Вижте какво реши Министерският съвет на 22 ноември 2017 г.

Снимка: Архив

Четири професионални гимназии стават общинска собственост

Сградите на четири професионални гимназии в страната стават общинска собственост с решения на Министерски съвет. Това са професионалните гимназии по селско стопанство „Сергей Румянцев“ в Луковит, по мениджмънт и хранителни технологии в Плевен, по селско стопанство „Земя“ в Провадия и по хранителни технологии и туризъм в Ямбол. Досега те са били публична държавна собственост, управлявани от МЗХГ като принципал на учебните заведения. Решенията са мотивирани с преобразуването на гимназиите в общински.

Терен от 19,4 дка и осем сгради в местността „Геджи борум“ получава община Харманли. Имотът ще позволи местната власт да осигури необходимите складови и гаражни помещения на общинските предприятия „Превенция, благоустройство и строителство“ и „Чистота“.

Правителството даде съгласието си „Български пощи“ ЕАД да продаде два имота в Пазарджик и Русе чрез търг с тайно наддаване при начални цени не по-ниски от определените от независим лицензиран оценител. Това са апартамент от 38 кв. м и гараж с площ 79 кв. м, които не се използват от държавното дружество и не са необходими за изпълнение на основните му дейности. Чрез продажбите се продължава политиката на „Български пощи“ за понижаване на разходите и увеличаване на приходите.

 Правителството утвърди Рамковото споразумение между ЕС и Австралия

Министерският съвет утвърди Рамковото споразумение между Европейския съюз Австралия, подписано на 7 август 2017 г. в Манила.

Сключването на споразумението е важна стъпка към засилването на ролята на ЕС в Азиатско-тихоокеанския регион. Изпълнението му ще допринесе за задълбочаване на партньорството по въпроси на правата на човека, върховенството на закона, неразпространението на оръжия за масово унищожение, миграцията и борбата с тероризма. Споразумението засяга и сътрудничеството по икономически и търговски въпроси, включително инвестиции и селско стопанство, климатични промени и енергетика. Ще се даде възможност и за взаимодействие в области като правосъдие и вътрешни работи, технологии, здравеопазване, образование и култура, социални въпроси, транспорт, превенция и управление на кризи.

България подкрепя диалога между ЕС и Австралия и смята, че Рамковото споразумение ще послужи като платформа за съвместни действия и задълбочаване на практическото сътрудничество както между Съюза и Австралия, така и между България и Австралия.

 България и Великобритания разширяват сътрудничеството си в областта на логистичната поддръжка на въоръжените сили

Правителството одобри проекта на меморандум за разбирателство между министерствата на отбраната на България и на Великобритания относно взаимна логистична поддръжка. Документът ще замени аналогичен меморандум от 2007 г., като ще разшири неговата рамка на приложение.

В сравнение с досегашните договорености се регламентират и други направления на логистиката, като медицинска поддръжка, специфични логистични дейности при ликвидиране на последствия от природни бедствия и др. На тази основа се предвижда да бъдат договаряни и сключвани отделни споразумения между министерствата на отбраната на двете страни за размяна на материални ресурси, осигуряване на транспорт и за други конкретни задачи с относително кратък период на изпълнение.

Подписването на меморандума създава необходимите условия за взаимна поддръжка между военни формирования от въоръжените сили на двете страни при съвместно участие във военни дейности на НАТО както на националните им територии, така и извън тях. Това допълнително гарантира изпълнението на поетите ангажименти, произтичащи от членството на страната ни в НАТО, и повишава оперативните способности за гарантиране на националната сигурност и интегриране към колективната отбрана.

Правителствата на България и Република Македония ще работят за поевтиняване на роуминга

Правителството одобри проект на меморандум за разбирателство между българското Министерство на транспорта, информационните технология и съобщенията и Министерството на информационното общество и администрацията на Република Македония за намаляване на международните тарифи за роуминг за телекомуникационни услуги.

Документът ще бъде подписан по време на заседанието на правителствата на двете държави в Струмица на 23 ноември т. г. С него министерствата се договарят да насърчат мобилните оператори да сключат помежду си споразумения, които да доведат до трайно намаляване на цените на дребно на услугите в роуминг за крайните потребители. В момента те са едни от най-високите в Европа – между 2,99 лв. и 6,99 лв. на минута и около 25 лв. на мегабайт.

Отпадането на роуминга на страните от Западните Балкани с Европейския съюз е сред приоритетите на българското правителство и на българския еврокомисар Мария Габриел. То е част от мерките за подобряване на свързаността на всички равнища в региона, което пряко ще се отрази на контактите между гражданите и фирмите. Наред с политическата подкрепа за европейската интеграция на Западните Балкани, правителството е решено да подкрепи и редица практически решения, които да подпомогнат развитието на региона като общ пазар от 22 млн. души.

 Одобрени са резултатите от заседания на Съвета на ЕС

Правителството одобри доклади за резултатите от проведени заседания на Съвета на Европейския съюз.

Съветът на ЕС по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси, проведен на 23 октомври в Люксембург, постигна общ подход по предложението за изменение на директивата за командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги. Основните договорености са за равно третиране на работниците, изпратени от агенция за временна заетост, и местните работници, както и за определяне на срока на дългосрочното командироване на 12 месеца с възможност за удължаване с още шест месеца. Директивата няма да се прилага по отношение на транспортната сфера до влизането в сила на бъдещото секторно законодателство.

Заседанието на Съвета по транспорт, телекомуникации и енергетика се проведе във формат „Телекомуникации“ на 24 октомври в Люксембург. На него бяха проведени дискусии по темите за единния цифров пазар, киберсигурността и развитието на мрежите от пето поколение – 5G. Държавите членки подкрепиха целите на Стратегията за единния цифров пазар и срокът за нейното изпълнение – края на 2018 г. Подкрепа беше изразена и за предложения от Комисията кибер пакет като беше посочено, че по отношение на киберсигурността основен приоритет е навременното въвеждане на директивата за мрежова и информационна сигурност.

Съветът на ЕС по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН) заседава на 7 ноември в Брюксел. В рамките на дневния ред беше обсъден пакетът за облагане с ДДС в областта на електронната търговия. Обект на дискусия беше и прегледът на Европейската система за финансов надзор. Комисията представи текущото състояние на преговорите по Директивата за несъстоятелност, преструктуриране и предоставяне на втори шанс, а Европейската сметна палата – годишния доклад за изпълнението на бюджета на ЕС за финансовата 2016 година. Министрите на финансите одобриха заключенията на Съвета за статистиката на ЕС.

 Над 3,2 млн. лв. ще бъдат вложени в добив на варовици в община Мездра

Правителството предостави на „Йотов стоун“ ЕООД концесия за добив на скалнооблицовъчни материали – варовици, от находище „Равнище-2“, участъци „Централен“ и „Източен“. Кариерата се намира в землищата на селата Горна Кремена и Върбешница в община Мездра.

На база количествата на утвърдените запаси и предвидения средногодишен добив, концесията се предоставя за срок от 35 години. Предвидените инвестиции за обезпечаване на производствената дейност надхвърлят 3,2 млн. лв. За срока на действие на договора се очаква концесионните плащания да достигнат 1,4 млн. лв., които се разпределят между държавния бюджет и в бюджета на община Мездра.

Одобрено беше и издаването от министъра на енергетиката на разрешение на „Промат Строй“ ЕООД да проучва възможностите за добив на строителни материали в площта „Старата кариера“, разположена в землището на Ветрен, община Септември. Разрешението се предоставя за една година. За този срок титулярът ще вложи минимум 63 хил. лв. в проучвателните дейности.

Министерството на образованието и науката ще има още един представител в Постоянното представителство на България към ЕС в Брюксел

Министерството на образованието и науката ще разполага с още един – втори, дипломатически представител във временния състав на представителството на страната ни в Европейския съюз в Брюксел. Това се налага поради нарасналите ангажименти на България като ротационен председател на Съвета на ЕС, както и естеството на темите, по които МОН има отношение.

Страната ни ще координира процеса на вземане на решения по различните теми в сферата на научните изследвания и образованието, в който са включени Работната група „Научни изследвания“, Работната група за дигитални умения, Работната група за развитие на Болонския процес, Комитетът по образование, Комитетът за европейското научноизследователско пространство и иновациите, Съветът по конкурентоспособност. България участва още в работните групи в областта на средното и училищното образование, работните групи и комитети в областта на признаването на професионални квалификации, комитетите по програмите „Еразъм+“ и „Хоризонт 2020“, конференции, форуми и срещи, организирани от Европейската комисия и Европейския парламент, както и други двустранни срещи.

Общините получават над 16 млн. лв. за оптимизация на училищната мрежа и стимулиране на резултатите в училищата

Министерският съвет одобри допълнителни трансфери в размер на 12 260 475 лв. по бюджетите на общините.

Със средствата се осигуряват финансово дейности по модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата, детските градини, ученическите общежития и регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващо образование“ от Националната програма „Оптимизация на училищната мрежа“. С тях ще бъдат изплатени обезщетения за юли и август 2017 г. при намаляване на числеността на персонала поради промяна в структурата и състава му, както и за обезщетения при прекратяване на трудовите правоотношения на друго основание. Включени са и обезщетения на персонала при преструктурирането на мрежата чрез закриване или преобразуване на училища, детски градини, общежития и регионални центрове.

На общините са предоставени и 3 926 650 лв., осигурени от бюджета на МОН за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда на директорите на общинските детски градини, училища, центрове за подкрепа за личностно развитие и за специална образователна подкрепа.

 Борис Димитров ще ръководи ДКСИ и през новия мандат на Комисията

Правителството освободи досегашния състав на Държавната комисия по сигурността на информацията поради изтичане на законово регламентирания й петгодишен мандат и определи нов състав.

Председател на ДКСИ и през новия мандат ще бъде Борис Димитров. За заместник-председател е определен Иван Павлов, който към момента е началник на отдел в ДАНС. В състава на Комисията влизат също Симеон Николов – служител по сигурността на информацията в „Терем“ ЕАД, Алекси Алексиев – директор на дирекция „Сигурност“ и служител по сигурността на информацията в МЗХГ, и доц. д-р Иво Великов – преподавател в Академията на МВР.

Министерски съвет ще получи от БНТ авторските права на аудиовизуалните материали от Българското председателство на Съвета на ЕС

Българската национална телевизия предоставя на Министерския съвет изключителните права за използване на аудиовизуалните материали, създадени от БНТ в качеството й на домакин-разпространител на картина и звук от събитията по време на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. Това става възможно по силата на споразумение с обществената телевизия, чийто проект правителството одобри днес.

С решение на правителството от март т. г. БНТ бе определена за телевизия - домакин, отговорна за разпространението на картина и звук от събитията по време на Българското председателство на Съвета на ЕС. Съгласно това решение БНТ ще предоставя безплатно кадри на всички акредитирани български и чуждестранни медии.

Изключителното право на ползване се предоставя безвъзмездно и за максимално допустимия по Закона за авторското право и сродните му права срок от 10 години.

Министерският съвет предлага законови промени в областта на държавната помощ за филмопроизводството

Министерският съвет одобри проект на закон за изменение на Закона за филмовата индустрия.

Със законопроекта се предлагат разпоредби, които имат за цел да изпълнят ангажиментите на България за привеждане на действащата схема за държавна помощ в областта на филмопроизводството в съответствие със Съобщението на Европейската комисия относно филмовата индустрия. Те предвиждат задължение за получателите на държавна помощ да разходват част от бюджета на филмовата продукцията на територията на страната. Отменя се и дискриминационната разпоредба авторите на филми, произведени на територията на страната, да притежават българско гражданство.

Законопроектът се предлага вследствие на мониторинг на одобрената от Европейската комисия Схема за помощ на българската филмова индустрия със срок на действие до 31.12.2017 г. Мониторингът се провежда от ГД „Конкуренция” и към момента не е приключил, поради неизпълнение на дадените указания по привеждане на българското законодателство в съответствие със Съобщението на Комисията.

Предвиден е изричен текст, който регламентира, че след 31.12.2017 г. индивидуални помощи по действащата схема няма да бъдат предоставяни, тъй като е в ход одобряването на нова схема за държавна помощ за филмопроизводството.

С поправките се въвежда легално определение за „труден филм“. Това е филм, чиято единствена версия е на български език.

Предлагат се и мерки за намаляване на административната тежест. Отпада изискването за включване в публичния регистър на филмовите продуценти, разпространителите на филми и на лицата, осъществяващи показ на филми на територията на България, да се предоставя актуално удостоверение за вписване в Търговския регистър. Информацията ще се събира по служебен път.

 Предлагани законови промени улесняват унищожаването на касетъчни боеприпаси

Правителството предлага промяна в Закона за изпълнение на Конвенцията по касетъчните боеприпаси и Конвенцията за забрана на използването, складирането, производството и трансфера на противопехотни мини и за тяхното унищожаване. Промяната ще позволи България да изпълни задълженията си по унищожаването на касетъчните боеприпаси.

Предлаганото допълнение в Закона предвижда при унищожаването на касетъчни боеприпаси на българските въоръжени сили, което се извършва извън територията на страната, отпадъчните взривни вещества, празни опаковки и метали да останат в разпореждане на лицето, осъществяващо утилизацията.

Като страна по Конвенцията, България има задължение за унищожи или да осигури унищожаването на всичките си касетъчни боеприпаси не по-късно от 1 ноември 2019 г. В момента е в ход такъв проект, който се изпълнява чрез Агенцията за поддръжка на НАТО. Нормативно регламентираното изискване за връщане на територията на България на празната опаковка и отпадъчните взривни вещества и метали, получени в резултат на утилизацията, може да възпрепятства изпълнението на проекта и да създаде рискове при транспортирането и съхранението им.

Засилва се контролът върху фуражите

Правителството одобри и предлага на Народното събрание да приеме промени в Закона за фуражите. С тях се засилва контролът върху фуражите, с които се изхранват животните, което ще повиши сигурността по хранителната верига. Разписват се ясни правила и критерии при търговия с фуражи, предлагани чрез интернет.

Промените предвиждат значителни глоби, които стигат до 30 000 лв. при нарушение на забраната по регламент (ЕО) № 999/2001 за изхранване на животни със странични животински продукти. Целта е да се постигне превенция, контрол и ликвидиране на някои сериозни заболявания при животните, като трансмисивните спонгиформни енцефалопатии (т. нар. луда крава).

Измененията в Закона за фуражите осигуряват и прилагането на европейското законодателство при използването на методи за детоксикация на замърсени фуражи, както и за обучението на работещите в сектора.

Преводи на документи от чужбина ще се заверяват от нотариуси в България

Заверката на подписа на преводач на документи от чужбина ще се извършва от всички български нотариуси по места, а не както досега – от централното управление на Министерството на външните работи (МВнР) в София. Това предвиждат приети от Министерския съвет промени в Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа.

С промените отпада необходимостта преводачите или гражданите да пътуват до столицата единствено с цел да заверят превод на определен документ, предназначен за ползване в страната. За услугата до момента МВнР събираше такса от 15 лв., а при нотариусите същото ще струва 6 лева.

За да бъде гарантирана правната сигурност, преводачът ще се легитимира пред нотариуса с издаден от МВнР документ, удостоверяващ, че е вписан в списъка на физически лица, извършващи преводи на документи и други книжа. До момента преводите на документи, предназначени за ползване в страната, трябваше да бъдат заверени от Служба „Заверки и легализации“ към дирекция „Консулски отношения“ в МВнР. Това изискваше отделянето на сериозен времеви и финансов ресурс.

Услугата ще продължи да се извършва както и досега – и от МВнР, ако такава заверка се изисква или се приема от държавата, в която ще се използва.

Мярката е поредната, предприета от правителството за облекчаване и ускоряване на административното обслужване на гражданите и бизнеса в страната.

Приет е нов Устройствен правилник на Министерството на културата

Правителството прие нов Устройствен правилник на Министерството на културата. Целта на документа е да се реорганизира работата на администрацията спрямо приоритетите и дейностите на ведомството и да се повиши нейната ефективност.

Числеността на персонала в организационните структури и административните звена на Министерството се запазва – 147 щата. Администрацията ще бъде организирана в девет дирекции и една главна дирекция. Създава се дирекция „Международно сътрудничество, европейски програми и регионални дейности“, която ще обедини две досегашни дирекции.

Функциите на останалите дирекции се допълват и прецизират с цел ефективно изпълнение на правомощията и отговорностите, възложени на министъра на културата със законовата уредба в областта на опазването на културното наследство, на авторските права и т.н.

Петя Александрова е назначена за изпълнителен директор на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол

Правителството определи Петя Александрова за изпълнителен директор на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол. Тя поема поста от Митко Симеонов, който беше избран за член на Надзорния съвет на Българска банка за развитие.

Петя Александрова е дългогодишен служител на АПСК. Завършила е право в СУ „Св. Климент Охридски“. Към момента e директор на дирекция „Правна“ в Агенцията.

Договаряме сътрудничество с Кипър в областта на търговското корабоплаване и на образованието

Правителството даде съгласието си за подписването на Меморандум за разбирателство между българската Изпълнителна агенция „Морска администрация“ и Департамента за търговско корабоплаване на Министерството на транспорта, съобщенията и благоустройството на Кипър.

С подписването на документа морските администрации на двете държави поемат ангажимент за обмен на информация, знания, експерти и опит в областта на образованието и обучението на морски лица, борбата срещу подправените документи, свързани с Конвенцията STCW, изпълнението на задълженията на държавата на знамето, морската сигурност, опазването на околната среда, контрола на държавата на пристанището и законодателството в областта на морското дело.

Одобрен беше и проект на междуправителствена програма за сътрудничеството на България и Кипър в областта на образованието, науката, културата, младежта и спорта. Тя е със срок на действие 2018-2021 г.

Програмата предвижда обмен на специалисти и ученици от двете страни, насърчаване на взаимното участие в конференции и семинари на образователна тематика, сътрудничество в областта на обективното представяне на историята, географията и културата на другата страна в учебниците за началните и средните училища, в съответствие с духа и целите на ЮНЕСКО и Съвета на Европа. Друг акцент е насърчаването на сътрудничеството между спортните федерации, организации и институции в областта на физическото възпитание и спорта в двете страни.

Одобрен е проект на Спогодба между България и Саудитска Арабия за избягване на двойното данъчно облагане

Правителството одобри проект на Спогодба между Република България и Кралство Саудитска Арабия за избягване на двойното данъчно облагане по отношение на данъците върху доходите и за предотвратяване на отклонението от данъчно облагане. Документът ще бъде подписан при условие за последваща ратификация.

Към настоящия момент икономическите отношения между двете държави са слабо развити, като търговският обмен е твърде ограничен и не отговаря на реалните им възможности и интереси. Сключването на данъчна спогодба ще създаде правна база за активизиране и стимулиране на инвестиционния климат, ще допринесе за реализирането на реални и облекчени от данъчна гледна точка възможности за дружествата да осъществяват стопанска дейност в другата държава в различни икономически отрасли. Спогодбата ще позволи и на физическите лица да работят под различни правни форми на дейност – извънтрудови или трудови правоотношения, и ще доведе до облекчаването на данъчната тежест, понасяна от данъкоплатците.

Разрешенията, възприети в проекта на Спогодбата, са съобразени с действащото българско данъчно законодателство и със съвременните принципи на международното данъчно облагане, отразени в актуалния модел на данъчна спогодба на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.

Предоставят се близо 47 млн. лв. за подобряване на общинска инфраструктура

Правителството одобри допълнителни трансфери за 2017 г. по бюджетите на редица общини в общ размер на 46,8 млн. лева. Средствата ще се използват приоритетно за ремонт на общинска улична мрежа на територията на различни населени места и за реализиране на инфраструктурни проекти в подкрепа на общинската социална и жилищна среда.

С постановлението се предоставят допълнително 100 хил. лв. по бюджета на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество и 60 хил. лв. по бюджета на Националната служба за охрана.

Средствата се предоставят за сметка на предвидени средства по централния бюджет за 2017 г. и за сметка на преструктуриране на разходи и/или трансфери по централния бюджет.

Коментари

Задължително поле