ВАП проверява законността на наредби за правата на собственост на общините в търговските дружества и общински предприятия

Снимка: Архив

Върховната  административна прокуратура извършва проверка по реда на надзора за законност на Наредби за реда за упражняване на правата на собственик на общините в търговски дружества и общински предприятия. Към момента са установени 60 наредби, съдържащи текстове, противоречащи на Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/  и  Закона за общинската собственост /ЗОС/. Това съобщават от държавното обвинение.

В хода на проверката са констатирани следните незаконосъобразни норми:

- предвидени са правомощия на общинския съвет по отношение  избора и назначаването на директори на общински предприятия. Тази компетентност по закон принадлежи на кмета на общината.

- уредена е възможност председателят на общинския съвет и  кметът на общината да утвърждават образците на регистрите на търговските дружества с общинско участие в капитала, за общинските предприятия, за юридическите лица с нестопанска цел и за гражданските дружества, в които участва общината. Стореното е в противоречие със ЗОС, според който съдържанието на регистрите се определя с наредба на компетентните министри.

- не са създадени отделни регистри за търговските дружества с общинско участие в капитала, за общинските предприятия, за юридическите лица с нестопанска цел и за гражданските дружества, в които участва общината, каквото е изискването на чл.54а, ал.1 ЗОС, като най-често в местните наредби е предвиден един общ регистър. Несъответствия със закона са установени както по отношение броя на регистрите, така и относно задължителното съдържание на всеки един от тях.

- в някои общински наредби е предвидено, че „регистрите са предназначени за служебно ползване, като достъпът до тях е ограничен до органи на държавната и общинска администрация, съд, следствие и прокуратура“. Приетото недопустимо поставя под условие предвидената в Закона за общинската собственост публичност на регистрите по чл.54а, ал.1 от закона.

За установените нарушения към момента са подадени 12  протести до административните съдилища.

Проверката на ВАП продължава.

Коментари

Задължително поле