С 9,2% пораснали заплатите в частния сектор

Средната месечна работна заплата в обществения сектор нараства с 5.4%, а в частния сектор - с 9.2% през четвъртото тримесечие на 2015 г. спрямо година по-рано, показват данните на НСИ.
Или през четвъртото тримесечие на 2015 г. средната брутна месечна работна заплата се увеличава с 4.7% спрямо третото тримесечие на 2015 г. и достига 915 лева.

Средната заплата през октомври е била 902 лв., през ноември -
905 лв., а през декември - 937 лева.

Най-голямо увеличение на заплатите има в сектор „Образование" - със 17.5%, „Операции с недвижими имоти" - с 6.9%, и „Финансови и застрахователни дейности"- с 6.8%.

През четвъртото тримесечие на 2015 г. средната месечна работна заплата нараства с 8% спрямо четвъртото тримесечие на 2014 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Административни и спомагателни дейности" - със 17.1%, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - с 14.4%, и „Операции с недвижими имоти" - с 13.1%.
В края на миналата година най-високи заплати са получавали заетите в сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далеко-съобщения" - 2 049 лева, в „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - 1 622 лева, „Финансови и застрахователни дейности" - 1 620 лева.
Най-ниско платени са били наетите лица в „Хотелиерство и ресторантьорство" - 575 лева и „Административни и спомагателни дейности" - 697 лева.

Наетите лица към края на декември 2015 г. намаляват с 50.8 хил., или с 2.2% спрямо края на септември 2015 г., като достигат 2.22 милиона. Спрямо края на третото тримесечие на 2015 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство" - с 15.1%, „Селско, горско и рибно стопанство" - с 11.2%, и „Административни и спомагателни дейности" - с 6.5%. Увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - с 0.8%, и „Образование" - с 0.6%.

Най-голям е относителният дял на наетите в дейностите „Преработваща промишленост" и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети" - съответно 22.3 и 17.5%.
В края на декември 2015 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са със 17.6 хил., или с 0.8% повече в сравнение с края на декември 2014 г., като най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - с 6.7 хил., „Преработваща промишленост" - с 6.0 хил., и „Транспорт, складиране и пощи" - с 5.7 хиляди. В процентно изражение увеличението е най-значително в икономическите дейности „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - с 9.5%, „Транспорт, складиране и пощи" - с 4.4%, и „Хотелиерство и ресторантьорство" - с 4.1%. Най-голямо намаление на наетите лица в края на декември 2015 г. спрямо края на декември 2014 г. има в икономическа дейност „Административни и спомагателни дейности" - в абсолютно изражение с 5.6 хил., а в процентно - с 4.9%.

Коментари

Задължително поле