Сметната палата: Само един чиновник проверява за ГМО у нас

Проверките за наличие на ГМО в храните се извършват само от един инспектор от Българската агенция по безопасност на храните и липсва ротация. Това е констатирала Сметната палата при одит в агенцията по храните, който обхваща периода от 2010 до средата на 2014 година.

Заради липсата на административен капацитет проверки са осъществявани само от един инспектор, освен това липсва ротация на инспекторите. Всичко това води до риск на територията на страната да бъдат допуснати опасни храни, а в контролната инспекция съществува риск от корупция, са част от изводите в доклада.
Контролът при извършването на проверките е предимно документален, въз основа на търговските документи и декларациите за отсъствие на ГМО в партидите, посочват още от Сметната палата.

През одитирания период е извършен мониторинг за вземане на проби за съдържание на ГМО в пратки, съдържащи храни от неживотински произход от трети страни. В един от проверените гранично инспекционни пунктове, освобождаването на пратките е извършено преди излизане на резултатите от лабораторния анализ. Това на практика ограничава ефекта от извършения мониторинг за съдържание на ГМО от трети страни и поражда рискове на територията на страната да бъдат допуснати опасни храни.
През одитирания период липсата на нормативно изискване към доставчиците на суровини да предоставят декларация относно влагането/невлагането на ГМО поставя производителите на храни в условията на деклариране на неизвестни обстоятелства към момента на тяхната регистрация, критикува още Сметната палата.

От палатата отчитат, че са регламентирани правилата и процедурите за планиране и осъществяване на официалния контрол върху ГМО и са се увеличили проверките.
Броят им през 2012 г. е 2322, със 72 на сто повече спрямо 2011 г., а през 2013 г. проверките върху ГМО са 3087, т.е. с 32 на сто повече спрямо 2012 г.

От Сметната палата отчитат, че в Агенцията полагат усилия, за да осигурят необходимия административен капацитет. Одиторите обаче посочват, че в агенцията по храните хронично не достигат средства – заплащането на служителите е ниско, обучените кадри не са мотивирани, а като цяло това води до голямо текучество на персонал, както и до риск от корупционни практики.

Финансовото стимулиране в БАБХ не е адекватно на осъществявания от инспекторите контрол и създава корупционни рискове. Налага се влагане на допълнителен ресурс и време за подготовка на нови инспектори, посочват от Сметната палата.

Недостатъчните финансови ресурси в БАБХ, както и непредвидимите допълнителни средства, които получава агенцията, не позволяват да се направи годишен план за работата и проверките на обектите, констатират още от Сметната палата. Това се отнася както за контрола на обектите за търговия на дребно и обществено хранене., така и за контрола на вноса на граничните пунктове.

Затруднен е контролът особено в по-големите областни дирекции, където броят им е значителен. Само в София например, обектите за обществено хранене и търговия на дребно с храни са над 18 500, дават за пример от Сметната палата.

Една от препоръките на Сметната палата е да има дежурен служител, който да е на разположение извън работно време за спешни случаи, денонощно, 7 дни в седмицата във всички подразделения на БАБХ.

За периода от 01.01.2011 г. до 30.06.2014 г. агенцията е извършила общо 191 393 проверки, от които 123 659 планови проверки. Наложени са общо 59 803 принудителни административни мерки. Броят на временно спрените обекти от експлоатация през одитирания период е 1 091. През одитирания период са унищожени 1 952 593 кг храни.

За одитирания период липсва увереност, че са предприети всички мерки за предупреждение на гражданите, закупили опасни продукти, за които има уведомление по Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи.

Коментари

Задължително поле