Вижте какво реши Министерският съвет днес, 27 февруари 2019

Снимка: Архив

Правителството одобри годишната национална програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите

Правителството прие Национална програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите за 2019 г. Документът се изготвя ежегодно, в изпълнение на Закона за борба с трафика на хора и Националната стратегия за борба с трафика на хора 2017- 2021 г.

През настоящата година превенцията отново ще е приоритет в Националната програма. Ще бъдат проведени трите ежегодни национални кампании за превенция на трафика на хора с цел трудова експлоатация, сексуална експлоатация, кампания с акцент върху новите заплахи и реалности при трафика на хора, по повод 18 октомври - Европейския ден за борба с трафика на хора.

На национално, регионално и местно ниво ще бъдат реализирани и множество обучения за повишаване на капацитета на специалистите за разпознаване и ранна идентификация на потенциален риск от трафик и взаимодействие по насочването на жертви на трафик, включително и специализирани обучения за прокурори и служители на МВР, в сътрудничество с държавни институции и неправителствени организации. Част от предвидените обучения ще бъдат реализирани съвместно с десетте Местни комисии за борба с трафика на хора.

Друг акцент ще бъде затвърждаването на ролята на работещите механизми за институционална подкрепа и развиване на структурите на национално и местно ниво и осигуряване на ефективното им функциониране. Защитата, възстановяването и реинтеграцията на жертвите на трафик на хора остават също основни приоритети, заложени в Програмата.

През 2019 г. Националната комисия ще продължи да осигурява специализирана подкрепа за жертви на престъплението в разкритите услуги към нея. През изминалата година в услугите са обгрижени 29 лица, сред които и 7 деца. Понастоящем 13 лица получават медицинска, психологическа, правна и социална подкрепа в приютите на НКБТХ. Освен психологическа подкрепа за справяне и възстановяване от кризата, жертвите получават и психо-социална подкрепа за реинтеграция в обществото. Около 70 % от жертвите, получили помощ в приютите към НКБТХ, съдействат на органите на реда за разкриване на престъплението, което означава че ефективната защита и подкрепа на жертвите има ефект и върху преследването и наказанието на извършителите на престъплението.

Предвижда се също разработване на целенасочени дейности за противодействие на трафика на хора, базирани на актуални тенденции и статистически данни, наръчник за разследване, анализи и проучвания във връзка с рискови икономически сектори и практическото идентифициране на случаи в отделните сектори. Ще бъде подобрено националното законодателство в областта на противодействието на трафика на хора и закрила на жертвите, чрез приемане на промени и допълнения в Закона за борба с трафика на хора и Правилника за прилагането му, синхронизирани с европейското законодателство.

България създава Национален комитет по международно хуманитарно право

България създава Национален комитет по международно хуманитарно право (МХП), реши правителството.

Комитетът е междуведомствен орган с консултативен характер, който ще подпомага правителството в прилагането на международното хуманитарно право и популяризирането на неговите принципи, функции и роля. В него ще участват представители на всички институции, които имат отношение към прилагането на МХП.

Национални комитети съществуват в 112 страни по света и в 20 от 28-те държави членки на ЕС. Международният комитет на Червения кръст в Женева като основна организация на глобално ниво, ангажирана в разпространението и развитието на международното хуманитарно право, препоръчва и насърчава създаването на национални комитети в областта на МХП.

Председател на Националния комитет ще бъде министърът на външните работи, а заместник-председател - ресорен заместник-министър на отбраната.

Комитетът има за цел да обсъжда и анализира въпроси, свързани със спазването на международното хуманитарно право при въоръжен конфликт - във връзка с опазването на културните ценности, на околната среда, закрила на хуманитарния и здравен персонал, оказване на медицински грижи при извънредни ситуации, включително и природни бедствия.

Владимир Зарев е предложен за удостояване с орден „Стара Планина“ – първа степен

Правителството предлага на Президента на Република България да издаде указ за награждаване на Владимир Зарев с орден „Стара Планина“ - първа степен за изключително големите му заслуги в областта на културата и изкуството.

Владимир Зарев е автор на осемнадесет книги, дванадесет от които романи, между които националният епос - трилогията „Битието“, „Изходът“ и „Законът“, „Разруха“, „Светове“, „Лето 1850“, „Поп Богомил и съвършенството на страха“, „Хрътката“, „Хрътката срещу Хрътката“, „Орлов мост“. Негови творби са превеждани в Германия, Русия, САЩ, Чехия, Турция, Полша, Унгария, Румъния, Украйна, Сърбия, Хърватия, Албания и др.

По трилогията на Владимир Зарев „Битието“, „Изходът“ и „Законът“ е заснет сериалът „Дървото на живота“.

Владимир Зарев е лауреат на множество международни и български награди. На 7 ноември 2017 г. е удостоен с ежегодната държавна награда „Св. Паисий Хилендарски“ за изключителния си принос за развитието на националната културна, идентичност и духовни ценности.

Определени са представителите на държавата в Националния съвет за хората с увреждания

Правителството определи представителите на държавата в състава на Националния съвет за хората с увреждания. Председател на консултативния орган ще е вицепремиерът Томислав Дончев, а заместник-председатели - министърът на труда и социалната политика Бисер Петков и министърът на здравеопазването Кирил Ананиев. В състава на съвета ще влязат и по един заместник-министър от всички министерства.

Националният съвет за хората с увреждания е консултативен орган, който участва в разработването и провеждането на държавната политика за правата на хората с увреждания. Той дава становища по проектите на нормативни актове, стратегии, програми, планове и други актове, които засягат правата на хората с увреждания, сътрудничи с органите по координация и наблюдение съгласно Закона за хората с увреждания.

В Съвета участват представители на държавата, национално представителните организации на и за хората с увреждания, национално представителните организации на работниците и служителите и на работодателите и Националното сдружение на общините в Република България.

Министърът на икономиката ще съпредседателства смесената комисия за сътрудничество със Сърбия

Правителството определи министъра на икономиката за председател на Смесената  мждуправителствена комисия за икономическо сътрудничество със Сърбия. От сръбска страна за председател е определен министърът без портфейл, отговарящ за иновациите и технологичното развитие.

Република Сърбия, както и страните от Западните Балкани са важни партньори в областта на търговията и инвестициите за нашата страна. България подкрепя напълно интегрирането им към ЕС и активно участва във всички форми на регионално сътрудничество.

Важен аспект от двустранните икономически отношения между България и Сърбия е установяването и поддържането на контакти между представителите на официалните институции и деловите среди. Министерството на икономиката и другите български институции имат готовност да продължат да помагат икономическото развитие на Сърбия и да съдействат за разширяването на двустранните търговско-икономически контакти.

България продължава участието си в операцията на Европейския съюз ATALANTA

Правителството измени свое Решение № 410/2009 г. за разрешаване участието на военнослужещи от Въоръжените сили на Република България във военноморската операция на Европейския съюз за възпрепятстване, предотвратяване и възпиране на пиратски действия и въоръжени грабежи край бреговете на Сомалия (операцията на Европейския съюз (EC) ATALANTA).

Във връзка с предстоящото напускане на ЕС от Великобритания, на срещата на Европейския съвет в Брюксел на 30 юли 2018 г. беше взето решение да се предислоцира Оперативният щаб на операцията ATALANTA от Нортууд, Великобритания в Рота, Испания и Брест, Франция.

Продължаване на участието на България в операцията ATALANTA на ЕС е практически израз на приноса ни към усилията на ЕС в борбата с пиратството и е съобразено с нуждите на операцията и ресурсните възможности на Министерството на отбраната.

Държавата гарантира до 50 млн. лева за кредитиране на студенти и докторанти през 2019 г.

Правителството издаде държавна гаранция до 50 млн. лв. по Закона за кредитиране на студентите и докторантите (ЗКСД) за 2019 г. за новоотпуснатите кредити през съответната бюджетна година.

Договорените кредити по реда на ЗКСД през предходните години са гарантирани от държавата до тяхното пълно погасяване. Финансовата подкрепа се изразява в гарантиране на главницата и лихвите по кредитните задължения на студентите и докторантите.

Министърът на образованието и науката подписва от името на правителството споразуменията за издаване на държавна гаранция въз основа на решението на Министерския съвет за отпускане на кредити по ЗКСД през 2019 г. с шестте банки, подписали типовия договор - „Банка ДСК“ ЕАД, „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД, „Алианц Банк България“ АД, „Юробанк България“ АД, „Първа инвестиционна банка“ АД и „Българо-американска кредитна банка“ АД.

Увеличават се средствата за българо-американската комисия за образователен обмен „Фулбрайт

Министерският съвет прие Решение за увеличаване на средствата за финансовото участие на българската страна в Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати (САЩ) относно Българо-американската комисия за образователен обмен „Фулбрайт“.

Образователният обмен между САЩ и България под егидата на програма „Фулбрайт“ започва още през 1967 г. През 1993 г. Българо-американската комисия за образователен обмен се учредява официално с двустранно правителствено споразумение. Посланикът на САЩ в Република България и министърът на образованието и науката на Република България са почетни председатели на Комисията, а бордът на Комисия „Фулбрайт“ се състои от 10 членове: петима американски и петима български граждани.

И двете правителства отделят средства за финансирането на Българо-американската „Фулбрайт“ програма. Ежегодно отпусканите средства от американския Конгрес са в размер на около 600 000 долара. От българска страна първоначално отпусканите от българското правителство 40 000 долара годишно от 2009 г. са увеличени на 140 000 долара.

Между 1967 и 2018 г. общият брой стипендианти възлиза на 1316 души. 594 българи и 722 американци са получили Фулбрайтови стипендии в различни категории - учени и преподаватели, магистри и докторанти, помощник-учители по английски език, млади изследователи, професионалисти и специалисти в държавния и неправителствения сектор.

В последните 3 години Комисията се съсредоточи върху набиране за участие в програмата на водещи български учени в областта на точните науки, тъй като нарастващ интерес към тях се наблюдава както от българското Министерство на образованието и науката, така и от Държавния департамент на САЩ.

Проведени са официални разговори между министъра на образованието и науката на България и посланика на САЩ в България за увеличаване на вноската на МОН в бюджета на Българо-американската комисия за образователен обмен „Фулбрайт“. Нарастването на тази вноска е с цел увеличаване на въздействието и резултатите от програмата, а именно - увеличаване броя стипендианти или стартиране на нова програма за обмен на специалисти с определен специализиран профил.

Предвид факта, че през последните 10 години няма нарастване на българската вноска е възможно да се увеличи и финансовият принос на страната в Българо-американската програма за образователен обмен с цел доближаване до финансовия дял на Държавния департамент. Българското Министерство на образованието и науката може да започне поетапно увеличение с 30% за следващите 2 до 3 години, след което ще се проведат отново преговори и ще се подготви финансов план от 2021 г. или 2022 г. нататък.

Одобрено е плащане за изпълнение на проекта за инвестиционен разход „Възстановяване на летателната годност на самолети Су-25“

Правителството одобри доклад на министъра на отбраната относно плащане в размер до 82 510 хил. лв. за изпълнение на Проект за инвестиционен разход „Възстановяване на летателната годност на самолети Су-25“, приет с РМС № 863/2018 г. Плащането следва да се извърши за сметка на възстановените през 2019 г. средства по сметка на Министерството на отбраната за изпълнение на проекта.

Изпълнението на проекта ще позволи възстановяване на летателната годност на самолетите Су-25 и запазване на придобити отбранителни способности в периода до придобиване на новия тип боен самолет и достигането до оперативна готовност за използване на същия за действия по земни/надводни цели.

Правителството се разпореди с имоти

Правителството даде съгласие седем имота - частна държавна собственост, намиращи се в гр. Бургас, Южна промишлена зона, да бъдат внесени като непарична вноска в капитала на „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ“ ЕАД (НКИЗ). От своя страна НКИЗ ще апортира тези имоти в капитала на „ИНДУСТРИАЛЕН И ЛОГИСТИЧЕН ПАРК – БУРГАС“ АД. Дружеството е създадено в партньорство с Община Бургас. Изчерпването на капацитета на зоната налага да се търсят нови терени за производствени цели. Община Бургас разполага с подходящ терен в Южна промишлена зона, а с обединяването на общинските и държавните имоти, чрез апортирането им в капитала на дружеството, би се обособила нова територия с обща площ от 600 дка. По този начин ще се обособи подходяща за производствена дейност зона, в непосредствена близост до пристанище и с добре развита нова пътна инфраструктура.

Чрез Областния управител на Стара Загора държавата ще придобие безвъзмездно чрез дарение от община Мъглиж правото на собственост върху имоти - частна общинска собственост, с обща площ 400 кв. м. Имотите представляват най-вътрешният пояс I на санитарно-охранителната зона около водовземни съоръжения: сондажи и минерален извор. Имотите стават публична държавна собственост в съответствие с изискванията на чл. 15 от Закона за водите. Така ще се гарантира опазването на съоръженията и минералната вода от находище „Ягода“ в с. Ягода, община Мъглиж.

„Български пощи“ ЕАД ще продадат своя дял от сграда в село Варвара, община Септември, област Пазарджик. Имотът не се използва от дружеството и не е необходим за основната му дейност. Продажбата на 70 кв. м застроена площ ще се извърши чрез пряко договаряне с дружество, което притежава останалата част от сградата. Общата застроена площ на имота е 180 кв. м.

Отчуждават се имоти и части от имоти - частна собственост, за изграждане на пътните надлези за жп участък Пловдив - Бургас, в землищата на с. Тополица и с. Черноград, община Айтос, област Бургас. Средствата за обезщетяване на собствениците, респективно правоимащите лица на засегнатите имоти - частна собственост, са за сметка на Национална компания „Железопътна инфраструктура“. Решението може да се обжалва пред административния съд по местонахождение на имотите в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересуваните лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс, което ще се извърши от Национална компания „Железопътна инфраструктура“.

„Холдинг БДЖ“ ЕАД ще продаде неоперативни активи, собственост на дружеството, на Национална Компания „Железопътна инфраструктура“. Решението предвижда, чрез пряко договаряне да бъдат продадени два имота във Варна и Сливен. С продажбата им, холдингът ще може частично да погаси натрупаните финансови задължения към НКЖИ по схемата „дълг срещу собственост“. Решението е част от мерките за финансово стабилизиране на националния железопътен превозвач, като се цели ускорена продажба на всички неоперативни активи на дружеството.

Правото на собственост върху имот - частна държавна собственост, се прехвърля безвъзмездно на община Генерал Тошево, област Добрич. Имотът се намира в гр. Генерал Тошево, ул. „Добри Орли“ и е с площ от 598 кв. м, ведно с построената в него сграда на два етажа, със застроена площ от 319 кв. м. В момента той е под управление на областния управител на област Добрич. Община Генерал Тошево ще използва имота за осигуряването на работни помещения за нуждите на общинската администрация и обособяването на ж.п. спирка „Генерал Тошево“.

Променя се статутът на имот от публична в частна държавна собственост и се прехвърля на община Ловеч за предоставяне на образователни услуги чрез Центъра за подкрепа за личностно развитие - Общински детски комплекс, град Ловеч. Имотът в общинския център е терен с площ 8 591 кв. м и построени в него 8 сгради. Досега е бил в управление на Професионалната гимназия по икономика, търговия и услуги - град Ловеч, към Министерството на образованието и науката, но е освободен. Той не се ползва за провеждане на учебни занятия и по тази причина е с отпаднала необходимост за системата на предучилищното и училищното образование.

За срок от 10 години имот - публична държавна собственост се предоставя безвъзмездно за управление на община Враца. Имотът се намира в местността „Долна лъка“ и представлява част от териториалния обхват на археологическа единична недвижима културна ценност „Селище от ранния неолит“, с категория „национално значение“. С предоставянето на имота на община Враца ще е възможно опазването и развитието на културното наследство и превръщането му в съществен фактор за социално-икономическото развитие на общината, както и съхранението и популяризирането на недвижимата културна ценност. Дейностите, свързани с опазване на културната ценност и осъществяването на други научни, културни, образователни и туристически дейности ще се извършват в съответствие с изискванията на Закона за културното наследство от Регионалния исторически музей – Враца.

Статутът на имот, управляван от Министерството на здравеопазването за нуждите на Регионалната здрава инспекция (РЗИ) - Габрово, се променя от публична в частна държавна собственост. Имотът се намира в град Севлиево и представлява терен с площ 650 кв. м, заедно с построените в него три сгради. Теренът и сградите не изпълняват първоначалните си функции и са изгубили качеството си на имоти - публична държавна собственост. За сметка на РЗИ - Габрово ще бъде премахната една от тях поради лошото й състояние при спазване на разпоредбите на Закона за устройство на територията.

Също така правителството предлага на Народното събрание да вземе решение за продажба на три обособени части от „ВМЗ“ ЕАД, гр. Сопот. Те са неоперативни активи, нямат пряко отношение и не са необходими за реализиране на производствената и търговска дейност на дружеството, не се използват, рушат се и изискват допълнителни разходи за поддръжка. След решението на Народното събрание процедурата за продажба на имотите ще бъде реализирана от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол.

България и Алжир ще си сътрудничат в сферата на защитата на класифицирана информация

Министерският съвет одобри проект на Споразумение между българското правителство и правителството на Алжирската демократична и народна република за защита на класифицираната информация, обменяна в рамките на двустранното сътрудничество, като основа за водене на преговори, и упълномощи председателя на Държавната комисия по сигурността на информацията да го подпише.

Проектът е резултат от консултации с представители на Алжирската демократична и народна република, състояли се в периода 8-10 октомври 2018 г. в София. В хода на консултациите са отчетени предложенията на страните за промяна на някои от разпоредбите с оглед особеностите на законодателствата на двете държави в областта на защитата на класифицираната информация.

В проекта на Споразумение е описан неговият предмет и са дефинирани основните понятия, използвани в текста. Посочени са компетентните органи по сигурността на страните, отговорни за прилагането на Споразумението, както и съответните нива на класификация за сигурност на информацията. Регламентирани са мерките за защита на класифицираната информация и начините за сътрудничество между двете държави. Включени са разпоредби относно размножаването, превода и унищожаването на класифицирана информация; процедурите за извършване на международни посещения, както и действията при случаи на нарушаване на мерките за сигурност на класифицираната информация. Уредено е сключването и изпълнението на класифицирани договори.

България дава $125 000 за деца с увреждания в Армения

Правителството одобри днес проект на споразумение с Детския фонд на ООН (УНИЦЕФ) за финансова помощ за интеграцията на деца с увреждания в Република Армения.

Споразумението между Министерството на външните работи на Република България и УНИЦЕФ-Армения е за предоставяне на доброволна целева вноска от 125 000 долара за реализиране на проект „Подкрепа за социално включване на деца с увреждания в Армения“.

Проектът е насочен към ранното идентифициране, социалната интеграция и образованието на момичета и момчета с увреждания или със забавено развитие в Армения. Така ще бъдат подпомогнати повече от 500 деца от предучилищна възраст, както и техните родители и учители. Внимание ще бъде отделено и върху грижите за 25 момчета и момичета с различни увреждания като за тях ще бъдат създадени подходящи условия за занимания в детска градина.

Средствата ще бъдат осигурени от бюджета на външното ни министерство, предназначен за официална помощ за развитие и хуманитарна помощ. Изпълнението на проекта е и част от общите усилия в осъществяването на общоевропейската политика на сътрудничество за развитие, както и принос към Програмата на ООН за устойчиво развитие до 2030 г.

България и Азербайджан задълбочават сътрудничеството си в областта на образованието

Правителството утвърди подписания на 31 октомври 2018 г. в София Меморандум за разбирателство за сътрудничество в областта на образованието между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на образованието на Република Азербайджан.

Документът предвижда насърчаване на сътрудничеството в областта на образованието, обмяна на опит и технологичен трансфер в областта на образованието, насърчаване на по-интензивни контакти между средните училища и директни контакти между висшите училища, както и насърчаване на обучението за езика, културата, историята и литературата на двете държави.

Дейностите по изпълнение на подписания Меморандум ще допринесат за запазването на дългогодишните връзки, както и за активизиране и задълбочаване на двустранните отношения в областта на образованието между България и Азербайджан.

Промени в Договора за социална сигурност между България и Русия ще осигурят повече права за гражданите, работили в двете страни

България и Русия ще подпишат Протокол за изменение и допълнение на Договора за социална сигурност между двете страни. На днешното си заседание правителството одобри проект на документа и упълномощи министъра на труда и социалната политика да го подпише. Одобрен беше и проект на Протокол за изменение и допълнение на Споразумението за прилагането на договора.

След като бъдат подписани, е необходимо документите да бъдат ратифицирани от Народното събрание. С влизането в сила на промените в Договора за социална сигурност ще се запази възможността за придобиване на социални права от гражданите, работили или живели на територията на двете страни, като същевременно се разрешават възникнали практически проблеми от досегашното му приложение.

С направените изменения се предвижда възможност при преценка на правото на пенсия да се зачита осигурителен стаж, придобит в трети страни, с които държавата, която отпуска пенсията, има сключен международен договор, при условие, че тези периоди не съвпадат по време на придобиване. По този начин се разширява закрилата за осигурените лица и се дава възможност те да придобиват право на пенсия, в случаите на недостигащ осигурителен стаж.

Одобрени са българските позиции за предстоящи заседания на Съвета на ЕС

Министерският съвет одобри българската позиция за редовното заседание на Съвета на ЕС „Транспорт, телекомуникации и енергетика“, част „Енергетика“, което ще се проведе на 4 март в Брюксел. Очаква се енергийните министри да обменят мнения по стратегическата дългосрочна визия за неутрална по отношение на климата икономика: „Чиста планета за всички“. Румънското председателство ще представи информация за предложенията за изменение на Директивата за общите правила за вътрешния пазар на природен газ, както и на Регламента за създаване на Механизъм за свързване на Европа. В дневния ред е включено и предложение за Регламент за етикетиране на автомобилните гуми по отношение на горивната ефективност и други съществени параметри и за отмяна на предходния Регламент (ЕО) № 1222/2009.

В рамките на Съвета на ЕС по околна среда, чието заседание ще е на 5 март в Брюксел, ще се проведе ориентационен дебат по Съобщението „Чиста планета за всички - европейска стратегическа дългосрочна визия за просперираща, модерна, конкурентоспособна и неутрална по отношение на климата икономика“. Очаква се Съветът да постигне общ подход по предложението за Директива относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека. Министрите ще търсят сближаване на позициите по два ключови въпроса - относно материалите в контакт с питейна вода и относно достъпа до вода за всички. Съветът на ЕС по околна среда ще дискутира и Екологизирането на европейския семестър и Рамката на Европейския съюз относно ендокринните нарушители

Неформално заседание на Съвета на ЕС по транспорт, телекомуникации и енергетика (формат „Телекомуникации“) ще се проведе на 28 февруари и на 1 март в Букурещ. В рамките на форума ще се проведе и Третата среща на министрите от Източното партньорство по въпросите на цифровата икономика. Очаква се участниците да потвърдят ангажимента си за задълбочаване на сътрудничеството по шест приоритетни теми: електронни съобщения и инфраструктура; доверие и сигурност; електронна търговия; цифрови умения; екосистеми за иновации и стартиращи предприятия; електронно здравеопазване.

Правителството одобри също резултатите от заседанието на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН), което се проведе на 12 февруари в Брюксел. Съветът постигна общ подход по отношение на останалата част от пакета за преглед на Европейската система за финансов надзор. Бяха обменени мнения относно съобщението на Комисията „Към по- ефикасно и демократично вземане на решения в данъчната политика на ЕС“. Министрите приеха заключения относно Доклада за фискалната устойчивост за 2018 г., препоръка за освобождаване от отговорност на Европейската комисия във връзка с бюджета за 2017 г., както и заключения относно бюджетните насоки за 2020 г. Съветът взе под внимание предоставената от Нидерландия информация относно ценообразуването на въглеродните емисии и данъка върху авиацията.

Прекратява се договорът за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица – морски плаж „Сарафово“

Правителството прие Решение за едностранно прекратяване на договора за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица – морски плаж „Сарафово“, община Бургас. Договорът е сключен на 7 септември 2000 г. между държавата, представлявана от министъра на регионалното развитие и благоустройството и „МАТ“ ООД.

Прекратяването на концесионното правоотношение се налага, тъй като концесионерът е неизправна страна по договора, в следствие на констатирани системни нарушения на основни нормативни и договорни задължения.

Концедентът цели обезопасяване на морския плаж чрез осигуряване на задължителните дейности по смисъла на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие и предоставяне на услуги от обществен интерес.

Близо 34 000 лв. ще бъдат инвестирани в проучване на строителни материали в община Брезник

„Трейс рисорсиз” ЕООД, гр. София, ще проучва строителни материали в площ „Бабица”, разположена в землището на едноименното село, община Брезник. Това е регламентирано в решение на Министерския съвет, взето на днешното му заседание. Разрешението за проучване се предоставя за срок от една година, като през този период дружеството ще вложи минимум 34 хил. лв. в проучвателните дейности.

Одобрено е правителственото становище по конституционно дело № 17/2018 г.

Правителството одобри становище на Министерския съвет по конституционно дело № 17 за 2018 г., образувано по искане на 66 народни представители от 44-ото Народно събрание за установяване на противоконституционност на общо 31 параграфа в частта след израза „1 януари 2019 г.“ от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2019 година.

В становището е застъпена тезата, че оспорените разпоредби не нарушават принципа на правовата държава, както и че не са нарушени правилата на законодателния процес. В становището се предлага Конституционният съд да отхвърли като неоснователно искането на народните представители.

Одобрена е Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерството на икономиката по Закона за държавните такси

Правителството одобри Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерството на икономиката по Закона за държавните такси.

През месец ноември бе обнародван Законът за изменение и допълнение на Валутния закон, с който на Министерството на икономиката се възлагат функции по водене и поддържане на публичния регистър на лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни. При поемането на функциите по водене и поддържане на публичен регистър от Министерството на икономиката, следва да бъде регламентирани и таксата, която ще се събира.

Одобрени са позицията и съставът на българската делегация за първото заседание на българо-македонската комисия за икономическо сътрудничество

Правителството одобри позицията и състава на българската делегация за първото заседание на Междуправителствената българо-македонска комисия за икономическо сътрудничество. Комисията ще заседава в периода 6-7 март 2019 г. в Скопие под председателството на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България Росен Желязков и на министъра на икономиката на Република Северна Македония Крешник Бектеши.

Изграждането на транспортна и енергийна инфраструктура е сред основните теми на първото заседание между двете държави. В дневния ред са включени още въпроси от двустранното икономическо сътрудничество в области като търговия, инвестиции, селско стопанство и др.

Република Северна Македония е важен икономически партньор за страната, което се обуславя от близостта на двете държави и предимствата на македонския пазар за българските фирми, като ниски транспортни разходи и сходни изисквания към стоките. Българската страна е сред шестте най-големи инвеститори в Република Северна Македония, като най-много инвестиции се реализират в металургия, хранително-вкусова промишленост, банкова и застрахователна дейност, геоложки проучвания, информационни технологии и телекомуникации, и в хотелиерството.

„Гранд Енерджи“ ЕООД ще добива въглища от участък „Бобов дол“ на Бобовдолския въглищен басейн

Дружеството „Гранд Енерджи“ ЕООД ще поеме изцяло правата и задълженията по концесионния договор за добив на въглища от участък „Бобов дол“ на находище „Бобовдолски въглищен басейн“. Това реши Министерският съвет на днешното си заседание, одобрявайки поисканата от досегашния концесионер - „Въгледобив Бобов дол“ ЕООД промяна.

Находище „Бобовдолски въглищен басейн“, участък „Бобов дол“ е разположено в землището на едноименната община, област Кюстендил. Концесионният договор за добив на въглища от него е сключен през 2005 г. за срок от 35 г.

Към „Гранд Енерджи“ ще бъде отправено също предложение за промяна на клаузите в концесионния договор, свързани с предоставянето на банкова гаранция, реши още правителството. До момента исканата банкова гаранция покриваше 50% от паричните задължения на концесионера. След измененията тя трябва да покрива изцяло всички (не само паричните) задължения, свързани с изпълнението на концесионния договор. След въвеждането на по-широкия обхват на банковата гаранция, вноските във фонда за окончателно напускане на концесионната площ също ще бъдат финансово обезпечени с нея.

Изменя се Правилникът за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България

Правителството прие промени в Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

Изменят се разпоредбите на чл. 63б и 63в, които регламентират преназначаване на военнослужещи на длъжности, изискващи военно звание „капитан“/„капитан-лейтенант“ III или IV степен и на длъжности, изискващи военно звание „старши сержант“/„главен старшина“ II или III степен. С влизането в сила, считано от 01.01.2019 г. на Класификатора на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, приет с ПМС № 309/2018 г., вече не съществуват длъжности за „капитан“/„капитан-лейтенант“ III или IV степен и за „старши сержант“/„главен старшина“ II или III степен, което налага заменянето им с длъжности, изискващи военно звание „лейтенант“, съответно „младши сержант“/„старшина II степен“.

Изменя се също така разпоредбата на чл. 111, с която е създадена правна възможност офицерите, притежаващи военно звание „капитан“/„капитан- лейтенант“ I или II степен и „подполковник“/„капитан II ранг“ I или II степен и офицерите с по-високо военно звание да кандидатстват за обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалностите „Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво“ и „Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили“ от професионално направление „Военно дело“. Промяната в разпоредбата се цели привеждането й в съответствие с изискванията на класификатора на длъжностите на военнослужещите, като в условията, на които следва да отговарят офицерите, за да кандидатстват за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър“ се сочат изрично и длъжностните нива.

Прави се изменение и в чл. 7 от Правилника за устройството и дейността на служба „Военна информация“, с което се регламентира начинът за определяне на размерите на основните месечни възнаграждения на заместник-директорите на службата - цивилни служители по трудово правоотношение. Директорът на служба „Военна информация“ не попада в обхвата на чл. 5, ал. 18 от ПМС № 67/2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности, тъй като е военнослужещ и размерът на основното му месечно възнаграждение се определя по реда на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и подзаконовите актове по прилагането му по начин, съществено различаващ се от начина на определяне на ос

Коментари

Задължително поле