите заеми намаляха с 233 млн. лв. (3,5%) и достигнаха 6,5 млрд. лв. В края на юни делът на необслужваните кредити се сви до 7,2% от всички заеми, при 7,4% в края на март. От БНБ обаче предупреждават, че по принцип има риск за повишение на лихвите при евентуални неблагоприятни икономически и пазарни условия дори при запазване на настоящите ниски нива на лихвите на Европейската централна банка, защото е възможно да се повишат рисковите премии, които са включени в лихвите по кредитите.

По отношение на валутата на кредитите нарасна делът на тези в левове до 56,1% (при 55,5% три месеца по-рано), а делът на кредитите в евро се понижи (от 38,7% до 38,1%). През второто тримесечие делът на заемите в други валути се запази на 5,8%.

Коментари

Задължително поле