Вижте какво реши Министерският съвет днес, 19 септември 2018

Снимка: Архив

Одобрен е списък на продуктите, свързани с отбраната и списък на изделията и технологиите с двойна употреба, които подлежат на контрол при внос

Правителството одобри Списък на продуктите, свързани с отбраната и Списък на изделията и технологиите с двойна употреба, които подлежат на контрол при внос.

С приетото Постановление страната ни ще изпълни поетите ангажименти по линия на Европейския съюз и международните режими за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение.

Проектът на Списък на продуктите, свързани с отбраната е идентичен с публикувания през 2018 г. актуализиран Общ Списък на оръжията на Европейския съюз. Актуализираният списък на ЕС служи за основа при приемането на националните списъци на контролираното военно оборудване и технологии на държавите-членки.

По отношение на вноса на изделия и технологии с двойна употреба, всяка държава-членка на ЕС може да въведе мерки по контрола на национално ниво. Законът за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба въвежда регистрационен режим по отношение на вноса на т. нар. „чувствителни“ изделия и технологии с двойна употреба.

В Списъка на изделията и технологиите, които подлежат на контрол при внос са отразени и приетите промени в съответните списъци на международните режими за експортен контрол.

Разширява се съставът на Националния съвет по антикорупционни политики

Правителството прие изменения и допълнения в своето Постановление № 136/2015 г. за създаване на Национален съвет по антикорупционни политики. Съгласно промените, членовете на Гражданския съвет към Националния съвет се увеличават от 9 на 11, като се предвижда освен представители на неправителствени организации, в него да могат да участват сдружения, представляващи малките и средните предприятия и представители на работодателските организации. Създават се и правила за извършване на ротациите на членовете на Гражданския съвет, като се постига прозрачност при провеждане на процедурата, равнопоставеност между членовете и кандидатите за членове и приемственост в състава и работата.

Разширява се и съставът на самия Национален съвет. Членове на Съвета ще бъдат и заместник-председателят на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и заместник- председатели на Върховния касационен съд и на Върховния административен съд. Съветът ще провежда заседанията си на четири месеца, а извън този срок той ще може да бъде свикван от председателя по негова инициатива или по предложение на трима негови членове или на две трети от членовете на Гражданския съвет.

Пенка Моллова е избрана за председател на Управителния съвет на Националния доверителен екофонд

Министерски съвет освободи Ирена Георгиева от поста председател на Управителния съвет на Националния доверителен екофонд (НДЕФ) и избра на нейно място Пенка Моллова – Смоленова.

Професионалният опит на г-жа Моллова е свързан с консултиране в областта на околната среда и транспорта. Заемала е длъжността началник на кабинета на Министъра на транспорта, както и парламентарен секретар на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Г-жа Моллова е в процедура по стартиране на докторантура на тема „Икономика на зеления транспорт“ към Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“. В Софийски университет „Св. Климент Охридски“ е защитила научна степен „доктор на философските науки”. Има специализации в Университета на Монреал, Канада, на тема „Информационни технологии и мрежовата самоорганизация“ и Католическия университет на Америка, Вашингтон на тема „Динамика на социалната промяна и мрежови структури на информационното общество“.

Националният доверителен екофонд (НДЕФ) е юридическо лице, създадено през 1995 г. по силата на суапово споразумение „Дълг срещу околна среда“ между Правителството на Конфедерация Швейцария и Правителството на Република България. Структурните органи на фонда са Управителен съвет, Консултативен съвет и Изпълнително бюро.

Отпускат се близо 35 млн. лв. за изграждането на участъка на АМ „Хемус“ между Ябланица и Боаза

Правителството отпусна допълнителни средства в размер на 35 256 000 лева по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2018 г. за изграждането на 9,3-километровата отсечка от АМ „Хемус“ в участъка между гр. Ябланица и с. Боаза. Средствата ще бъдат разходвани за разплащане на извършени строително-монтажни работи и консултантски услуги.

Изграждането на АМ „Хемус“ е приоритет в програмата на правителството на Република България и има стратегическа цел за ускоряване процеса на икономическо и социално развитие на регионално ниво. Завършването на участъка ще допринесе за подобряване безопасността на пътуващите, намаляване вероятността от възникване на пътнотранспортни произшествия, за достигане на оптимална скорост на движение и осигуряване комфорт при пътуването и ще спомогне за развитието на регионите от Северозападния район на страната.

Правителството одобри изплащането на обезщетение след споразумение по жалба пред ЕСПЧ

Правителството одобри изплащането на 3500 евро и 1550 лв. обезщетение след споразумение по жалба пред Европейския съд по правата на човека. Разглежданото пред ЕСПЧ дело касае повдигнати оплаквания за нарушение на правото на свобода на изразяване на мнението по чл. 10 от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи на Съвета на Европа. Жалбоподателят е журналист, осъден за клевета от бившия директор на дружество „Пазари Изток“ ЕАД, изцяло притежавано от Софийска община.

Вземайки предвид практиката на ЕСПЧ по подобни случаи, българското правителство сключи приятелско споразумение с Янко Долапчиев, на основание чл. 39 от Конвенцията, като прие да заплати на жалбоподателя предложената от Съда сума от 3500 евро и 1550 лв. за претърпени вреди и направени разходи и разноски и с това да сложи край на делото.

Правителството се разпореди с имоти

Правителството прие решение, с което се учредява безсрочно право на строеж върху поземлен имот в горска територия - публична държавна собственост, в землището на с. Згориград, община Враца. Имотът, с площ 399 кв. м, се намира в района на дейност на Териториално поделение „Държавно горско стопанство Враца“ към ДП „Северозападно държавно предприятие“ - Враца. Той ще бъде използван за изграждане на стълб за телекомуникационно оборудване и съоръжения на техническата инфраструктура към него на обект: „Базова станция № 5579“. „Теленор България“ ЕАД ще заплати по сметката на ДП „Северозападно държавно предприятие“ - Враца цена за учредяване безсрочно право на строеж в размер на 4 476,80 лева. По сметка на Изпълнителна агенция по горите ще бъдат заплатени режийни разноски на стойност 89,54 лева. По сметката на община Шумен ще бъде заплатен данък за придобиване на ограничено вещно право в размер, определен от общинския съвет.

С друго решение правителството възложи на Агенция „Митници“ да сключи договор за придобиване на имот в полза на държавата, представляващ едноетажна сграда (82 кв. м), намираща се на територията на ГКПП „Калотина“. Закупуването на имота е във връзка с бъдещата реконструкция на граничния пункт и изграждане на ново трасе, с което ще бъде повишена пропускателната способност на ГКПП „Калотина“ и ще се осигурят необходимите условия за изпълнение на функциите и задачите на митническата администрация, свързани с контрол на стоки и товари.

Съществуващата постройка е частна собственост и е изградена по силата на заповед на кмета на община Драгоман за отстъпено право на строеж върху държавна земя от началото на 90-те години на 20 век. Функционирала е като бюро за туристическо обслужване, а към момента сградата не се използва и не се поддържа. Придобиването й се възлага на Агенция „Митници“ съгласно Закона за държавната собственост, според който Агенцията управлява имотите в рамките на граничните контролно-пропускателни пунктове, които са държавна собственост и не са предоставени на други ведомства. Имотът ще бъде закупен на цена, не по-висока от неговата пазарна стойност - 38 500 лева. Сумата ще е за сметка на бюджета на Агенция „Митници“, на която се възлага и управлението на сградата, включително ангажимента за премахването й в резултат на планираните инвестиционни намерения.

България открива консулство в Доминиканската република

Министерският съвет прие решение за назначаване на г-жа Бинка Кирилова Гоцева - български гражданин, за почетен (нещатен) консул на Република България в Доминиканската република със седалище в гр. Пунта Кана.

Бинка Гоцева има собствен бизнес в Доминиканската република. Съдружник е в „Амбос Травъл“ ООД, туристическа агенция, посрещаща и обслужваща предимно български туристи в Пунта Кана.

Назначаването на почетен консул на България в Доминиканската република се очаква да допринесе за насърчаване на двустранните отношения в различни сфери от взаимен интерес и за разширяване на мрежата от почетни консулски длъжностни лица в чужбина.

България и Украйна ще си сътрудничат в областта на превенцията и реагирането при бедствия

Министерският съвет одобри междуправителственото Споразумение с Кабинета на министрите на Украйна за сътрудничество при бедствия и предлага на Народното събрание да го ратифицира.

Споразумението, подписано на 30 юни 2016 г., определя общата рамка за сътрудничество в областта на превенцията, готовността и реагирането при бедствия, както и условията и реда за оказване на доброволна помощ между България и Украйна в случай на бедствие на територията на някоя от тях.

В документа са регламентирани: формите на сътрудничество, реда за предоставяне на помощ при бедствие, процедурите по пресичане на границата и правилата за престой на спасителните екипи и/или експертите, процедурите по преминаване на границата на оборудване и средства за подпомагане, използването на въздухоплавателни средства, координацията и управлението на операции за помощ при бедствия, осигуряването на комуникации и др.

Компетентен органи по прилагане на Споразумението за България е Министерството на вътрешните работи, а за Украйна - Държавната служба за извънредните ситуации.

Разходите, свързани с изпълнението на Споразумението ще се осигуряват от одобрения бюджет на Министерството на вътрешните работи за съответната година.

Одобрен е проект на Меморандум за разбирателство между Министерство на отбраната и Върховното Главно Командване на Обединените Въоръжени сили в Европа

Правителството одобри проект на Меморандум за разбирателство между Министерство на отбраната на Република България и Върховното Главно Командване на Обединените Въоръжени сили в Европа /SHAPE/ относно Мобилен КИС Модул (DCM) F от 2-ри Свързочен батальон на НАТО в Горна Малина, България.

През месец юни 2009 г. е взето решение от Военния комитет на НАТО, а впоследствие и от Северноатлантическия съвет (NAC), в Република България да бъде формиран Национален мобилен модул по КИС на НАТО (Deployable Communication Module - DCM-F).

Модулът е част от командната структура на НАТО и е включен в състава на 2 свързочен батальон (2NSB) от Групата на НАТО по КИС, който е дислоциран в Грацанезе, Италия. Мисията на DCM е да осъществява комуникационно-информационна поддръжка на щабове на НАТО при участието им в мисии, операции, кризи и учения.

Мобилният комуникационно-информационен модул (DCM F) принадлежи към командната структура на НАТО, което му позволява да се ползва от общото финансиране /common funding/ на Алианса. България е страна-домакин на този модул, като има задължение да го осигурява както по отношение на личен състав, така и логистично. Комуникационно- информационното оборудване необходимо за функциониране на формированието се предоставя по линия на общото финансиране на НАТО.

България и Унгария ще си сътрудничат в областта на образованието и науката

Правителството одобри проект на Програма за сътрудничество в областта на образованието и науката между Министерството на образованието и науката на България и Министерството на човешките ресурси на Унгария за периода 2018-2020 г.

Ще бъде насърчавано прякото сътрудничество между средните и висшите училища. Подкрепят се двустранните контакти, обменът на лектори и гост преподаватели във висшите училища, занимаващи се с обучение по езика и културата на другата страна. Страните приемат ежегодно на реципрочна основа студенти, докторанти, изследователи и преподаватели. В проекта на Програмата са посочени конкретните квоти на обмен на студенти, докторанти, специализанти, преподаватели, както и изучаването на български и унгарски език и култура, включително чрез дейността на лекторите в двете страни и провеждането на летни училища по език, литература и култура.

Българската страна подкрепя участието на Българското републиканско самоуправление, както и действащите с неговата поддръжка Българско училище за роден език и Българската двуезична малцинствена детска градина в национални програми за подпомагане на българските общности зад граница за изучаване на български език.

Сътрудничество в областта на науката се изразява по-конкретно във финансиране, според възможностите на двете страни, на съвместни научноизследователски проекти, обмен на учени и експерти, които да бъдат включени в изпълнението на такива проекти. То включва и обмен на опит и публикации в областта на науката и технологиите, насърчаване на съвместното участие на партниращи си научни институти и университети от двете страни в проекти по Европейската рамкова програма за изследвания и иновации „Хоризонт 2020“. Страните подкрепят прякото сътрудничество и участието в двустранни и многостранни научни, технологични, изследователски и развойни програми и проекти, като например програма EUREKA.

МЗХГ иска спирането на процедура по приватизация на търговското дружество „Сортови семена – Елит“ ЕАД

Правителството одобри проект на Закон за допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол.

Законопроектът предвижда промяна в списъка на търговските дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или обособени части от тях. Министерство на земеделието, храните и горите иска спирането на процедура по приватизация на търговското дружество - „Сортови семена – Елит“ ЕАД. По този начин държавата ще може чрез дружеството да провежда собствена политика в семепроизводството, особено по отношение на структурообразуващи култури - зърнени, житни, технически и др. Освен че имат стратегическо значение за всяка една икономика и формират основния дял от износа на земеделска продукция в България, тази група култури изисква голям обем посевен материал както и адаптиране на сортовете към местните почвено-климатични и агрономически условия.

Наличието на работеща държавна структура за семепроизводството като „Сортови семена – Елит“ ЕАД, гр. София ще бъде фактор, гарантиращ по-голяма устойчивост и стабилност на земеделското производство в страната и ще запази способността за намеса в производството и пазара на семена при необходимост, например за регулация на цените.

Министерският съвет прие Наредба за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси

Правителството прие Наредба за организацията и реда за извършване на проверката на декларациите и за установяване на конфликт на интереси на лицата, посочени в § 2, ал. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество - служителите в администрацията и органите на изпълнителната власт, служителите в местната администрация, служителите в администрацията на органите, създадени със закон, представителите на държавата или на общините в органите на управление или контрол на търговски дружества с държавно или общинско участие в капитала или на юридически лица с нестопанска цел, които не попадат в обхвата на Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество; управителите и членовете на органите на управление или контрол на общински или държавни предприятия и ръководителите на техните териториални поделения, както и други юридически лица, които са бюджетни организации; членовете на политическите кабинети, които също не попадат в обхвата на закона; кметове на кметства, кметски наместници и секретарите на общините; нотариусите и съдиите по вписванията, държавните и частните съдебни изпълнители.

Проверката на декларациите за имущество и интереси по отношение на посочените категории лица ще се извършва при подаден срещу тези лица сигнал за корупционно нарушение или конфликт на интереси или когато се открият данни за такова нарушение при образувано дисциплинарно производство или в хода на друга проверка. Тези декларации ще се проверяват и в случаите, при които органът по избора или назначаването е определил конкретни звена от съответната държавна или общинска администрация като такива, при които е налице завишен корупционен риск. Определянето на този риск ще става въз основа на методология за оценка на корупционния риск, която ще се приема от Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество. Предвидени са едномесечен срок и условия за проверка на декларациите за несъвместимост, като това ще става след подаването им, а в последствие при сигнал или откриване в последствие на данни за това.

Проверката на декларациите ще се извършва от инспекторатите по Закона за администрацията, а в структурите, в които няма инспекторати - от комисии.

Органите пред които се подават декларациите, с изключение на службите за сигурност, ще водят публичен регистър на подадените декларации при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679. Достъп до декларациите, съответно информацията в тях в частта им, която не е публична, имат само лицата, на които съответният орган със заповед, съответно решение е възложил приемането, проверката, съхранението на декларациите, обработването на данните от тях и унищожаването на информационните носители, въвеждането и обработването на данни в регистъра, поддържането му и публикуването на информация в него. Фактите и данните, които са станали известни на тези лица във връзка с изпълнение на служебните им задължения по наредбата, не могат да бъдат разпространявани. При нарушение на тези правила ще може да бъде реализирана дисциплинарна отговорност по Закона за държавния служител, Кодекса на труда, административнонаказателна отговорност по Регламент (ЕС) 2016/679, Закона за защита на личните данни и др.

С наредбата се урежда и производството за установяване наличието или липсата на конфликт на интереси. Проверките ще се извършват от комисии, за да се гарантират в по-висока степен правата на служителя, срещу когото е образувано производството.

При осъществяване на правомощията и функциите по наредбата, органите и проверяващите следва да се ръководят от принципите на законност, прозрачност, независимост, обективност и безпристрастност, зачитане и гарантиране на правата и свободите на гражданите, пропорционалност на намесата в личния и семейния живот, защита на информацията и защита на лицата, подали сигнали.

Правителството прие Наредба за задължителното застраховане на лицата, упражняващи медицинска професия

Министерският съвет прие Наредба за задължителното застраховане на лицата, упражняващи медицинска професия.

С въвеждането на нормативния акт се изпълняват разпоредбите на чл. 189 от Закона за здравето, а именно - осигуряване на регламентиране начина за сключване на застраховки за причинени вреди, вследствие от виновно неизпълнение на професионалните задължения на лицата, които упражняват медицинска професия на територията на страната.

Единните критерии за задължителност на застраховката и определените минимални застрахователни лимити на отговорност са възможност за компенсиране на вреди, причинени на пациентите, вследствие от доказано виновно неизпълнение на професионалните задължения на лицата, упражняващи медицинска професия.

Застраховките ще се сключват от лечебните заведения. Лимитите на отговорност по различните специалности в системата на здравеопазването са разделени в два вида дейности и три рискови групи, в зависимост от специалността, по която лицето упражнява дейност.

Предвидено е сключване на застраховка с покритие над минимално установеното в Наредбата, като по този начин се счита, че условието за сключване на застраховка „Отговорност на лицата, които упражняват медицинска професия“, е изпълнено.

Агенцията за ядрено регулиране и Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствени продукти обявяват стипендиантски програми

Правителството прие Списък на специалностите, за които в отделните администрации съществува недостиг на експерти и за които могат да се предоставят стипендии през 2019 г.

Така за втора поредна година продължава стипендиантската програма в държавната администрация, която е регламентирана в Закона за държавния служител. Основната цел е администрациите да привличат нужните им кадри още преди да са завършили образователно-квалификационната си степен, а веднага след това да могат да започнат работа по служебно правоотношение.

За избраните в списъка специалности повече от 18 месеца не са намерени подходящи кандидати чрез конкурс или по реда на чл. 81а от ЗДСл. През 2019 г. стипендиантски места ще обявят Агенцията за ядрено регулиране и Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствени продукти в областите ядрена техника и енергетика, ядрена сигурност, ядрена физика и технологии, безопасност и разпространение на ядрени материали и компютърно и софтуерно инженерство.

Одобрени са над 18 милиона лева допълнителни средства за национални научни програми

Правителството одобри допълнителни средства в размер на 18 020 000 лева за 2018 г. за изпълнението на следните националните научни програми: „Информационни и комуникационни технологии за единен цифров пазар в науката, образованието и сигурността“ (ИКТ в науката, образованието и сигурността - ИКТвНОС), „Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита“ (ЕПЛЮС), „Опазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“, „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“, „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ (КИННПОР), „Електронно здравеопазване в България“ (е-здраве), „Репродуктивните биотехнологии в животновъдството в България“ (РЕПРОБИОТЕХ), „Разработване на методология за въвеждане на NAT технология за диагностика на дарената кръв в трансфузионната система на Република България“, „Млади учени и постдокторанти“.

Чрез изпълнението на националните научни програми се цели преодоляване на фрагментацията в научноизследователската система, консолидиране на научноизследователския потенциал, споделено използване на изградена инфраструктура, концентрация на финансови ресурси за решаване на важни за обществото проблеми и избягване на двойното финансиране.

Необходимите средства за изпълнение на горепосочените програми в размер на 18 020 000 лв. за 2018 г. са за сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2018 г. и ще бъдат предоставени по бюджета на Министерството на образованието и науката.

По 70 лв. на животно ще получат собствениците за превантивно заклани домашни свине в 20-километровите зони около индустриалните ферми

Правителството прие допълнение на Постановление № 130 на Министерски съвет от 5 юли 2018 г. за одобрение на допълнителни разходи/трансфери по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите.

С него обезщетение за пропуснати ползи ще получат собствениците на превантивно заклани домашни свине, които са регистрирани по Закона за ветеринарномедицинската дейност и се намират в 20-километровите зони около индустриалните свинекомплекси. Обезщетението е в размер на 70 лв. за заклано животно. За изчисление на средствата са използвани изкупни цени за килограм живо тегло и цена на концентриран фураж за изхранване на свине за угояване за месец август 2018 г.

Основание за клането е опасността от разпространение на болестта Африканска чума по свинете в големите индустриални ферми, около които в непосредствената близост има малки стопанства, които отглеждат свине за лични нужди. Целта на превантивната мярка е да се намали рискът от проникване и разпространение на заболяването в промишлените обекти. Така ще се запази индустриалното свиневъдство у нас, което определя облика на сектора и ще се ограничи рискът от евентуални големи икономически загуби.

Одобрена е позицията на България за неформалното заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство

Правителството прие позицията на България за неформалното заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство, което ще се проведе в периода 23-25 септември във Виена, Австрия.

Предвидената за обсъждане тема е „Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г. - определяне на бъдещето на жизненоважните селски райони и качественото производство на храни в Европейския съюз“. От министрите на земеделието на ЕС се очаква да изразят становище за необходимостта от приоритизиране на инструментите на ОСП за запазване на селскостопанското производство в целия съюз. Ще се дискутират и възможностите на ОСП за подкрепа на усилията на фермерите за производство на висококачествена храна по устойчив и конкурентен начин.

Министерството на младежта и спорта ще има представител в Брюксел

Министерството на младежта и спорта ще има свой представител в Постоянното представителство на България към Европейския съюз в Брюксел, след като правителството измени свое Решение № 603/2008г. и увеличи състава на Постоянното представителство с една щатна бройка за дипломатически служител.

До миналата година Министерството на младежта и спорта не е разполагало със свой представител в Постоянното представителство, но Председателството на Съвета на ЕС предостави тази възможност.

Представител на ведомството в Брюксел е от съществено значение с оглед на възможностите за постоянен контакт с Европейската комисия, Европейския парламент, участието в заседанията на подготвителните органи на Съвета на ЕС в секторите младеж и спорт, както и постоянните контакти с колеги от другите държави-членки на ЕС.

Ще бъде променено Споразумението със САЩ за икономическа, техническа и друга помощ

Министерският съвет одобри проект на Споразумение за изменение на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за икономическа, техническа и съответна друга помощ и упълномощи министъра на финансите да проведе преговори от името на България. Правителството възложи също така на министъра на външните работи да сключи Споразумението за изменение от името на България чрез размяна на ноти, при условие на последваща ратификация.

Със Споразумението за изменение се предвижда изрично, че данъците, и по-специално данъкът върху добавената стойност, начислени върху стоки или услуги, закупени във връзка с програми за предоставяне на помощ, финансирани от правителството на САЩ, ще се заплащат от българските бенефициенти или от Република България. Допълнително се уговаря, че тяхното възстановяване ще става чрез Единната процедура за осигуряване на средства за заплащане на данък върху добавената стойност и/или митни сборове на бенефициенти по проекти, финансирани по Споразумението със САЩ за икономическа, техническа и съответна друга помощ от 11.09.2015 г.

Изменението на споразумението е необходимо за приключване от страна на Европейската комисия на процедура по нарушение на правото на ЕС и за предотвратяване на завеждането на дело пред Съда на ЕС.

Коментари

Задължително поле