Затягат контрола над особените залози

Особените залози ще се изравнят по сигурност с ипотекираното имущество. Това предвиждат промени в Закона за особените залози на Министерството на правосъдието. Според текстовете регистърът за вписване на обезпеченията ще премине към Агенцията по вписванията, а съдържанието им ще бъде общодостъпно. Освен това самото вписване ще стане част от учредяването на особен залог.

Според министерството в момента злоупотребата с особените залози е масова. Освен това съществува проблем при тълкуването на закона от съда, като различните магистрати отсъждат различно по сходни казуси. Най-ощетен в повечето случаи е първият по ред кредитор, в чиято полза е учреден залогът и при пристъпване към принудително изпълнение той не може да си възстанови сумата.

Особените залози се различават от залозите по смисъла на Търговския закон и от ипотеките по това, че не са реални. При тях няма прехвърляне на заложеното имущество от залогодателя към кредитора на обезпечението. Освен това на особен залог подлежи не само имущество, но и различни права.

Най-големият недостатък на особените залози досега беше, че те не са сигурни, тъй като заложеното остава при залогодателя и той може да се разпорежда с него както си поиска, дори и да го обезцени или продаде. Освен това имаше право да го залага неколкократно. С последните промени това става невъзможно.

Поправките предвиждат залогодателят да няма право да залага или обезценява имуществото без изричното съгласие на кредитодателя. Ако това правило бъде нарушено, всяко разпореждане с имущество или права ще се счита за нищожно, предвиждат новите текстове. С това особените залози придобиват ефект на запор или възбрана.

С последните поправки в закона се разширява и кръгът на лицата, които могат да бъдат залогодатели. В категорията вече ще попадат и фирми на лица, упражняващи свободни професии, както и дружества на организации с нестопанска цел, регистрирани по Търговския закон.

Права на първи кредитор за 5 години

Въвежда се петгодишен срок, след който може да се загубят правата на първи по ред кредитор. Ако заложният кредитор е пропуснал възможността да поднови залога в рамките на пет години, неговата първа поредност може да се изгуби за сметка на следващи залози върху същата вещ в полза на други.

Срокът ще се определя от момента на вписване в регистъра към Агенцията по вписвания. Прехвърлянето на самия регистър според Министерството на правосъдието ще ускори процеса по учредяване на особени залози и ще намали административната тежест. Граждани и фирми ще могат на едно гише да правят необходимите вписвания, вместо да се вписват в няколко регистъра, както е сега.

Коментари

Задължително поле