Вижте какво реши Министерският съвет на 23 май 2018

Изтъкнати дейци на културата и изкуствата ще бъдат удостоени с държавни награди

Правителството предлага на Президента на Република България да издаде укази за удостояване с държавни награди на изтъкнати дейци на културата и изкуствата.

Режисьорът Адела Пеева е предложена за награждаване с орден „Стара планина“ – първа степен.

За удостояване с орден „Св. Св. Кирил и Методий“ – огърлие, са предложени балетмайсторът доц. Калина Богоева, оперната прима Стефка Евстатиева, композиторът проф. Милко Коларов, актьорите Иван Иванов и Христо Мутафчиев, както и дългогодишният директор на Националния учебен комплекс по култура с лицей за изучаване на италиански език и култура Величка Велянова.

Директорът (2000-2015) на Народната библиотека „П. Р. Славейков“ във Велико Търново д-р Иван Ангелов и писателят Петър Велчев ще бъдат наградени с орден „Св. Св. Кирил и Методий“ – втора степен.

Предложенията за връчването на държавните награди са мотивирани с големите заслуги на творците за развитието на културата и изкуството.

Полк. Радостин Илиев е предложен за директор на Щаба на отбраната

Правителството предлага на президента на Република България да назначи полк. Радостин Илиев за директор на Щаба на отбраната и да го удостои със званието бригаден генерал.

Полк. Илиев в момента е заместник военен представител във Военния комитет на ЕС в постоянното представителство на България в Брюксел. Като директор на Щаба на отбраната той ще координира дейността на административните му звена и ще организира взаимодействието с останалите административни структури от Министерството на отбраната.

Националният съюз на трудово-производителните кооперации е признат за представителна организация за хората с увреждания

Правителството прие решение за признаване на сдружение „Национален съюз на трудово-производителните кооперации“ за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания за срок от три години.

Организацията съдейства за подобряване трудовата рехабилитация и условията на труд на хората с увреждания с цел повишаване на тяхната социална и трудова реализация и пълноправното им участие в обществения живот.

Националният съвет за интеграция на хората с увреждания е консултативен орган към Министерския съвет. Членуващите в него неправителствени организации защитават интересите на хората с увреждания и изразяват становища по нормативни и стратегически документи, с което допринасят за изпълнението на държавната политика за интеграция на хората с увреждания и за усъвършенстване на нормативната база.

Въвеждат се нови правила за финансово подпомагане на българските неделни училища в чужбина

Правителството прие нови правила за финансово подпомагане на българските неделни училища в чужбина. С тях се предвиждат нормативи и добавки, зависещи от формата на обучение и участието на децата и учениците в допълнителни училищни дейности за съхраняване на националното самосъзнание, култура и традиции.

Ежегодно от държавния бюджет се осигуряват средства за подпомагане на обучението, организирано в чужбина, по учебните предмети Български език и литература, История и цивилизация, География и икономика в частта им, отнасяща се до историята и географията на България, както и за допълнителни училищни дейности, които подпомагат това обучение.

С новата уредба се регламентира възможност за организиране на електронно обучение с частично присъствени часове и електронно обучение без присъствени часове. Определят се редът и условията за това обучение с цел разширяване на достъпа до образование.

Предвиденото създаване на електронна система за отчитане на предоставените средства и за редуциране на училищната документация ще доведат до намаляване на административната тежест за организациите на българите, живеещи зад граница.

Променя се наименованието на път в община Габрово

Правителството одобри промяна на наименованието на общински път GAB2015, свързващ селата Драгановци и Поповци. Той ще се изписва вече като GАВ3017.

Промяната е по предложение на местната администрация. След изграждането на обход на с. Поповци като част от второкласния път Севлиево – Габрово, част от трасето изпълнява функцията на улица, обслужваща само жителите на селото и съседните села, която няма връзка с републиканската пътна мрежа.

С изменението в списъка на общинските пътища ще се постигне актуалност в данните на общинските пътни трасета и ще се предостави възможност на местната администрация да предприема действия за подобряване състоянието и безопасността на общинската пътна инфраструктура.

Приет е отчет за изпълнението на Третия план за действие за намаляване на административната тежест за бизнеса

Правителството прие отчет към 31.12.2017 г. за изпълнението на Третия план за действие за намаляване на административната тежест за бизнеса с 30 на сто от избрано законодателство за периода 2015-2017 г., както и на неизпълнените мерки от Първия и Втория план.

Третият план за действие съдържа 130 мерки за намаляване на административната тежест за бизнеса, реализирането на които води до нейното намаляване със 144,5 млн. лева годишно. В периода 1 юли – 31 декември 2017 г. са изпълнени 18 мерки от компетентността на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Министерството на икономиката. В резултат на това административната тежест за бизнеса е намаляла със 156,4 хил. лева годишно.

Сред най-важните изпълнени мерки през отчетния период са отпадане на задължения по Закона за техническите изисквания към продуктите и в наредбите по чл. 7 от него за представяне на удостоверения за наличие или липса на данъчни задължения, както и задължения за осигурителни вноски. Справките за тези обстоятелства се извършват по служебен път. В допълнение ДАМТН предоставя възможност за подаване на информация по електронен и мрежов път по отношение на съответните информационни задължения.

От началото на изпълнението на Третия план през май 2015 г. до края на декември 2017 г. са изпълнени общо 97 мерки. В резултат на това административната тежест за бизнеса е намаляла със 124,6 млн. лева годишно или с 26% от планираното намаление с 30 на сто.

През отчетния период са изпълнени 43 от забавените мерки от Втория план за действие с отговорна институция Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), която е разработила портал за предоставяне на информация и електронни услуги. Очаква се порталът да бъде достъпен за използване от потребители до края на юли 2018 г.

По отношение на останалите неизпълнени мерки от трите плана за действие за намаляване на административната тежест за бизнеса е приет нов срок за изпълнение – до 31 декември 2018 г.

Правителството одобри промени в Националния план за разпределение на радиочестотния спектър

Правителството одобри промени в Националния план за разпределение на радиочестотния спектър, които отразяват нови регламенти на Европейската конференция по пощи и далекосъобщения и Международния съюз по далекосъобщения.

С извършените допълнения в планирането на съществуващите обхвати, се постига по-пълна хармонизация на разпределението на радиочестотния спектър по радиослужби и ползватели с европейските и световните разпределения.

Приет е годишният отчет за дейността на АДФИ

Правителството прие отчета за дейността на Агенцията за държавна финансова инспекция за 2017 г. Основната задача на АДФИ е да защитава публичните финансови интереси като извършва последващ контрол за законосъобразност на бюджетната, финансово-стопанската или отчетната дейност на организациите.

През 2017 г. органите на АДФИ са извършили 428 финансови инспекции, от които 152 са планови. Проверени са 1138 обществени поръчки на стойност над 1,260 млрд. лева. Съществени нарушения, свързани с неспазване на принципите на ЗОП, са констатирани при 229 поръчки, представляващи 20% от проверените или 2,1% от средногодишния брой поръчки в периода 2015-2017 г. със сключени договори. При 216 или при 19% от общо проверените обществени поръчки са констатирани нарушения, които имат процедурен характер. Резултатите от инспекционната дейност на АДФИ през отчетния период показват, че дейността по възлагане и изпълнение на обществените поръчки продължава да е високорискова, но с тенденция към понижение.

Контролната дейност на АДФИ допринася както за своевременно отстраняване на причинени вреди, така и за реално възстановяване на средства и недопускане на незаконосъобразно разходване на публичен ресурс. Установените през 2017 г. вреди са в размер на 10 624 403 лв., което е с 2 213 189 лв. повече спрямо 2016 г. и представлява 0,15% от средната стойност на сключените през последните три години договори. Предотвратените вреди на бюджетите на организациите са в размер на 4 486 766 лв., което е четири пъти повече в сравнение с предходния отчетен период. За вреди на стойност 1 093 418 лв. финансовите инспектори са образували начетно производство на основание Закона за държавната финансова инспекция. Съставени са 23 акта за начет срещу 39 длъжностни лица. За установени вреди в размер на 4 904 956 лв., за които не са налице законовите основания за търсене на пълна имуществена отговорност, от органите на АДФИ са дадени указания за уреждане на финансовите отношения с получателите на средствата в случаите, когато не е изтекъл давностният срок за реализиране на имуществената отговорност. През годината са съставени 626 акта за установяване на административни нарушения, от които 615 на физически и 11 на юридически лица. По образуваните административнонаказателни производства са издадени наказателни постановления, с които са наложени глоби и имуществени санкции в размер на 244 375 лева.

Докладите от финансови инспекции, при които е установено наличие на данни за извършено престъпление, както и всички доклади от извършени финансови инспекции, възложени с прокурорско постановление, са 134.

Осигуряват се допълнителни средства за развитие на спорта за високи постижения

Правителството одобри вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на младежта и спорта. Целта е да се обезпечат дейностите по Програмата за развитие на спорта за високи постижения.

Предлаганата корекция е свързани с прилагания нов подход при преразпределението на дейностите, финансирани по отделните бюджетни програми, в случая – осигуряване на централизирана подготовка на спортистите.

От началото на годината програмите „Олимпийска подготовка“ и „Развитие на спорта за високи постижения“ бяха обединени. Това позволява да се осигури подготовката на отбори, които включват различни възрастови групи с потенциал за развитие и спечелване на квоти за участие в олимпийските игри през 2020 г. По този начин се осигурява приемственост и по-големи възможности за подбор на състезатели при обновяване на отборите, като се оптимизира и ефектът от предоставените средства и използването на материалната база. Друго предимство на приетия нов подход е създаването на предпоставки за разширяване на състава от спортисти, които провеждат тренировъчния процес при адекватни условия.

Промяната ще допринесе за по-пълно постигане на поставената за 2018-2019 г. цел – спечелване на повече квоти за участие на летните олимпийски игри през 2020 г., постигане на върхови постижения на световни и европейски първенства.

С друго решение бяха одобрени допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2018 г. в размер на 7689 лв. Те са предвидени в централния бюджет за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт за държавните спортни училища за бюджетната 2018 година.

Държавата гарантира 50 млн. лв. за студентски кредити през 2019 г.

Правителството одобри общ размер на държавните гаранции, които могат да се издават през 2019 г. по Закона за кредитиране на студенти и докторанти, в размер до 50 млн. лева. Средствата ще бъдат планирани в закона за държавния бюджет за следващата година.

Основна цел на програмата за студентско кредитиране е създаването на условия за свободно развитие на висшето образование, както и за достъп до висше образование чрез споделяне на финансовите отговорности между потребителите и държавата. Министърът на образованието и науката подписва от името на правителството споразумения за издаване на държавна гаранция с банки, сключили типов договор с МОН за кредитиране на студенти и докторанти.

Отнето в полза на държавата имущество ще бъде продадено на търг

По предложение на Междуведомствения съвет за управление на отнетото имущество Министерският съвет възложи на Националната агенция за приходите да осъществи съответните правни и фактически действия и да продаде по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс имущество, отнето в полза на държавата по шест случая. Със същото решение дворно място и жилищна сграда, отнети в полза на държавата, се предоставят на МВР за нуждите на полицейското управление в с. Градец, община Котел.

Правителството предостави на областния управител на Ямбол управлението върху частта от възпрепятстващото инженерно съоръжение между граничните пирамиди 206 и 268. В участъка няма изграден прилежащ път. В момента тази част от съоръжението е в управление на МВР, докато останалите са предадени на областните управители. Решението ще позволи единно управление на цялото съоръжение по българо-турската граница.

От публична в частна държавна собственост беше променен статутът на терен от 5,7 дка и две сгради в комплекс „Техникуми“ в Кърджали. Това е бивше общежитие на местния филиал на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, което е с отпаднала необходимост за висшето училище.

Правителството предлага за ратификация споразумение между ЕС и Армения

Министерският съвет предлага на Народното събрание да ратифицира Споразумението за всеобхватно и засилено партньорство между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки и Република Армения. Документът беше подписан в Брюксел на 24 ноември 2017 г.

Споразумението ще допринесе за задълбочаване на политическите и икономическите отношения между ЕС и Армения, както и за увеличаване на движението на стоки, услуги и инвестиции между страните по него.

В документа са включени клаузи за сътрудничество в областта на укрепването на демокрацията и устойчивото развитие, икономическия растеж, правосъдието, основните човешки права и свободи, сигурността.

За ратификация е предложено Споразумението между ЕС и Швейцария в областта на европейските програми за спътникова навигация

Правителството предлага на Народното събрание да ратифицира подписаното през 2013 г. Споразумение между ЕС и Швейцария в областта на европейските програми за спътникова навигация.

Целта на споразумението е официалното присъединяване на Швейцария към изпълнението и реализацията на програмите за спътникова навигация. Тя ще разполага с условия за достъп до Глобалната навигационна спътникова система на ЕС (ГНСС) и ще участва във финансирането на европейските програми за ГНСС.

Разработването на ГНСС, проектирана специално за граждански цели, както и дългосрочното сътрудничество между Европейския съюз, неговите държави членки и Швейцария в областта на спътниковата навигация е от общ интерес, а Швейцария участва пряко и в програмите „Галилео“ и EGNOS.

Правителството утвърди Споразумението за изменение на Спогодбата между България и Босна и Херцеговина за международни автомобилни превози

Правителството утвърди подписаното през октомври м. г. Споразумение за изменение на Спогодбата между България и Босна и Херцеговина за международни автомобилни превози на пътници и товари.

Спогодбата има за цел да насърчи сътрудничеството в областта на автомобилния транспорт между двете страни, като създава предпоставки за развитие на търговските и икономически взаимоотношения. Поради одобряването на документа през 2004 г., с отделно споразумение беше извършено изменение в нея, което я привежда в съответствие с европейското законодателство, приложимо и в България.

Прилагането на Спогодбата ще намали ограниченията по маршрутите на българските камиони, ще доведе до общото намаляване на експлоатационните разходи и възможности за коопериране между превозвачите на основата на търговски и пазарни споразумения и бизнес правила.

Правителството одобри финансирането на два проекта по линия на франкофонията

Правителството одобри финансирането на два проекта по споразумения между Министерството на външните работи на България с Международната организация на Франкофонията и с Университетската агенция на Франкофонията на обща стойност 133 000 лева. Сумата ще бъде осигурена от бюджета на МВнР за официална помощ за развитие и хуманитарна помощ за 2018 г.

Споразуменията за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ бяха одобрени от Министерския съвет през декември 2017 г., но поради кратките срокове до приключването на бюджетната година не беше възможно преговорите да бъдат приключени и финансовите ангажименти изпълнени.

Първият проект е за финансиране на Втори младежки форум за Югоизточна Европа по превенция на радикализирането на младите хора в Интернет и социалните мрежи, в контекста на инициатива на Генералния секретар на Франкофонията „Свободни заедно“. Чрез втория проект ще бъдат осигурени 20 стипендии за студенти от Албания, Армения, Беларус, Босна и Херцеговина, Грузия, Република Македония, Молдова, Сърбия и Украйна, обучаващи се във Франкофонския институт по администрация и управление в София.

Предоставянето на стипендии е израз на сериозната ангажираност на България в академичното франкофонско пространство и в регионалното сътрудничество в Централна и Източна Европа. То допринася за изграждането на образа на България като страна, трайно обвързана с франкофонските ценности, и я превръща в един от двигателите на Франкофонията в региона.

Одобрени са българските позиции за две заседания на Съвета на ЕС

Правителството одобри позицията на България за редовното заседание на Съвета на Европейския съюз по конкурентоспособност (вътрешен пазар, индустрия, научни изследвания и космическо пространство), което ще се проведе на 28 и 29 май в Брюксел.

В рамките на „проверката“ на конкурентоспособността в частта „Вътрешен пазар и индустрия“ Комисията ще направи презентация за връзките между единния пазар и индустрията от гледна точка на веригите на стойността, след което министрите ще обменят мнения по темата. Съветът ще обсъди предложението за Регламент за взаимното признаване на стоки с цел постигането на общ подход и започването на преговори с Европейския парламент. Предложеният от Българското председателство вариант е добре балансиран, като отчита във възможно най-голяма степен изразените мнения и различните интереси на държавите членки по повдигнатите въпроси.

В частта „Космическо пространство“ ще се проведе дискусия за бъдещето на европейската космическа политика. България определя като приоритетен фокуса върху синергията между европейските космически програми, като това би довело до засилване развитието на отделните услуги и разширяване на кръга от потребители, използващи данни от космоса. В частта „Научни изследвания“ Съветът ще приеме заключения за ускоряване на разпространението на знания в Европейския съюз, както и относно Европейския облак за отворена наука. Българското председателство ще представи доклад за напредъка по предложението за Регламент за създаване на съвместното предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии.

Одобрена беше и българската позиция за заседанието на Съвета ЕКОФИН на 25 май в Брюксел. Очаква се постигането на общ подход по четири от точките от дневния ред: пакета за намаляване на рисковете в банковия сектор, мерките за засилване на административното сътрудничество в областта на данъка върху добавената стойност, общия механизъм за обратно начисляване на ДДС и ДДС за електронните публикации. Предвижда се също така министрите да приемат заключения относно задълбочените прегледи за 2018 г. и изпълнението на специфичните за всяка държава препоръки и заключения относно доклада за застаряването за 2018 г.

Правителството се запозна също с доклад за резултатите от заседанието на Съвета по земеделие и рибарство, проведено на 16 април в Люксембург. На него министрите обсъдиха представеното от Европейската комисия предложение за директива относно нелоялните търговски практики във веригата за доставка на храни. Целта на предложението е да създаде минимална регулация на европейско ниво, а държавите членки да имат свобода да приемат по-строги мерки на национално ниво. Държавите членки се обединиха около необходимостта от приемане на директивата в рамките на настоящия законодателен мандат на Европейския парламент.

Също така Комисията представи информация за постигнатия напредък по изпълнението на заключенията на Съвета от юни 2016 г. относно загубата и разхищението на храни. По време на дебата министрите потвърдиха своята ангажираност за намаляване наполовина на разхищението на храните до 2030 г.

Над 10 млн. лв. са отпуснати за преструктуриране и модернизиране на научната инфраструктура

Правителството одобри 10 671 137 лв. за преструктуриране и модернизиране на научната инфраструктура в изпълнение на Националната пътна карта за научноизследователска инфраструктура (НПКНИ). Средствата са предвидени в централния бюджет.

Пътната карта бе актуализирана от кабинета през юни 2017 г., като правителството пое ангажимент и гарантира изграждането и поддръжката на част от обектите от картата.

Изграждането и поддържането на модерна научна инфраструктура осигурява възможност за развитието на учените и за разширяване обхвата на техните компетенции. Подобряването на условията за извършване на научни изследвания се очаква да допринесе и за задържането на младите учени в страната.

Чрез модернизирането на научната инфраструктура се цели да се подобри трансферът на технологии и знания към и от индустрията, което е една от основните цели на Стратегията за развитието на научните изследвания в Република България 2017-2030.

България открива почетно консулство в Талин

България ще открие почетно консулство в Талин, Република Естония. Естонският гражданин д-р Индрек Лаул, член на борда на Естонската концертна агенция и Естонската пощенска агенция и председател на Управителния съвет на Асоциацията на възпитаниците на Естонската музикална и театрална академия, ще изпълнява функциите на почетен консул. Неговият консулски окръг ще обхваща територията на цялата страна, предвижда приетото решение на Министерския съвет.

В момента в Естония нямаме нито дипломатическо, нито консулско представителство. В страната е акредитиран българският посланик в Хелзинки.

Промени в Закона за опазване на околната среда намаляват административната тежест за бизнеса

Министерският съвет предлага промени в Закона за опазване на околната среда, които целят облекчаване на административната тежест за бизнеса. С промените се урежда възможност за обединена процедура при инвестиционни предложения, които подлежат едновременно на три процедури – задължителна ОВОС, комплексно разрешително и/или доклад за безопасност. Възложителите ще имат възможност да избират дали трите процедури да вървят заедно или поотделно.

В общата процедура се събират и оценяват изискванията по трите процедури само в рамките на ОВОС. Това води до намаляване на общата продължителност два или три пъти. Общата процедура спестява разходи на инвеститорите. Намалява се и броят на изискваните документи, тъй като ще се събират по служебен път, както и срокът за издаване, преразглеждане и актуализиране на комплексните разрешителни. Същевременно при обединена процедура се гарантира, че са изпълнени изискванията за опазване на околната среда и човешкото здраве и при следващите етапи на разрешаване и експлоатация.

Намалява се също и срокът за определяне на приложимата процедура при планирани промени в работата на инсталации с издадено комплексно разрешително. Постига се облекчаване на бизнеса и насърчаване прилагането на доброволни ангажименти по опазване на околната среда чрез схемата EMAS и схемата на ЕС за екомаркировка.

Законопроектът оптимизира процеса по обществен достъп до информацията за инвестиционните предложения. Предвижда се компетентният орган да обявява предложенията на интернет страницата си и да уведомява писмено кмета на съответната община, район или кметство, който обявява инвестиционното предложение на интернет страницата си или на друго обществено място.

Във връзка с предложените промени в ЗООС, се правят и изменения в Закона за биологичното разнообразие, Закона за управление на отпадъците, Закона за водите, Закона за чистотата на атмосферния въздух и в други нормативни актове.

Хармонизират се критериите за определяне на токсични за околната среда отпадъци

Правителството одобри проект за промени на Закона за управление на отпадъците, с който се въвеждат европейски хармонизирани критерии за опасното свойство HP 14 „Токсични за околната среда“, съгласно европейски регламент от 2017 г.

С промените в българското законодателство се регламентират свойствата, определящи отпадъците като опасни. Това ще позволи да се избегне прилагането на различни критерии за определянето на опасното свойство „Токсични за околната среда“ в нашата страна и в другите държави членки и ще отпадне необходимостта за повторното му определяне при трансграничен превоз на отпадъците. Избягва се и рискът за околната среда, защото се отнема възможността даден отпадък, определян като токсичен по хармонизираните критерии, да се бъде посочен като нетоксичен в нашата страна.

С настоящия ЗИД на ЗУО се въвеждат и разпоредби, свързани със законодателните предложения на ЕК в пакета „Кръгова икономика“. Поставят се основите на система за събиране на отпадъци от текстил, с което ще се осигури поетапно увеличение на целите по рециклиране и оползотворяване на отпадъците.

Продаването на катализатори ще става само с документ за произход

Правителството одобри промени в нормативни актове, които отстраняват непълноти при транспониране на европейското законодателство в областта на управлението на отпадъци.

Промяна в Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства поставя краен срок за употребата на олово в системи с високо напрежение над 75 V, които се използват само за задвижване в превозни средства от категории M1 и N1. Това означава, че в електромобили от тези категории, чийто тип е одобрен след 1 януари 2019 г., не може да се използват оловни акумулаторни батерии за задвижването им. Оловото, живакът, кадмият и шествалентният хром са забранени в материалите, като се прави изключение само за случаи, когато тези метали не може да бъдат заменени.

С постановлението се ограничават умишленото премахване и кражбите на катализатори, предавани като отпадък заради съдържащите се в тях ценни метали. Въвежда се изискване предаването и приемането на отработен катализатор, отделен от МПС, да става само с декларация за произход, попълнена от собствениците.

Одобрени са и промени в Наредбата за разделно събиране на биоотпадъците и третиране на биоразградимите отпадъци, които са в изпълнение на целта за намаляване на количеството депонирани биоразградими отпадъци с 35% до 2020 г.

Правителството прие промени в Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти

Правителството прие промени в Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища, за да я актуализира с направените промени в Закона за висшето образование и други нормативни актове.

Уточнени са процедури и срокове по дейности на кандидат-студентите и на висшите училища, за да се оптимизира приемът на български и чуждестранни студенти. Създадена е възможност чуждестранни граждани от български произход да кандидатстват за обучение във висшите ни училища, като докажат знанията си по български език чрез полагане на тест, одитиран от европейската езикова организация – партньор на Съвета на Европа. Когато в дипломата за средно образование няма оценка по български език и литература, по решение на академичния съвет на съответното висше училище и за отделни специалности оценката от теста с минимално ниво на владеене на езика В2 може да я замени при балообразуването.

Дава се възможност когато в дипломата за средно образование на кандидат-студента няма оценка по учебен предмет, която участва в образуването на състезателния бал, лицето да валидира компетентности в съответствие със Закона за предучилищното и училищното образование при условията на Наредбата за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

Директорът на служба „Военна информация“ ще има четирима заместници

Правителството одобри промяна в Правилника за устройството и дейността на служба „Военна информация“, с която заместник-директорите на службата се увеличават от трима на четирима.

На новия заместник-директор ще бъдат възложени функции, свързани с ръководството, организацията и осъществяването на контрол на дейността по осигуряване на вътрешната сигурност и контраразузнавателното обезпечаване на разузнавателната дейност.

Определени са заместник-председатели на ДАНС

Правителството определи Недялко Недялков и Николай Ненков за заместник председатели на Държавна агенция „Национална сигурност“ за срок от пет години.

Недялко Недялков заема тази длъжност от 2013 г. и решението се налага поради изтичане на досегашния му мандат. До юни 2017 г., когато е назначен за временно изпълняващ функциите на заместник-председател, Николай Ненков е директор на дирекция в ДАНС.

Осигурени са средства за заплати за болниците във Враца и Ловеч

Правителството одобри допълнителни плащания по бюджета на Министерството на здравеопазването за предоставяне на безлихвена възмездна финансова помощ на МБАЛ „Христо Ботев” АД, гр. Враца, и МБАЛ „Проф. д-р Параскев Стоянов” АД, гр. Ловеч, в размер до 2 223 113 лв. Средствата са предназначени за погасяване на неразплатени разходи за персонал. Предвижда се двете лечебни заведения да възстановят предоставените средства на месечни вноски в срок до 10 декември 2019 година.

Решението съответства и изпълнява политиката на правителството за подобряване функционирането и контрола на здравната система в страната и повишаването на качеството на медицинската помощ.

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от България