Адвокат Албена Комитова от Центъра за разрешаване на спорове: Над 400 съдии у нас са обучени и препращат страните към медиация

Около 50 % от избралите тази практика семейни двойки в развод, се споразумяват

България е една от първите държави в Европа с действащи съдебни програми за медиация в национален мащаб. От 2009 г. до днес над 400 български съдии са се включили в различни обучения по препращане към медиация, и десетки от тях активно прилагат тази практика. Все повече развеждащи се семейства търсят помощта на медиатор, за да се разберат с нормален диалог. Това съобщи адвокат Албена Комитова от Център за разрешаване на спорове.

„Резултатите вече показват, че над 50% от избралите медиация двойки в раздяла или развод, се споразумяват. Това са данните от статистиката от съдебните центрове във Варна, подкрепяна от подобни резултати в София“, казва адвокат Комитова.

Тя допълва, че при частните медиатори процентът на споразумелите се е още по-висок, без да се води официална статистика. Това сочи проучване на Центъра. Различни институции и организации в сферата на закрила на детето – сред които съд, психолози и психиатри, адвокати, частни съдебни изпълнители, вече са обединени около въвеждането на задължителна медиация по семейни спорове. В подкрепа на тази идея бяха и водещите заключения на конференцият за Правата и интересите на детето при родителски конфликти, инициирана от Апелативен съд Варна.

В Народното събрание в Комисията за младежта и спорта, също работят по темата за задължителна семейна медиация, като излязоха с проучване на законодателството на 7 държави от Европейския съюз за прилагането на задължителна медиация по семейни въпроси. От началото на 2016 г. започна нов етап в разгръщането на съдебни програми – вече в множество градове от цялата страна. Това се случва, благодарение на проекта„Медиация в подкрепа на бизнеса: Насърчаване на справедливото и целесъобразно разрешаване на спорове чрез съдебни програми за медиация" 2016-2019, финансиран от фондация „Америка за България", изпълняван от Център за разрешаване на спорове, под ръководството на Албена Комитова и Севдалина Александрова.

„Смисълът на съдебните програми за медиация е да послужат като инкубатори на доброволните споразумения – осигуряват информация и защитена среда, в които страните да се договорят. Така се развива масовата култура на медиацията навсякъде по света“, разяснява Албена Комитова.

Тя информира, че действащи съдебни програми по препращане към медиация има вече във Варна, Бургас, Плевен, новооткрити в Пазарджик, Перник, Добрич, готовност в Хасково и Ловеч, 24 съдилища, от които 7 окръжни и 17 районни са заявили интерес към развитието на програми за медиация и са включили съдии в обученията по препращане към медиация - сред които Варна, Бургас, Плевен, Пловдив, Пазарджик, Перник, Велико Търново, Хасково, Шумен, Враца, Ловеч, и други. 133 съдии от съдилища извън София са обучени в препращане, и близо 1/3 от тях вече извършват препращания към медиация. Във Варна броят на обучените съдии, препращащи към медиация е над 80%. Програмите във Варна, Бургас и Плевен вече имат редица проведени медиации, като процентът на споразуменията е над 50%. Във Варна препратените от съда медиации са над 180 - от 2016 до края на септември 2018, като нарастването им е с над 20% годишно.

„Процентът на постигнатите споразумения е нараснал от 36% през 2016г. до 55% през 2018 г. В София статистиката на съдебния център при СРС показва 137 медиации за 2017г., като за 2018 г. се запазва тенденцията на ежегоден ръст от най-малко 10%“, изтъква Комитова.

Проучване на Центъра за разрешаване на спорове показва, че 92,5% от обучените съдии са използвали техники за споразумяване на страните в зала, като 56% са помогнали за постигането на споразумение в зала, а 40% са успели да намалят чрез тях напрежението в залата, 24% са помогнали на страните да изяснят предмета на иска, а 8% от страните са споразумели самостоятелно и са подали искане за прекратяване на делото. 85% от обучените съдии са препратили към медиация, като в 35% от случаите в медиациите е постигнато споразумение, в 52% не е имало споразумение, а в 17% е имало други положителни резултати, като споразумение извън медиация, или спиране на съдебното производство и подобрена комуникация между страните. В резултат от активната дейност на съдилищата по препращане, все повече граждани, предимно по семейни дела, се обръщат към медиация, преди да заведат съдебно дело, тъй като вече са запознати от адвокатите си, с практиката на съда по препращане, и предимствата от това да договорят собствено споразумение, което отговаря на нуждите на децата им.

Адвокат Комитова разказва конкретен казус свързан с търговци с дългогодишни отношения, които завеждат дело един срещу друг. Наемател срещу наемодател стигат до съд за възстановяване на депозит по договор за наем. Наемодателят възразява и задържа депозита, поради неплатени сметки от наемателя. Освен това, претендира с насрещен иск, че му се дължат 9000 лв. за ремонт на повредено имущество, следствие ползването от наемателя.

В хода на съдебното производство се установява, че те имат влошени отношения няколко месеца преди развалянето на договора за наем, заради неплатена доставена техника от наемодателя но наемателя.

Съдията ги препраща към медиация и в процедурата по медиация, те:

Страните, с участие на своите адвокати, със съдействието на медиатор, постигат споразумение, според което в крайна сметка наемателят признава вземанията на наемодателя за незаплатени разходи за охрана, почистване, ел. и вик услуги, както и по-голямата част от средствата, необходими за ремонт, като в рамките на процедурата двете страни заедно, със съдействие на специалист, са остойностили вредите. Същевременно, в рамките на процедурата по медиация, дружествата са имали възможност да обсъдят и възникналия между тях спор, който не е бил предмет на съдебното дело, а именно незаплатената от ответника цена на доставена от ищеца техника. Постигнатото споразумение включва и механизъм за извършване на забавеното плащане от ответника на цената на доставената стока. След извършване на прихващане на насрещните вземания, останала дължима парична сума от наемодателя към наемателя. Поради обстоятелството, че наемодателят изпитвал затруднение да изплати веднага дълга, било договорено подновяване на наемното отношение и период, в който наемателят отново да ползва складовите помещения, като за определен период, до покриване на дължимата сума, въпросното дружество не следва да заплаща наемна цена.

„След ангажимента на все повече институции с медиацията, през 2019 година предстои промяна на законодателната рамка и разрастването на сътрудничеството между медиаторите и институциите. Наред със съдебните програми за медиация, България се нарежда и сред първите държави в Европа, ангажирала успешно студентите в медиацията – с Първото национално състезание за студенти през 2017г., което след големия успех, ще се проведе за втори път на 17 и 18 ноември в София“, информира адвокат Комитова.

На 18 ноември в Парк Хотел Москва ще бъде награждаването на победителите. По време на събитието ще бъдат съобщени резултати от проучването на Центъра за разрешаване на спорове, касаещо мястото на медиацията при разрешаването на спорове в България.

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от България