Борисов за административния ад: На много места се въртят корупционни кръгчета и тормозят хората. Трябва да се надделее (СТЕНОГРАМА)

Снимка: Пламен Стоименов

Министър-председателят Бойко Борисов възложи на министрите до понеделник да са готови с информация за предоставяните от техните ведомства услуги и изискваните за това документи. Справката трябва да съдържа информация кои събирани от гражданите документи са ненужни и съответната администрация да спре събирането им. Той подчерта, че тази мярка е изключително важна за всеки човек и за бизнеса, съобщиха от Министерски съвет.

„Самите ние си даваме сметка, че това е реална реформа и тя затова не се е случвала, защото трябва да се преодолява огромна съпротива на чиновници, администрация, включително и корупционни схеми по маса звена – нещо, с което ние сме свикнали като народ, но ние трябва това да го поправим. Роптаем, ядосваме се, нервираме се и то не се случва. Този път ще се случи“, категоричен е премиерът, а след това разпорежда:

"Утре сме в Брюксел и няма да може да стане, но още в понеделник ще искам всеки от вас да ми предостави тази информация. До понеделник, през Томислав Дончев – да е написано, примерно Министерство на правосъдието – едно, две, три, четири, пет, какво искате. Министерство на вътрешните работи, Министерство на отбраната, Министерство на образованието и науката, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на икономиката, всяко министерство. Първо, Томислав да знае какво всички вие искате. Другата сряда, преди първата точка, ще изслушам всеки един от вас какви съответно документи изисква и от кои може да се откажем като ненужни".

Публикуваме пълния текст на правителствената стенограма:

"Точка 33

Проект на Решение за приемане на мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез премахване на изискването за представяне на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител

ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ: Господин премиер, уважаеми колеги, предвид факта, че редуцирането на административната тежест е един от приоритетите на това правителство, ние работим в няколко посоки. Работим по отношение на администрации, които имат трудности с административното обслужване – услугите са трудни, бавни, лошо достъпни, всички знаят за усилията ни от последните две седмици, свързани с КАТ – София, кадастър, конкретни общински администрации. Списъкът ще бъде удължен, идентифицирали сме още няколко структури, това може би другата седмица. Но днешната стъпка е в съвсем различен мащаб. За да имаме качествено административно обслужване, това на първо място означава ние да не караме гражданинът да влиза в ролята на куриер между различните администрации, събирайки един, два, три удостоверителни документа да ги носи в четвърта администрация. Това е големият проблем пред административното обслужване.

БОЙКО БОРИСОВ: Добави от това, което говорихме сутринта – прокуратурата и МВР ще се свържат. Още куп такива документи има, които гражданинът отива и иска от МВР, за да занесе в прокуратурата. Или от прокуратурата да вземе да занесе до МВР, а те си общуват по една и съща система. Така че, Радев е поел ангажимент това да стане факт.

ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ: Виждам двата процеса успоредно – този, който ще докладвам днес, и процесът на ниво конкретна администрация с оглед оптимизиране на обслужването там. Защото наблюденията ни показват, че на много места процесите по самото физическо предоставяне на услугата са много далеч от оптималното. Има актове, има излишни части от услугата. Просто казвам – излишно обикаляне и стоене на гишета, което не е нужно.

Това, което коментираме днес, е нещо съвсем различно и, както казах, е от съвсем различен мащаб. Става дума за възможност администрациите да правят справка помежду си по служебен и по електронен път като не товарят с това гражданите. Само да отбележа, че подобен ангажимент съществува като текст от АПК, съществува и конкретен запис в Закона за електронното управление, където пише, че административните органи не могат да изискват от гражданите и бизнеса предоставянето или доказването на вече събрани или създадени данни, а са длъжни да ги събират служебно. Това, както всички граждани са свидетели, консенсусно не се спазва от повечето администрации.

Първата голяма задача е да създадем електронната инфраструктура за подобни служебни справки, които да бъдат направени между администрациите. Тя до голяма степен съществува, доколкото Държавна агенция „Електронно управление“ поддържа централен компонент за служебен обмен на данни и информация, т. нар. RegiX.

Днес тръгваме за първи път с първите 12 удостоверения на хартиен носител, които има всички шансове да бъдат електронизирани, доколкото те се базират на осем регистъра (мога да ги изчета), които вече могат електронно да бъдат достъпни по служебен път – Търговски регистър, Имотен регистър, Регистър „Булстат“, Регистър задълженията на митническата администрация, Регистър на актовете за граждански брак, Регистър на задължените лица, Регистър на пенсионерите и Регистър на признати дипломи за придобито висше образование.

Какво решаваме днес? Това, което има да се случи, ще следва няколко стъпки. На база днешното решение ние ще влезем в кореспонденция с всички администрации, предоставящи услуги, като ще съберем данни кои от техните услуги са базирани на справки по тези регистри, какво е законовото основание да предоставят тези услуги и точно по този начин. Ще анализираме информацията като се стараем това да стане максимално бързо. Ще подготвим промени, свързани с приложимото законодателство. След това, надявам се към септември месец, ще бъдем в състояние (не знам дали терминът е правилен) да принудим всички администрации по отношение на тези регистри и по отношение на споменатите удостоверения да спрат да искат удостоверения от хората на хартия. Твърдо сме решени, ако има администрации, които не са готови да минат на справки по електронен път от въпросните регистри, да продължат да искат хартия, да предложим, ако е необходимо, законови промени, които да дават възможност те могат да бъдат наказвани, включително и чрез непревеждане на субсидии от страна на държавата. Тук доза радикализъм е необходима.

Това е фундаментът на административната реформа. Да, това не е всичко. Надявам се колкото може по-бързо следващите няколко месеца да тръгнем с друго предложение, което обхваща още регистри. Ще го правим поетапно, нямаме намерение да чакаме, примерно, година и половина или две, когато абсолютно всички регистри са достъпни по електронен път и тогава да го направим. Ще го направим поетапно.

Моля да подкрепите точката.

Освен това, искам да допълня, че има още едно предложение – за оперативно заседание на Министерския съвет, което в сходна посока. То е свързано с трудностите специално при инвестиционния процес в сферата на устройство на територията, спазване на изискванията за опазване на околната среда, процедури в Министерството на енергетиката и в Министерството на земеделието, храните и горите. Ще имаме възможност да го дискутираме с колегите. Освен това, имаме доклад от всичко свършено по отношение на КАТ и това, което има да се свърши. Ако колегите желаят и ако Вие разпоредите, в рамките на оперативното заседание – групата е налична и стои пред залата, да докладва всичко свършено и това, което има да се свърши по отношение на КАТ.

БОЙКО БОРИСОВ: Още сега да докладват, да дойдат. А през това време Росен Желязков да разкаже какви стъпки имаме.

РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ, председател на Държавна агенция „Електронно управление“: Благодаря Ви.

Това, което господин Дончев каза, всъщност е началото на края на изискването на удостоверение и извършването и предоставянето на вътрешни удостоверителни услуги от страна на администрациите. Голямата промяна ще дойде тогава, когато всички базови регистри при първичните администрации, които те съхраняват, поддържат и обработват данни, бъдат свързани в рамките на този период, който е разписан по пътната карта към Стратегията за електронното управление, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ и ще трае до края на 2018 година. Тенденцията е да се правят целенасочени интервенции по подхода, който днес беше докладван, с приобщаването на все повече и повече удостоверителни услуги. Всъщност, с този процес ще се намали до значителна степен времето, необходимо на заявителите на административни услуги да свършат своята работа.

В рамките на тази година, заедно с Министерството на финансите, се предвижда едно значително облекчение на бизнеса и това е не само по настояване на работодателските организации, това е пестене на много време и ресурс за фирмите. Свързано е с към момента съществуващата необходимост за подаване на годишните финансови отчети едновременно в Търговския регистър, Националния статистически институт и Националната агенция по приходи. Създаването на единна входна точка ще даде възможност да се внасят само на едно място. Тоест, три пъти ще се намали тежестта. От другата страна, пак с Министерството на финансите и БНБ, ще се създаде необходимата инфраструктура за разплащане с виртуални ПОС терминали, което ще намали до значителна степен размера на държавните такси с оглед на комисионните, които се събират в момента.

През следващата седмица отново ще бъде докладвано от господин Дончев задължението и ангажиментът на администрациите да осъществяват електронен документооборот помежду си с възможността, която е създадена като инфраструктура и протокол на обмен на електронни документи.

Това е от мен. Благодаря.

БОЙКО БОРИСОВ: Реално от днес какво се случва с това, което разпореждаме с това постановление? Какво трябва да направят първо министерствата помежду си?

ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ: Не само министерства, а и общините.

БОЙКО БОРИСОВ: И общините. Но понеже тук са всички министри, какво трябва днес да направят министрите като си отидат сега в службите? И да считате, че е заповед!

ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ: Както казах преди малко, ще влезем в кореспонденция с тях, ще получат писмо от мен – всички услуги, които са базирани на въпросните удостоверения, на въпросните регистри, да ги опишат кои са, правното основание за предоставянето на тези услуги, да ни върнат тази информация, срокът е 21 юли 2017 година. Ние ще анализираме информацията много бързо. Ще видим какви промени в законодателството са необходими, защото вероятно ще бъдат необходими такива. И от септември месец, надявам се, след като се процедират промените в законите, ще ги накараме да спрат да искат хартия от гражданите по отношение на тези регистри.

БОЙКО БОРИСОВ: От 2000 година има закон!

ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ: Този специално е от 2000 година, записът в АПК е от по-късно.

БОЙКО БОРИСОВ: От 2000 година е законът, а не се прилага 2017 година! Седемнадесет години не се прилага!

ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: В доклада на господин Дончев срокът за подготовката за електронизация, най-общо казано, е 1 август 2017 година, а пък след това в самото решение – 15 август 2017 година. Случайно ли е?

ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ: Те са няколко акта.

ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Етапите ги давате в доклада – актуализирана информация на услугите – срок до 1 август 2017 година. След това в самото решение – за предприемане на мерки за премахване на изискването за предоставяне на 12 официални документа – 15 август 2017 година…

ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ: На първо място е необходимо те да ни върнат информация, ние да я анализираме максимално бързо, да подготвим това, което е необходимо като промени в законодателството, и системата ще задейства, когато промените в законодателството станат факт, няма как да стане по-рано това.

ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Някъде нямаш промяна в законодателството.

ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ: Някъде имаш. На повечето места има.

Всъщност, ако искате да бъда болезнено откровен, ние в част от случаите не знаем коя администрация на какво законово основание иска от гражданина даден документ.

ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Затова се дава срок до август месец – 1-ви или 15-ти.

БОЙКО БОРИСОВ: Слушайте ме внимателно. Заместник-министрите да си запишат, за да ме предадат дословно на титулярите.

Тази тема ние, като политически партии, сме я поели като ангажимент пред нашите избиратели. Ние самите сме убедени, че това е изключително важно за всеки един човек, за бизнеса. Самите ние си даваме сметка, че това е реална реформа и тя затова не се е случвала, защото трябва да се преодолява огромна съпротива на чиновници, администрация, включително и корупционни схеми по маса звена – нещо, с което ние сме свикнали като народ, но ние трябва това да го поправим. Роптаем, ядосваме се, нервираме се и то не се случва. Този път ще се случи!

Сутринта на съвещанието по антикорупция и антиконтрабанда, което провеждаме, се оказа, че след срещата ни в петък териториалните данъчни служби са се срещнали с местните общински администрации и се оказва, че те дори не знаят колко услуги в момента НАП предоставя по електронен път, защото никой от държавната и общинската администрация реално не се интересува колко човека чакат на гишето или колко проблема има бизнесът. Затова всичко, което Дончев прочете, ще се прави и съм съгласен със сроковете, които касаят промени на закони. Това и с Валери си говорихме преди една седмица, парламентарните групи ще го подкрепят, ще го приемат по възможно най-бърза писта като ангажимент.

Още днес искам, като се приберете, всеки министър в неговото министерство да събере администрацията и да направи списък кои услуги неговото министерство или агенциите, ако има такива към тях, предоставят на гражданите. Защото това, което Дончев казва, че самите ние, като администрации, не знаем на базата на какво сме сложили такси или искаме даден документ, или ето така, по инерция – дай свидетелство за съдимост. За какво ти трябва, примерно, трябва ли ти? Или администрацията на МВР, например, иска лична карта и акт за раждане. А личната карта се издава на базата на акта за раждане. Предполагам, всеки човек си има начин да си съхранява важни документи, не ги носи със себе си. И питам тогава: защо като имаш лична карта да ти искат и акт за раждане, да се разкарваш да събираш документи? Къде е логиката на тези, които го искат от теб? Разбирате ли абсурдността? Но хората безропотно, защото няма какво да правят, вървят от гише на гише. И всеки от вас ще види днес, като си направите преглед на това, което имате, колко ненужни неща се искат.

Утре сме в Брюксел и няма да може да стане, но още в понеделник ще искам всеки от вас да ми предостави тази информация. До понеделник, през Томислав Дончев – да е написано, примерно Министерство на правосъдието – едно, две, три, четири, пет, какво искате. Министерство на вътрешните работи, Министерство на отбраната, Министерство на образованието и науката, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на икономиката, всяко министерство. Първо, Томислав да знае какво всички вие искате. Другата сряда, преди първата точка, ще изслушам всеки един от вас какви съответно документи изисква и от кои може да се откажем като ненужни.

ИВАЙЛО МОСКОВСКИ: Сега се сещам за рибарите, искаха им прошнурован, прономерован корабен дневник, да попълват данни за вятър, вода...

БОЙКО БОРИСОВ: Тормоз на рибаря, това правят! Той въдицата ли да държи, компас ли да гледа, температурата на водата ли да измери? Накрая ще се удави докато излезе, защото няма ръце кое да...

ИВАЙЛО МОСКОВСКИ: Питам ги какво е това, те казват, че застрахователите го искат. Отмених го, разбира се.

БОЙКО БОРИСОВ: Сега говорим, но ако вие сте на лодката и това ви е прехраната, и ви дойде такава наредба…

Разбрахте ли сроковете? Законите и това, което като анализ трябва да се прави, може да го кажем – месец срок, но днес почвате, понеделник да го има при Дончев. Всички трябва да си пратят материал при него. А за сряда – на всеки ще дам думата по листчетата да кажете – имахме толкова такси, тази е нужна, тази е нужна, толкова документи, това е нужно, това не е нужно, за това и това вече сме издали наредба или сме променили наредба, или предлагаме в тази промяна на закона това да отпадне. Ясен ли бях?

Това не се ли направи, нищо не сме направили. И въобще не искам да си мисля, че някой ме е приел несериозно.

КАТ!

ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ: Кой от работната група в стегнат порядък ще каже какво е направено до момента и какво има да се направи оттук нататък?

ЕМИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА, държавен експерт в дирекция „Модернизация на администрацията“ в Министерския съвет: Уважаеми господин министър-председател, вицепремиери, министри, дами и господа, на 10 юни 2017 година на работно съвещание ни бе поставена задача от министър-председателя, един скромен екип от петима човека – служители в Министерския съвет, представител на Държавна агенция „Електронно управление“, представител на „Пътна полиция“ – София, да направим анализ.

До момента сме направили проверка в отдел „Пътна полиция“ към Столична дирекция на вътрешните работи и установихме няколко проблема, които в най-кратък вид са свързани с организация на работните процеси при предоставяне на административни услуги, сградния фонд, който е в лошо състояние, обезпеченост с хардуер и софтуер и липса на такива, липса на достатъчен човешки ресурс за обслужване на гишета и във връзка с това предлагаме подобряване на работните процеси.

Без да влизам в излишни детайли, ще увеличим броя на гишетата по отделни административни услуги. Мисля, че към момента не е необходимо наистина да задълбавам по видове и пунктове в КАТ. Ще увеличим освен човешкия персонал, съответно терминални устройства ще се поставят за плащане. Ще елиминираме някои от етапите в работния процес, така че опашките от потребителите да намалеят драстично, тъй като потокът е изключително голям, на ден преминават грубо около 2000 човека в трите пункта в „Пътна полиция“.

Също така разработихме и, по-скоро, дадохме предложения да се усъвършенства сайтът на Министерството на вътрешните работи в частта от „Пътна полиция“, разработване на отделен модул, така че вътре да се акцентира на информация за всички услуги, които се предоставят от органите на „Пътна полиция“, с приоритизиране на най-често срещаните услуги, информация за електронно представените услуги от страна на „Пътна полиция“, включително възможност за проверка на фишове, актове, установяване на административни наказания. Също така сме направили проект за разработване на нови информационни и указателни табелки, които ще подобрят със сигурност информираността на потребителите на услуги, тъй като при проверката се установи, че цари, в общи линии, един безпорядък и хаос при гишетата.

В нашия доклад имаме показани цветни сегашни и бъдещи, как ще изглеждат информационните табелки. Съответно имаме някои предложения.

БОЙКО БОРИСОВ: На министър Радев дадохте ли доклада?

ЕМИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА: Да, мисля, че е пристигнал при Вас, министър Радев, тази сутрин. Също така и на господин Московски сме го предоставили. Господин Дончев също го има.

Така че, всъщност някои от идеите, които сме записали, са разграничаване на процесите по предоставяне на услуги на граждани официални вносители. Някои типове услуги конкретно сме заложили, които да се променят.

БОЙКО БОРИСОВ: В момента вървят разговорите на Министерство на вътрешните работи с нотариусите относно това да могат да се проверяват автомобилите за тежест по електронен път – тази измама или тези хиляди проблеми, които се нанасяха на хората след като отидат пред нотариус и продадат колата, дадат парите и след това новият собственик отива в КАТ и се оказва, че автомобилът е с тежест или е краден, или е на издирване и фактически новият собственик, който е платил парите, е излъган, не може да ползва автомобила. А има стотици такива случаи! Сега връзваме КАТ с нотариуса, по електронен път пита и системата само отговаря: да, издирва се – значи спира сделката; или: да, има запрещение – спира сделката. Сутринта на оперативката министър Радев ми докладва, че много от тези неща вече са задвижени и действат, в момента водят разговори. Надявам се до дни това да се случи.

Намерили сме сграда, в която да изместим целия архив, в непосредствена близост, за да освободим тези помещения, където сега са архивите и табелите. В същото време, тъй като половината терен там е реституиран, се прави проект, живот и здраве – догодина да се започне изнасянето горе на Враня, при жандармерията, на целия КАТ, наново да бъде построен там, тъй като рано или късно този имот половината ще го вземат.

Много теми разисквахме сутринта с вътрешното и финансовото министерства и с оперативното ръководство и мисля, че сме доста напред.

С финансовия министър имаме готовност, когато се изчистят всички неща, за които няма средства за капиталови разходи в момента и са спешни, за да ви дадем пример, че стимулираме такава работа, която е в полза на гражданите, ще помогнем и финансово. Максимално бързо това трябва да се случи и то не само в Столичния – и в Пловдивския, и във Варненския КАТ, и във всички градове, където би могло или има такива проблеми.

Радев!

ВАЛЕНТИН РАДЕВ: Това исках да кажа, господин премиер, не става въпрос само за Столичния КАТ, той е само примерът, там подобряваме и битовото обслужване. Хората да почнат да виждат, че го правим, както Вие казвате. А нещо, което ще се случи след време – става въпрос за КАТ и в Пловдив, в други големи два града в страната, останалите структури, подобно на тази, но Софийският КАТ е пример как ще изглеждат другите.

Това, което Вие казахте, е вторият проект, той е по-дългосрочен – за изместването на КАТ на мястото на жандармерията. Може би ще отнеме година, две, но ние сега искаме да възстановим тук, хората тук да не губят време и тук да се чувстват добре, докато направим втората стъпка да освободим това място и всички тези автомобили да се изнесат извън София.

Благодаря.

БОЙКО БОРИСОВ: До понеделник това трябва да бъде отработено. Отидете си, седнете с администрацията, те ще се съпротивляват, не само защото ще им се утежни и усложни работата, а на много места се въртя корупционни кръгчета и тормозят хората. Трябва да се надделее. Повтарям, това ще ви е първата оценка, която ще получите.

Приемаме точка 33."

Коментари

Задължително поле