Вижте какво ще решава Министерският съвет утре, 2 декември 2020

Снимка: Архив

1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНОТО БЮРО ЗА ПРАВНА ПОМОЩ.
Внася: министър-председателят

2. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 285 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО.
Внася: министърът на образованието и науката

3. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА АКТУАЛИЗИРАНА НАЦИОНАЛНА ПЪТНА КАРТА ЗА НАУЧНА ИНФРАСТРУКТУРА 2020 - 2027 Г., ОДОБРЕНА С РЕШЕНИЕ № 692 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2010 Г., АКТУАЛИЗИРАНА С РЕШЕНИЕ № 569 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2014 Г. И РЕШЕНИЕ № 354 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2017 Г.
Внася: министърът на образованието и науката

4. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 267 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2012 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СЪВЕТ ЗА ЗАЩИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ.
Внася: министърът на културата

5. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2020 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО. 
Внася: министърът на образованието и науката

6. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ / ТАНСФЕРИ ЗА 2020 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИ ПО ПРОГРАМАТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2020 Г., ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 50 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2020 Г.
Внася: министърът на младежта и спорта

7. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТУРИЗМА ЗА 2020 Г.
Внася: заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика и министър на туризма

8. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2020 Г.
Внася: министърът на вътрешните работи

9. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2020 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА МИНИМАЛНИ ДИФЕРЕНЦИРАНИ РАЗМЕРИ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ, ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ, СПОРТ И СПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ.
Внася: министърът на вътрешните работи

10. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ОБОСОБЕНА ЧАСТ ОТ ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ - НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, СОБСТВЕНОСТ НА „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПАЗАРДЖИК" АД - ПАЗАРДЖИК.
Внася: министърът на здравеопазването

11. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ПЪТ - ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ПЪТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ПЪТЕН УЧАСТЪК - ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ПЪТЕН УЧАСТЪК - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА ПРОМЕНИ В СПИСЪКА НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА И СПИСЪКА НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА.
Внасят: министърът на регионалното развитие и благоустройството 
министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

12. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНОТО МУ ПРЕХВЪРЛЯНЕ В СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ, ОБЛАСТ ДОБРИЧ.
Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството 

13. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ УЧАСТИЕТО НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИ ОТ ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В СИЛИТЕ НА ОПЕРАТИВНИЯ РЕЗЕРВ НА ОПЕРАЦИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ALTHEA (EUFOR) И НА СТАБИЛИЗИРАЩИТЕ СИЛИ НА НАТО В КОСОВО (KFOR) И ЗА ОТМЕНЯНЕ НА РЕШЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ.
Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

14. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ МЕЖДУ СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ, ОТ ЕДНА СТРАНА, ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И НЕГОВИТЕ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ, ОТ ДРУГА СТРАНА, ИСЛАНДИЯ, ОТ ТРЕТА СТРАНА, И КРАЛСТВО НОРВЕГИЯ, ОТ ЧЕТВЪРТА СТРАНА, И НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И НЕГОВИТЕ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ, ОТ ЕДНА СТРАНА, ИСЛАНДИЯ, ОТ ДРУГА СТРАНА, И КРАЛСТВО НОРВЕГИЯ, ОТ ТРЕТА СТРАНА, ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ МЕЖДУ СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ, ОТ ЕДНА СТРАНА, ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И НЕГОВИТЕ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ, ОТ ДРУГА СТРАНА, ИСЛАНДИЯ, ОТ ТРЕТА СТРАНА, И КРАЛСТВО НОРВЕГИЯ, ОТ ЧЕТВЪРТА СТРАНА, ПОДПИСАНИ НА 17 ЮНИ 2011 Г. В БРЮКСЕЛ.
Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

15. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА СТАНДАРТНО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА НИВОТО НА ОБСЛУЖВАНЕ МЕЖДУ СЛУЖБАТА ПО НАРКОТИЦИТЕ И ПРЕСТЪПНОСТТА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ (UNODC), ЦЕНТЪР ЗА КОРПОРАТИВНИ ПРИЛОЖЕНИЯ - ВИЕНА (EAC-VN) И ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА ИНФОРМАЦИОННО-КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, СВЪРЗАНИ С ИНСТАЛИРАНЕТО И ПОДДРЪЖКАТА НА ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ GOAML.
Внася: министър-председателят

16. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ НА ВИСОКО НИВО НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ЗА ПРИЕМАНЕ НА „БЕРЛИНСКА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЦИФРОВО ОБЩЕСТВО И ЦИФРОВО УПРАВЛЕНИЕ, БАЗИРАНО НА ЦЕННОСТИ", КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 8 ДЕКЕМВРИ 2020 Г.
Внася: заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика и министър на туризма

17. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНАТА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ВЪНШНИ РАБОТИ, ЧАСТ „ТЪРГОВИЯ", ПРОВЕДЕНА НА 9 НОЕМВРИ 2020 Г.
Внася: министърът на икономиката

18. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪВЕТ „ОБЩИ ВЪПРОСИ", ПРОВЕДЕНА НА 17 НОЕМВРИ 2020 Г.
Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

19. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЕЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА - СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - ВАРОВИЦИ, ОТ НАХОДИЩЕ „ТЕРВЕЛ-БОНЕВО", РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩАТА НА ГР. ТЕРВЕЛ И С. БОНЕВО, ОБЩИНА ТЕРВЕЛ, ОБЛАСТ ДОБРИЧ.
Внася: министърът на енергетиката

20. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ЧАСТ ОТ МОРСКИ ПЛАЖ „ДОБРУДЖА - ЮГ", ОБЩИНА ШАБЛА, ОБЛАСТ ДОБРИЧ.
Внася: заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика и министър на туризма

21. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА МОРСКИ ПЛАЖ „ПАНОРАМА - ЮГ", ОБЩИНА ВАРНА, ОБЛАСТ ВАРНА.
Внася: заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика и министър на туризма

22. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ.
Внася: министърът на земеделието, храните и горите

23. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА СТАНДАРТИТЕ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ТРУДА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ, КОИТО СЕ ФИНАНСИРАТ ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ.
Внася: министърът на труда и социалната политика

Коментари

Задължително поле