Ръстът на икономиката мина 3%

Ръст на икономиката от 3,1% през четвъртото тримесечие на 2105 година, отчете националната статистика.

БВП в номинално изражение достига 23, 97 млрд. лева.
Реализираната добавена стойност през четвъртото тримесечие на 2015 г. е 20,72 млрд. лева.
Увеличението спрямо третото тримесечие на 2015 г. БВП е 0.8%. За същия период брутната добавена стойност нараства с 0.5%.
По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление (78.6%), което в стойностно изражение възлиза на 18 835 млн. лева. През четвъртото тримесечие на 2015 г. бруто капиталообразуването е 6 335 млн. лв. и заема 26.4% относителен дял в БВП. Външнотърговското салдо е отрицателно.

Според експресните оценки на БВП по елементи на крайното използване през четвъртото тримесечие на 2015 г. принос за регистрирания икономически растеж имат бруто образуването в основен капитал - с 0.8%, и крайното потребление - с 0.7%.

През четвъртото тримесечие на 2015 г. БВП по сезонно изгладени данни нараства с 3.1% спрямо същото тримесечие на предходната година. Брутната добавена стойност се увеличава с 1.3%.
Крайното потребление регистрира положителен икономически растеж от 2.5%. Бруто образуването на основен капитал отчита нарастване през четвъртото тримесечие на 2015 г. спрямо съответното тримесечие на предходната година с 1.4%. Износът и вносът на стоки и услуги се увеличават съответно с 0.7 и 1.7%.

От НСИ все пак напомнят, че съгласно Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания НСИ ще подготви и публикува предварителни оценки за тримесечните данни за БВП за четвъртото тримесечие на 2015 г. на 8 март 2016 година.

Коментари

Задължително поле