Вижте какво реши Министерският съвет на 29 май 2018

МС

Правителството подкрепи кандидатурата на Баку за домакин на световното изложение ЕКСПО 2025

Правителството подкрепи кандидатурата на столицата на Азербайджан Баку за домакин на световното изложение ЕКСПО 2025.

През ноември 2018 г. във Франция ще се проведе сесия на 164-ата Генерална Асамблея на Международното бюро за изложения (МБИ), на която ще се проведе избор на град-домакин на ЕКСПО 2025.

Темата на кандидатурата на Азербайджан е „Развитие на човешкия капитал за изграждане на по-добро бъдеще“, а основните акценти са човешките ресурси, младежта и приносът за бъдещето. Баку може да стане първата столица домакин на „World Expo“ от региона на Източна Европа и Централна Азия.

България ще участва на международната изложба в Рияд Saudi Agro-Food 2018

Правителството прие одобри участието на България с национален щанд на Международната изложба за хранителни продукти, съставки и технологии Saudi Agro-Food 2018, която ще се проведе в Рияд в периода 7-10 октомври.

България ще участва за първи път в изложението. Събитието предлага на българските производители добра възможност да покажат своите продукти, като в продължение на четири дни ще имат възможност да се срещнат с търговци на едро, дистрибутори, търговци на дребно и други професионалисти в бранша. Те ще могат да създадат нови партньорства, които дават възможност да стъпят на пазарите на Саудитска Арабия.

Част от разходите по подготовката и участието на България се предвижда да бъдат осигурени по държавна помощ SA. 47097 „Помощ за участие в изложения“.

В капитала на НК „Индустриални зони“ ще бъде апортиран имот в с. Герман

Правителство възложи на министъра на икономиката да увеличи капитала на „Национална компания Индустриални зони“ ЕАД със стойността на непаричната вноска, представляваща правото на собственост върху имот в с. Герман. Той представлява терен от 19,5 дка и седем сгради, които са с отпаднала необходимост за Българския институт по метрология.

НКИЗ е дружество със 100% държавно участие в капитала и е създадено с цел изграждане и управление на индустриални зони и високотехнологични паркове. Дейността и приоритетите му са насочени към идентифициране и създаване на индустриални терени с готова инфраструктура с цел привличане на инвеститори.

Правителството предостави на Министерството на здравеопазването имот във Велико Търново, който ще позволи изграждането на центрове за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи. Имотът – терен от 4,7 дка на ул. „Никола Габровски“ №23, е необходим за реализирането на проект „Подкрепа за деинституционализация на грижа за деца“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“. Чрез него се осигурява подходяща и ефективна социална инфраструктура за предоставяне на нов вид резидентни и съпътстващи услуги в общността, включително здравно-социални, които заменят модела на грижа за деца, настанени в институции.

Сградите на Аграрно-техническата професионална гимназия в Златица и на Професионалната гимназия по лозарство и винарство „Хр. Ботев“ в Перущица стават общинска собственост. Решенията са мотивирани с преобразуването в общински на учебните заведения, които досега са били към Министерството на земеделието, храните и горите.

Правителството предоставя безвъзмездно на община Варна собствеността върху два самостоятелни обекта в сградите на ул. „Ген. Колев“ №17 и ул. „Дрин“ №31. Те са необходими за осъществяване на социални услуги от общината чрез Центъра за подкрепа на личностно развитие – логопедичен център Варна.

Кабинетът даде съгласието си „Български пощи“ ЕАД да продаде чрез търг имоти във Варна, Търговище и Павликени. Това са шест апартамента с площ между 40 кв. м и 100 кв. м и гараж от 19 кв. м, които не са необходими за основната дейност на дружеството. С продажбата им ще бъдат реализирани приходи, необходими за изпълнение на бизнес плана на „Български пощи“.

Одобрена е българската позиция за заседание на Съвета ПВР

Правителството одобри българската позиция за заседанието на Съвета на ЕС по правосъдие и вътрешни работи, част „Правосъдие“, което ще се проведе на 4 и 5 юни в Люксембург.

Основните дискусии ще бъдат насочени към спорните въпроси по предложението за директива относно рамки за превантивно преструктуриране, предоставяне на втори шанс и мерки за повишаване на ефективността на процедурите за преструктуриране, несъстоятелност и опрощаване на задължения, както и по предложението за регламент относно компетентността, признаването и изпълнението на решения по брачни въпроси и въпроси, свързани с родителската отговорност, и относно международното отвличане на деца (Регламент „Брюксел IIа“). Освен тези предложения, министрите на правосъдието ще обсъдят въпроси по темата „Електронни доказателства“ и ще бъдат информирани относно напредъка по оперативното функциониране на Службата на европейския прокурор.

Одобрена беше и позицията за неформалната среща на министрите от ЕС, отговарящи за спорта. Тя е на 31 май в Париж и се организира във връзка с предстоящите през 2024 г. летни олимпийски и паралимпийски игри във френската столица. На заседанието ще бъде обсъдена темата за промотиране на ЕС като водещо място за провеждане на големи събития. Ще бъде представена за доброволно одобрение и декларация за намерение относно перспективата на спорта в ЕС за олимпийските и паралимпийските игри в Париж.

Неформално заседание на Съвета по земеделие и рибарство ще се проведе в периода 3-5 юни в София. Предвидената за обсъждане тема е „Обновяване на поколенията в селското стопанство в контекста на общата селскостопанска политика след 2020 г.“. Министрите от ЕС ще изразят мнението си по отношение приноса на настоящите мерки на общностно ниво за привличане и задържане на младите земеделски производители в сектора на селското стопанство, както и да откроят водещи инициативи, прилагани на национално равнище, които са доказали своя потенциал за включване на повече млади хора в сектора.

Правителството утвърди резултатите от неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси, което се проведе на 27 и 28 април в София. По време на първия ден от ЕКОФИН финансовите министри обмениха мнения върху конвергенцията в ЕС и по-нататъшното намаляване на фрагментацията на финансовите пазари в рамките на Съюза на капиталовите пазари. През втория ден се проведе дискусия за начините за подобряване събираемостта на приходите и борбата с данъчните измами в рамките на единния пазар, както и за корпоративното облагане в рамките на единния пазар и данъчните предизвикателства, свързани с цифровата икономика.

Операторите на електропреносната и електроразпределителните мрежи няма да могат да отказват достъп до тях

Съществуващата към момента възможност операторите на електропреносната и електроразпределителните мрежи да отказват достъп до тях поради влошаване на условията за снабдяване, се отнема. Тя се заменя с възможност временно да се ограничи или преустанови достъпът на ползвателите при определени условия. Ограничаването на достъпа се отнася за вече присъединени ползватели. Това предвиждат промени в Закона за енергетиката, приети от правителството и предложени за одобрение от Народното събрание. С измененията се транспонират изцяло в българското законодателство изискванията на европейски директиви, свързани с общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и на природен газ.

С други изменения на закона се въвежда задължението при отказ от присъединяване на нови потребители, операторите на електропреносната, електроразпределителната, газопреносната и газоразпределителните мрежи да мотивират писмено решението си. В момента изрично изискване за писмено мотивиране не съществува в законодателството. По този начин ще се гарантира по-голяма правна сигурност за ползвателите на енергийни услуги.

С промените в Закона за енергетиката се забранява също прехвърлянето на персонала на оператора на преносна мрежа, към предприятия, изпълняващи някоя от дейностите по производство или доставка.

Поставят се изисквания и към състава на надзорния орган на независимия преносен оператор. Той трябва да включва членове, представляващи вертикално интегрираното предприятие и членове, представляващи акционери – трети страни. Операторът на система за съхранение на природен газ ще има независими от вертикално интегрираното предприятие права за вземане на решения по отношение на активите, необходими за поддръжката, експлоатацията или разработването на съоръженията за съхранение. По този начин се гарантира независимостта на оператора, която трябва да бъде осигурена, дори и когато той е част от вертикално интегрирано предприятие.

С транспонирането на разпоредби от директивата за инфраструктурата за алтернативни горива се създава правна рамка по отношение на операторите на публично достъпни зарядни точки за електрически превозни средства. С новите текстове се регламентират фигурите на оператор на публично достъпна зарядна точка и ползвателите на услуги за зареждане на електрически превозни средства. Предвиден е ред за присъединяване на зарядната точка към електроразпределителната мрежа. Разгръщането на зарядната инфраструктура ще послужи като стимул за по-широкото използване на електрически превозни средства, което е фактор за опазване на околната среда, близки до нулевите вредни емисии и силно намаляване на шума.

С втората група поправки в закона се облекчава режимът за изграждане на линейни енергийни обекти – електропроводи, газопроводи, нефтопроводи и други. Те ще се изграждат вече въз основа на учредено сервитутно право. Действащите в момента текстове на закона предвиждат учредяване на право на строеж както за изграждането на сгради и постройки, така и за прокарването на подводни, надземни и подземни линейни обекти на техническата инфраструктура. Тази липса на разграничение между видовете енергийни обекти утежнява осъществяването на инвестиционни намерения на енергийните предприятия.

Със законодателните изменения се въвежда дефиниция на линейните енергийни обекти, като към тях се включват и принадлежащите им трайно прикрепени към земята конструктивни елементи (например, стълбовете към електропроводите).

Действащият в момента режим за придобиване на вещни права води до забавяне в развитието на енергийната инфраструктура. В същото време, това е причина за оскъпяване на инвестициите, заплащане на неустойки и загуби на финансиране.

С други промени в енергийното законодателство се урежда възможността за възмездно придобиване на имоти – частна държавна или общинска собственост, без търг или конкурс за изграждането или разширението на площадкови енергийни обекти (трафопостове, подстанции и други).

Предложените законови поправки целят намаляване на административните процедури за изграждане на линейни енергийни обекти. Със законопроекта се създават условия за ефективно реализиране на проектите от общ интерес, касаещи трансевропейската енергийна инфраструктура.

От 1 септември 2018 г. горивата за транспорта ще трябва да съдържат минимум 6% биодизел

От 1 септември 2018 г. горивата от нефтен произход в транспорта трябва да съдържат минимум 6% биодизел, от които 1% биогориво от ново поколение. Това е регламентирано в одобрен от кабинета проект за изменение на Закона за енергията от възобновяеми източници. Промените регламентират използването на биогорива от ново поколение в транспортния сектор и ще съдействат за изпълнение на националната цел за потребление на биогорива от ново поколение (биогорива, произведени от отпадъци и остатъци – слама, водорасли, гроздови джибри, животински тор, утайка отпадъци и др.)

В изпълнение на изискванията на Директива 2015/1513/Е0 България е определила и представила в Европейската комисия национална цел за потребление на биогорива от ново поколение в размер на 0,05 процентни пункта енергийно съдържание от задължителния дял на енергия от възобновяеми източници във всички видове транспорт. Целта трябва да бъде постигната до 2020 г.

С промените в законопроекта се предлагат критерии за устойчивост при използване на биогорива.

Въвежда се изискване за откриване и проследяване на суровините за производство на биогорива от ново поколение и произведените от тях биогорива по цялата верига на стойността. По този начин ще се предотврати умишленото им модифициране или превръщане в отпадъци, така че да попаднат в обхвата на суровините за производство на биогорива от ново поколение. При констатиране на неправомерни действия ще бъде уведомявана Европейската комисия.

Намалява се броят на документите на хартиен носител за вписване в регистъра на лицата, осъществяващи пътна помощ

С предлагани от правителството промени в Закона за движението по пътищата се намалява броят на документите на хартиен носител, искани при издаване на удостоверение за вписване в регистъра на лицата, осъществяващи пътна помощ. Отпада предоставянето на удостоверение за актуалното състояние, копие от съдебното решение за регистрация по реда на Търговския закон или документ за регистрация по Закона за юридическите лица с нестопанска цел и декларация за липса на открита процедура за обявяване в несъстоятелност.

Измененията са в изпълнение на мерките за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез премахване на изискването за представяне на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител.

Предложени са мерки за ограничаване на емисиите от двигателите на земеделската и горската техника

Министерският съвет одобри проект на закон за изменение и допълнение на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника.

С проекта се приемат национални законодателни мерки, свързани с прилагане на Регламент на Европейския парламент от септември 2016 г. относно изискванията за граничните стойности на емисиите на газообразни и прахови замърсители. Приемат се и изискванията за одобряване на типа на двигателите с вътрешно горене за извънпътна техника. Основната цел е да се намалят емисиите на газообразни замърсители и емисиите на прахови частици от двигатели, монтирани на земеделска и горска техника. Проектът ще даде възможност за по-стриктен контрол на този вид техника. Ще бъде подобрена безопасността при използването й и идентифицирането на собствениците, извършили нарушения.

Въвеждат се разпоредби относно дейностите по придобиване на правоспособност за работа със земеделската и горската техника в съответствие със Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност. Определят се изискванията за издаване на удостоверение за регистрация за извършване на обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за работа с машините.

Приети са нови правила и процедури за укрепване на правомощията и независимостта на инспекторатите

Правителството прие Наредба за структурата и минималната численост на инспекторатите, реда и начина за осъществяване на дейността им и взаимодействието със специализираните контролни органи. Така българското законодателство е приведено в съответствие с препоръките за укрепване на правомощията и независимостта на инспекторатите от докладите на Европейската комисия по Механизма за сътрудничество и проверка.

Въвеждат се общи правила и процедури за структурата и дейността на инспекторатите, както и за взаимодействието им с други държавни контролни органи. Предвидена е минимална численост на инспекторатите в зависимост от броя на служителите в проверяваните администрации. Уреждат се редът и начинът за извършване на проверките, уведомяването на проверяваната структура за резултатите и проследяването за изпълнението на дадените препоръки. Дейността на инспекторатите ще се оценява чрез регламентирана процедура от съответния орган на власт.

Наредбата цели укрепване на инспекторатите като активни антикорупционни органи на държавната власт, които да защитават правата и интересите на гражданите и обществото.

Информационният център на МО ще стопанисва сградата на ул. „Г. С. Раковски“ №106

С промени в постановлението за приемане на Устройствен правилник на МО и определяне на структури на пряко подчинение на министъра на отбраната, правителството реши сградата на ул. „Г. С. Раковски“ №106 да се управлява от Информационния център на МО.

Сградата и прилежащият й терен се ползват от две ведомства – Информационният център и Изпълнителната агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“, като и на двете отделни юридически лица е предоставено правото на управление. Това създава затруднения при стопанисването, документалната и финансова отчетност, както и осъществяването на ефективен контрол. По целесъобразност управлението на имота се предоставя на Информационния център, който ползва по-голямата част от сградата.

Приети са промени в Устройствения правилник на Министерството на икономиката

Правителството одобри промени в Устройствения правилник на Министерството на икономиката, с които се цели оптимизация на работата на преструктурираните дирекции, както и по-ефективно използване на административния и финансов ресурс.

Промените са и във връзка с политиката на правителството за намаляване на административната тежест за бизнеса и мерките, които изпълнява ведомството за насърчаване на иновациите и иновативните производства. С тях ще бъде постигнато точно разграничаване на компетентности и отговорности в част от дирекциите на ведомството, както й привеждането на Устройствения правилник в съответствие със Закона за противодействие на корупцията и Закона за администрацията.

Одобрена е промяна във втория списък с приоритизирани искания

Правителството оттегли от втория списък с приоритизирани искания за предоставяне на техническа помощ от Службата за подкрепа на структурните реформи на Европейската комисия искането за осигуряване на експерти за подготовка на функционален анализ на ВАС и системата на административните съдилища, за изготвяне на предложения за оптимизиране и регулиране на натовареността на административните съдилища, включително чрез промяна на подсъдността на определени видове дела и структурни мерки. Решението е взето по искане на Съдийската колегия на ВСС.

Службата за подкрепа на структурните реформи е информирана за извършените вече анализи в сферата на административното правораздаване, реализирани със средства от структурните фондове на ЕС, както и че изготвянето на нов анализ ще означава дублиране на дейности и двойно финансиране. Преценката е, че необходимите мерки за намаляване на натовареността на съдиите ще бъдат предприети чрез законодателни промени. В тази връзка в Народното събрание вече е внесен проект на закон за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс.

Правителството одобри позиция в подкрепа на българските превозвачи

Министерският съвет одобри позиция в подкрепа на българските превозвачи, в изпълнение на решение на Народното събрание от 11 май 2018 г.

Парламентът възложи на правителството да обсъди законодателния пакет за мобилност на Европейската комисия и да приеме недвусмислена позиция в подкрепа на исканията на българските превозвачи и в защита на техните и тези на българските граждани права и интереси.

В изпълнение на Решението на Народното събрание и с цел максимална защита на националния интерес по „Пакет за мобилност 1“, правителството одобри доклада на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Утвърдена е Националната здравна карта

Правителството утвърди Националната здравна карта на България. Чрез нея се определят и планират на териториален принцип потребностите на населението от достъпна извънболнична и болнична медицинска помощ и се осъществява националната здравна политика.

Основната цел на Национална здравна карта е структурата на здравната мрежа да се адаптира към потребностите на населението, гарантирайки на всеки български гражданин равнопоставен достъп до здравни услуги.

С Картата е определена нуждата от лекари, лекари по дентална медицина и специалистите от професионално направление „Здравни грижи“ в извънболничната медицинска помощ. Определени са също потребностите от легла за болнично лечение, медицинските дейности по видове и нива на компетентност за всички области, както и необходимите високотехнологична медицинска апаратура и високотехнологични методи за диагностика и лечение.

Елемент на Националната здравна карта е и Картата на системата за спешна медицинска помощ, съдържаща броя, местоположението и районите на обслужване на структурите за спешна помощ. При определяне на районите на обслужване на филиалите за спешна медицинска помощ е взето предвид възможно най-краткото време за достъп до и от съответното населено място, без оглед административното деление на областите.

В областите, в които броят на болничните легла надвишава потребностите на населението, Националната здравноосигурителна каса ще сключва договори с лечебни заведения по критерии и по ред, определени с наредба на министъра на здравеопазването.

Чрез Националната здравна карта се оптимизират механизмите за планиране на медицинските дейности и се създават условия за справедливо разходване на финансовите средства на здравноосигурителната каса, съобразно нуждите на националната система на здравеопазване.

Документът е изготвен с участието на широк кръг представители на заинтересованите страни – здравни институции, общини, съсловни и пациентски организации.

Коментари

Задължително поле