Вижте какво ще решава Министерският съвет утре, 23 септември 2020 г.

Снимка: Архив

Министър-председателят Бойко Борисов и членовете на Министерския съвет ще проведат чрез видеоконферентна връзка предстоящото утре от 10 часа редовно правителствено заседание. 

Министерският съвет ще заседава при следния предварителен дневен ред:

1. ПРОЕКТИ НА РЕШЕНИЯ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИ¬КА БЪЛГАРИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УКАЗИ ЗА УДОСТОЯВАНЕ С ВИСШЕ ОФИ¬ЦЕРСКО ЗВАНИЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩ, ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ И УДОСТОЯВАНЕ С ВИСШЕ ОФИЦЕРСКО ЗВАНИЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩ И ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ДЛЪЖНОСТ, НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ И УДОС¬ТОЯВАНЕ С ВИСШЕ ОФИЦЕРСКО ЗВАНИЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИ.
Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

2. ДОКЛАД ЗА ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯНИЕТО И РАЗВИ¬ТИЕТО НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ В НАУЧНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИС¬ШИТЕ УЧИЛИЩА ЗА 2019 Г.
Внася: министърът на образованието и науката 

3. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ ЗА ИЗДАВАНЕ И ПОДНОВЯВАНЕ НА ЛИЦЕНЗ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛ¬НИ УСЛУГИ.
Внася: министърът на труда и социалната политика

4. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА НАМАЛЯВАНЕ РАЗМЕРА НА ДЪЛЖИМИТЕ КОНЦЕ¬СИОННИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА 2020 Г. ПО ДОГОВОРИ ЗА КОНЦЕСИЯ ЗА МОРСКИ ПЛАЖОВЕ, ПО КОИТО СА ЗАПЛАТЕНИ ДЪЛЖИМИТЕ КОНЦЕСИОН¬НИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА 2020 Г. ПРЕДИ 30 МАЙ 2020 Г.
Внася: заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика и министър на туризма

5. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ¬ХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКА¬ТА ЗА 2020 Г.
Внася: министърът на образованието и науката

6. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕ¬НИЕ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБ¬ЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК.
Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

7. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ВЪЗМЕЗДНО УЧРЕДЯВАНЕ НА БЕЗСРОЧЕН СЕР¬ВИТУТ ВЪРХУ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. СЛИВЕН, ОБЩИНА СЛИ¬ВЕН.
Внася: министърът на земеделието, храните и горите

8. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА УЧРЕДИТЕЛНИЯ ДОГОВОР НА МЕЖДУНАРОДНАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ ОТ 24 СЕПТЕМВРИ 1960 Г.
Внася: министърът на финансите

9. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В НЕФОРМАЛНА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ НА МИНИСТРИТЕ НА ТУ¬РИЗМА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 28 СЕПТЕМ¬ВРИ 2020 Г.
Внася: заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика и министър на туризма

10. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ¬КА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРО¬ПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И РИБАРСТВО, ПРОВЕДЕНО В ПЕРИОДА ОТ 30 АВГУСТ ДО 1 СЕПТЕМВРИ 2020 Г. В КОБЛЕНЦ.
Внася: министърът на земеделието, храните и горите

11. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ¬КА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНАТА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗАЕТОСТ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ЗДРАВЕОПАЗ¬ВАНЕ И ПОТРЕБИТЕЛСКИ ВЪПРОСИ (EPSCO), ЧАСТ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ”, ПРОВЕДЕНА НА 4 СЕПТЕМВРИ 2020 Г.
Внася: министърът на здравеопазването

12. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА - СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - ПЯСЪЦИ И ЧАКЪЛИ, ОТ НАХОДИ¬ЩЕ „КАЙМЕТЛИЙ”, РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ВЕЛИЧКОВО, ОБ¬ЩИНА ПАЗАРДЖИК, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК, НА „ТОТ-8” ЕООД - СОФИЯ.
Внася: министърът на енергетиката 

13. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА АПОРТИРАНЕ ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, В КАПИТАЛА НА „НАЦИОНАЛНА КОМ¬ПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ” ЕАД - СОФИЯ, И НА СЪГЛАСИЕ „НАЦИО¬НАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ” ЕАД - СОФИЯ, ДА ГО АПОРТИРА В КАПИТАЛА НА „ИНДУСТРИАЛЕН И ЛОГИСТИЧЕН ПАРК - БУРГАС” АД.
Внася: министърът на икономиката 

14. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ДОГОВОР МЕЖДУ ПРА¬ВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ОБЩИНА КОСТИНБРОД ЗА ФИНАНСИРАНЕ ИЗГРАЖДАНЕТО НА ЕЛЕМЕНТИ ОТ ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФ¬РАСТРУКТУРА, ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ПРОЕКТ НА ДОГО¬ВОР МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И „КОКА-КОЛА ХЕЛЕНИК БОТЪЛИНГ КЪМПЪНИ БЪЛГАРИЯ” АД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИН¬ВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ „РАЗШИРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕН ЦЕНТЪР НА КОКА-КОЛА В КОСТИНБРОД, 2020” - КОСТИНБРОД.
Внася: министърът на икономиката 

15. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗ¬БИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И „ПОС ФАРМА” АД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИОРИТЕТНИЯ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ „ВИРТУАЛЕН ФАРМАЦЕВТИЧЕН ЦЕНТЪР ЗА КОНТАКТИ С КЛИЕН¬ТИ” - СОФИЯ И ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МЕЖДУВЕДОМСТВЕНА РАБОТНА ГРУПА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНА ПОДКРЕПА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА.
Внася: министърът на икономиката 

16. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛ¬ГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В РЕДОВНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА ПО КОНКУРЕН¬ТОСПОСОБНОСТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ЧАСТ „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 29 СЕПТЕМВРИ 2020 Г. В БРЮКСЕЛ.
Внася: министърът на образованието и науката

17. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА.
Внася: министърът на младежта и спорта

18. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УС¬ТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 5 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2014 Г.
Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

Коментари

Задължително поле