Вижте какво реши Министерският съвет днес, 16 октомври 2019

Снимки: Пламен Стоименов

Българският институт по метрология става пълноправен член на WELMEC e.V.

Българския институт по метрология става пълноправен член на WELMEC e.V. (eingetragener Verein). Основната цел на WELMEC е да създава хармонизиран и последователен подход към законовата метрология в Европа, както и да създава, поддържа и усъвършенства комуникационни канали между своите членове, като по този начин развива взаимно доверие между тях чрез участието им в общи дейности.

След учредяването на новата организация, съществуващото към момента Европейско сътрудничество в законовата метрология (European Co-operation in Legal Metrology, WELMEC) ще се разпусне.

Република България ще продължи да участва активно в работата по разработване на документи за прилагане на европейското хармонизирано законодателство в областта на метрологията, като ще има своя глас при тяхното обсъждане и одобряване.

Правителството одобри разходи в размер на 2 817 215 лева за дейности по присъединяването на България към ОИСР

Правителството одобри допълнителни разходи през 2019 година за финансиране на дейности по присъединяването на страната ни към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Сумата е в размер на 2 817 215 лева и ще бъде разходвана за дейности на 10 министерства, Националния статистически институт и Агенцията за ядрено регулиране, в съответствие с Пътната карта за действията на България по присъединяването към ОИСР, приета с Решение № 789/2017 г. на МС.

Членството в ОИСР е сред външнополитическите приоритети на България, а получаването на покана за започване на преговори е сред непосредствените цели на правителството.

Организацията за икономическо сътрудничество и развитие е създадена през 1961 г. с цел стимулиране на политики за устойчиво икономическо развитие, повишаване жизнения стандарт на населението и поддържане на финансова стабилност. В момента в ОИСР членуват 37 държави от Европа, Северна Америка, Южна Америка и Азия. Европейската комисия участва в работата на организацията като наблюдател.

Правителството одобри вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по бюджета на Министерството на финансите за 2019 година

Правителството одобри вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми и на утвърдените разходи за персонал по бюджета на Министерството на финансите за 2019 година - сумата е в размер на 12 356 800 лв., в т.ч. и по показател „Персонал“ — 100 000 лева.

От тези вътрешнокомпенсирани промени средства в размер 1 500 000 лв. ще се дадат по бюджета на Националния компенсационен жилищен фонд за изплащане на натрупаните задължения за левови компенсации на граждани, отговарящи на нормативно установените изисквания като притежатели на многогодишни жилищно- спестовни влогове.

Средства в размер на 10 756 800 лв., ще се предоставят съответно като финансов ресурс за проекта „Изграждане на съоръжения за отвеждане на високи води на р. Хаяз при ГКПП „Капитан Андреево“ (1 720 000 лв.), за доставка на рентгенови системи (2 340 000 лв.) и за разходи в областта на електронното управление и за използваните информационни и комуникационни технологии (6 696 800 лв.) по бюджета на Агенция „Митници“ за 2019 г.

По отношение на разходите за персонал, вътрешната промяна по бюджета на МФ е в размер на 100 000 лв., която е във връзка с промените в Устройствения правилник на Министерството на финансите, обнародвани в „Държавен вестник“, бр. 18 от 2019 г. Увеличаването на разходите за персонал по бюджетна програма „Интегриране на финансовата система във финансовата система на ЕС“ е за сметка на намаление на разходите за персонал по бюджетна програма „Защита на публичните финансови интереси”.

Промените са в рамките на утвърдените разходи по бюджета на Министерството на финансите за 2019 г.

2 429 511 лева се осигуряват за физическо възпитание и спорт в училищата и детските градини

Правителството одобри отпускането на 2 429 511 лева за физическо възпитание и спорт за общинските детски градини и училища и за държавните училища, финансирани от Министерството на образованието и науката.

Средствата се осигуряват за подпомагане на дейностите, свързани с подготовката и участието в учебната и спортносъстезателната дейност, и се определят за бюджетна година на базата на разработени от общинските и държавните детските градини и училища проекти за подпомагане физическото възпитание и спорта на децата и учениците. Целта на проектите е укрепване на нагласите и създаване на мотивация сред децата и учениците за системни занимания с физически упражнения и спорт.

С предоставянето на средствата се осигурява финансовият ресурс за изплащане на сумите по одобрените проекти за физическо възпитание и спорт за 2019 година.

Общини ще могат да сключват договори за безвъзмездна финансова помощ по Оперативната програма за храни в размер на до 5 на сто над определения бюджет на програмата

Правителството даде съгласие Управляващият орган на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България за периода 2014 - 2020 г., да сключва договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с партньорски организации-общини и райони на общини, в размер на до 5 на сто над определения, бюджет на Оперативната програма. По този начин ще се даде възможност на партньорските организации-общини и райони на общини да предоставят топъл обяд на повече от 50 800 потребители и през зимните месеци.

Чрез тази доказала се успешна мярка се подпомагат хора, които получават месечни социални помощи, хора с тежки увреждания и невъзможност за самообслужване, лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях; семейства и самотно живеещи пенсионери с ниски доходи, за които в много случаи топлият обяд е значима подкрепа.

Правителството се разпореди с имоти

С решение на Министерския съвет три имота - публична държавна собственост, предоставени за управление на ведомството, стават частна държавна собственост. Те представляват самостоятелни обекти в сграда на ул. „Рокфелер“ 50 в Петрич и са с площ съответно 112,35 кв. м, 181,13 кв. м и 82 кв. м, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж. Имотите са с отпаднала необходимост за МВР, не се ползват за публични функции и е заявен интерес за закупуването им. Промяната в статута им ще позволи извършването на разпоредителни сделки с тях.

Имот - публична държавна собственост, предоставен за управление на Национална компания „Железопътна инфраструктура“, се обявява за имот - частна държавна собственост. Имотът се намира в област Стара Загора, община Гълъбово, гр. Гълъбово и представлява урегулиран поземлен имот с площ 967 кв.м. Промяната на статута на имота ще даде възможност за извършване на разпоредителни сделки с него, при което компанията ще реализира приходи, необходими за подобряване на нейното финансово състояние.

„Български пощи“ ЕАД ще продадат своя дял (6,7%) в недвижим имот в Правец. Съсобственикът на сградата - общинската администрация в града, е проявил интерес към купуване на дела на пощенския оператор. Продажбата ще бъде извършена чрез пряко договаряне по цена, не по-ниска от определената от независим оценител.

Променя се предназначението на поземлен имот в горска територия – публична държавна собственост, необходим за „Обект Лопово“. Той се намира в с. Коларово, Община Петрич, Област Благоевград, с площ 5 162 кв. м. Имотът е свързан с националната сигурност и отбраната на страната и е в обхвата на дейност на „Югозападно държавно предприятие“.

По предложение на Междуведомствения съвет за управление на отнетото имущество Министерският съвет възложи на Националната агенция за приходите да осъществи съответните правни и фактически действия и да продаде по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс имущество, отнето в полза на държавата, с влезли в сила съдебни решения по два случая.

Германският кораб "PO-SEIDON" ще проведе научна експедиция в изключителната икономическа зона на България в Черно море

Министерският съвет реши германския научно-изследователският кораб (HHK)"PO-SEIDON" да проведе океанографска експедиция в изключителната икономическа зона на България в Черно море в периода от 3.11.2019 до 22.11.2019 г. включително.

Международният научен екип в състав от 11 учени, който ще работи на борда на НИК "POSEIDON" по време на експедицията, включва представители на институти от Федерална Република Германия, Нидерландия, Австрия, Швейцария и Словакия.

Целта на експедицията е да се направи реална оценка на състоянието на околната среда в Черно море и да определи екологичния му статус.

Разрешава се участието на до 12 военнослужещи от националния мобилен модул в мисията на НАТО „Решителна подкрепа”

Министерският съвет прие решение, с което разрешава участието на до 12 военнослужещи от състава на Националния мобилен модул по комуникационно-информационни системи на НАТО в Мисията на НАТО за подготовка, съветване и подпомагане в Афганистан „Решителна подкрепа” (Resolute Support Mission).

Мисията на НАТО в Афганистан Resolute Support е фокусирана върху подготовката, подпомагането и предоставянето на екипи от съветници за афганистанските държавни институции и национални сили за сигурност във взаимодействие с афганистанското правителство, партньорите и другите международни организации, ангажирани в региона. Комуникационно- информационните специалисти от националния модул ще осъществяват комуникационната и информационна поддръжка на щаба на мисията в Кабул, Афганистан.

Одобрени са резултатите от българското участие в неформалното заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство

Правителството одобри доклада от неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, което се проведе в периода 22- 24 септември в гр. Хелзинки, Финландия. Министрите обсъдиха темата „Промяна на ролята на земеделските производители относно действията, свързани с климата - Насърчаване на устойчиво земеделие чрез поглъщане на въглерод от почвата“.

Министрите се съгласиха, че новият модел на прилагане на ОСП предоставя подходяща рамка за постигане на амбициозните екологични цели, в т.ч. подпомагане на поглъщането на въглерод от почвите за борбата с изменението на климата. Делегациите обаче настояха за по-голяма гъвкавост и субсидиарност в стратегическото планиране. Това позволява на държавите членки да вземат предвид местните и регионални особености при адаптиране на интервенциите, които отговарят на техните климатични цели и нужди.

Правителството одобри българската делегация за Междуправителствената българо-тунизийска комисия за икономическо сътрудничество

Правителството одобри позицията и състава на официалната българска делегация за петнадесета сесия на Междуправителствената българо-тунизийска комисия за икономическо сътрудничество. Тя ще се проведе от 22 до 24 октомври в Тунис.

По време на сесията ще бъдат обсъдени възможностите за задълбочаване на двустранното сътрудничество в областта на търговията и инвестициите, информационните технологии и съобщенията, транспорта, туризма, културата и други области от взаимен интерес.

МС прие промени в концесионния договор за добив на минерална вода в находище „Банкя“

Министерски съвет прие предложението, отправено от концесионера „Кока Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД, за изменение на концесионния договор, сключен 29 януари 2001 г., за добив на минерална вода - изключителна държавна собственост, разкрита от сондаж N 1хг “Иваняне” и сондаж ТК № 1 „Иваняне“ на находище “Банкя”, район Банкя, Столична община.

С решението на Министерския съвет се приема отправеното от концесионера предложение за изграждане на нов сондаж - публична държавна собственост, разкриващ минерална вода от находище „Банкя“ и се определят условията и реда за изграждане на новото водовземно съоръжение.

Одобрени са промени в ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г.

Кабинетът прие изменения в Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” (ОПТТИ) 2014-2020 г. С промените ще се осигури възможност за финансиране на проект за оборудване на метростанции по линия 1 и линия 2 с автоматични перонни преградни врати, с оглед намаляване на риска от инциденти.

В обхвата на програмата се включва финансирането на подготовката на проектите за развитие на железопътните възли Русе, Варна и Горна Оряховица. Така ще се гарантира пълната им готовност за реализация в следващия програмен период.

С други промени в обхвата на ОПТТИ се включва модернизацията на осигурителните системи в железопътния участък Русе-Каспичан, която заменя проекта за внедряване на ETCS по протежение на жп отсечката София-Септември. По този начин ще се осигури висока степен на безопасност в жп отсечката.

Изменението на програмата включва още преразпределение на финансовия резерв за изпълнение по приоритетите на ОПТТИ, с оглед ефективно усвояване на ресурса и успешното изпълнение на програмата.

Правителството одобри промени в Закона за насърчаване на инвестициите

Правителството одобри изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ).

С цел намаляване на административната тежест за физическите и юридическите лица, които инициират процедура по сертифициране по реда на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ), се предвижда отпадане на изискването за представяне на документи, с които компетентният орган - Българската агенция за инвестиции (БАИ) може да се снабди служебно - административен акт, издаден от компетентния орган по околна среда. Промените касаят и отпадане на изискването за полагане на печат на заявлението.

Изменя се Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични

Министерският съвет прие промяна на Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични.

С промяната се поставя под контрол ново вещество чрез включването му в Списък I - „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина“.

Веществото е от групата на синтетичните канабиноиди и се поставя под контрол по предложение на Военномедицинска академия, въз основа на становище на Експертния съвет към Националния съвет по наркотичните вещества.

Очакваният резултат от предлаганата промяна е да се ограничи рискът от злоупотреба с веществото, предотвратяване на трафика и разпространението му.

Приети са промени в Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия

Правителството прие изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат.

С промените се въвеждат условия и ред за определяне стойността на медицинските изделия, високоспециализираните апарати/уреди за индивидуална употреба от обхвата на Наредба № 2 от 2019 г. за медицинските и други услуги и за реда и условията за тяхното одобряване, ползване и заплащане.

Измененията се налагат поради преминаването на тази дейност от Център „Фонд за лечение на деца“ към Националната здравноосигурителна каса от 01.04.2019 г.

С проекта се предлага да се създаде уредба, касаеща определянето на стойността на медицинските изделия, високоспециализираните апарати/уреди за индивидуална употреба, прилагани в хода на лечението на пациентите.

С промяната ще се уреди методът на остойностяване на посочената група продукти, което ще улесни институциите, осигуряващи финансирането, изпълнителите на медицинска помощ и пациентите.

Изменя се правилникът за устройство и организация на работата на органите на медицинската експертиза

Правителството прие изменение и допълнение на Правилника за устройство и организация на работата на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи. Причините за предложената промяна в правилника са свързани с практически проблеми в неговото прилагане и някои несъответствия с други нормативни актове.

Практическите проблеми в прилагането на правилника се отнасят до организационни и кадрови въпроси в органите на медицинската експертиза и регионалните картотеки на медицинските експертизи. Такива проблеми са: изискването в заседанията на териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК) да участва лекар с придобита специалност по профила на заболяването; липсата на точен регламент за създаване на ТЕЛК и за промяна в състава на ТЕЛК. Също така затруднения в начина на определяне на броя и профила на специализираните състави на НЕЛК; изискването в регионалните картотеки на медицинските експертизи (РКМЕ) да работят само лекари с призната медицинска специалност или с не по-малко от 5 години стаж по медицина; липса на образци за някои основни документи; неефективен механизъм в процедурата на обжалване на експертните решения на ТЕЛК, свързан с връщането им от Националната експертна лекарска комисия за ново разглеждане; невъзможност документите за явяване пред ТЕЛК да се подават от упълномощени лица и други.

Всички тези проблеми се преодоляват с измененията и допълненията в Правилника. Създават се процедури, които максимално улесняват хората с увреждания и органите на медицинската експертиза. Осигурява се информационна база данни, която ще се ползва от всички заинтересовани страни.

Правителството прие позицията на България за следващата Многогодишна финансова рамка на ЕС

България се застъпва за развитие на кохезионната политика в най-слабо развитите региони в следващата Многогодишна финансова рамка (МФР) за периода 2021 - 2027 г. Такава е позицията на страната ни за заседанието на Европейския съвет на 17-18 октомври в Брюксел, която днес бе одобрена от Министерския съвет.

Балансът между традиционните политики и новите приоритети следва да бъде преди всичко политически. България ще продължи да отстоява важността на запазването на мястото и ролята на традиционните политики в следващия седемгодишен бюджет на ЕС и на осигуряването на адекватно финансиране за тях.

Сред останалите теми, които ще бъдат обсъдени на заседанието в Брюксел, са новият Стратегически дневен ред на ЕС за периода 2019—2024 г., климатичните промени, миграцията и разширяването на Съюза.

Финландското председателство на ЕС ще информира относно планираните дискусии в Съвета по прилагането на Стратегическия дневен ред, а новият Председател на Европейската комисия, Урсула фон дер Лайен, ще представи намеренията на Комисията.

Европейските лидери ще обсъдят и международните аспекти на борбата с изменението на климата, предвид предстоящата в Сантяго де Чили в периода 2-13 декември 2019 г. 25-та Конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН относно изменението на климата (СОР25). Въпросът за миграцията също ще бъде във фокуса на вниманието европейските лидери.

Европейският съвет ще заседава и по чл. 50. Лидерите на държавите членки ще обсъдят актуалното състояние на преговорите с Обединеното кралство.

Коментари

Задължително поле