41% от обществените поръчки са с нарушения

През 2015 г. от Агенцията за държавна финансова инспекция са проверени 1734 обществени поръчки на стойност 1 679 979 833 лева. При 712 от тях (41%) има 1147 нарушения, пише в отчета за дейността на агенцията за миналата година, приет от Министерския съвет днес.

За 2015 година агенцията е направила 623 финансови инспекции и проверки, от които 44 са съгласно Закона за енергетиката. Установени са вреди в размер на 3 166 531 лв., от които по време на инспекциите са предотвратени и възстановени 1 573 495 лв. За тези вреди са съставени са 33 акта срещу 51 длъжностни лица.

От агенцията са открили, че законовите процедури за избор на изпълнител на обществена поръчка не са проведени при 310 случая на обществени поръчки, които са общо за сума от 224 023 021 лв. Това е най-тежкото нарушение в областта на обществените поръчки, категорични са от ведомството.

Нарушения, които водят до неспазване на принципите на Закона за обществените поръчки за публичност и прозрачност; свободна и лоялна конкуренция; равнопоставеност и недопускане на дискриминация, са установени при 379 поръчки или при 22% от общо проверените. При 19 случая възложителите са поставили условия, които дават предимство или необосновано ограничават участието на кандидатите в процедурите.

При 25 случая са сключени анекси към договори за обществени поръчки, с които са изменяни цени, срокове за изпълнение и др., без да е имало законови основания за това. При 333 или при 19% от проверените обществени поръчки са засечени нарушения като неспазване на срокове, неизпращане на информация за публикуване, пропуски при определяне, внасяне и освобождаване на гаранции на кандидатите за участие и за изпълнение на поръчки и други.

Открити са нарушения на бюджетната и финансова дисциплина за 25 856 750 лв., за които органите на АДФИ ангажират административно наказателна отговорност, в т. ч. нарушения на Закона за счетоводството, на нормативни актове, уреждащи бюджетната, финансово-стопанската или отчетната дейност, извършени разходи, без да има одобрени средства по бюджетите и други.

През годината са съставени 1243 акта за административни нарушения, в т. ч. 840 на физически лица и 403 на юридически лица. По административно наказателни производства са издадени 738 наказателни постановления, с които са наложени глоби и имуществени санкции в размер на 1 924 300 лева.

На прокуратурата са изпратени 123 доклада от извършени финансови инспекции и проверки.

Коментари

Задължително поле