Вижте какво ще решава Министерският съвет на 15 ноември 2017

1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯНИЕТО И РАЗВИТИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ПРЕЗ 2017 Г.

Внася: министърът на земеделието и храните

2. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТ ЗА 2016 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АКТУАЛИЗИРАНАТА НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА ДЕМОГРАФСКО РАЗВИТИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (2012-2030 Г.)

Внася: министърът на труда и социалната политика

3. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ЗА 2017 Г.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността

и министър на отбраната

4. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРНЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2017 Г. ЗА ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА 100 ГОДИНИ ОТ ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА И УЧАСТИЕТО НА БЪЛГАРИЯ В НЕЯ

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността

и министър на отбраната

5. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ФИНАНСИРАНЕ ЗА ДОБРОВОЛНИ ВНОСКИ ПО МНОГОСТРАННА ЛИНИЯ СЪС СРЕДСТВАТА ЗА ОФИЦИАЛНА ПОМОЩ ЗА РАЗВИТИЕ И ХУМАНИТАРНА ПОМОЩ В ОБЩ РАЗМЕР 723 030 ЛВ.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър

на външните работи

6. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2017 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНИТЕ ПРОГРАМИ „ОПТИМИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНАТА МРЕЖА“ И „РАЗВИТИЕ НА СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“, ОДОБРЕНИ С РЕШЕНИЕ №216 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2017 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

Внася: министърът на образованието и науката

7. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ ВЪРХУ ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ – 1870“ – ОМУРТАГ

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

8. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДОСТАВЕН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“, ЗА ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

9. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТИ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“, ЗА ИМОТИ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

10. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБЩИНА ТВЪРДИЦА, ОБЛАСТ СЛИВЕН

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

11. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПОДПИСВАНЕ НА ТИПОВИ ИЗЯВЛЕНИЯ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ/ИЗЯВЛЕНИЯ ЗА НАМЕРЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КЪМ МЕМОРАНДУМА ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА ФИНЛАНДИЯ И ЩАБА НА ВЪРХОВНИЯ КОМАНДВАЩ НА СЪЮЗНОТО КОМАНДВАНЕ НА НАТО ПО ТРАНСФОРМАЦИЯТА, КАКТО И ВЪРХОВНОТО ГЛАВНО КОМАНДВАНЕ НА ОБЕДИНЕНИТЕ ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ НА НАТО В ЕВРОПА ОТНОСНО ОСИГУРЯВАНЕТО НА ПОДДРЪЖКА ОТ СТРАНАТА ДОМАКИН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОПЕРАЦИИ/УЧЕНИЯ/ПОДОБНИ ВОЕННИ ДЕЙНОСТИ НА НАТО И КЪМ МЕМОРАНДУМА ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА КРАЛСТВО ШВЕЦИЯ И ЩАБА НА ВЪРХОВНИЯ КОМАНДВАЩ НА СЪЮЗНОТО КОМАНДВАНЕ НА ОБЕДИНЕНИТЕ ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ НА НАТО В ЕВРОПА ОТНОСНО ОСИГУРЯВАНЕТО НА ПОДДРЪЖКА ОТ СТРАНАТА ДОМАКИН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОПЕРАЦИИ/УЧЕНИЯ/ПОДОБНИ ВОЕННИ ДЕЙНОСТИ НА НАТО

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността

и министър на отбраната

12. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В 3567-ОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ „ОБЩИ ВЪПРОСИ“, ПРОВЕДЕНО НА 17 ОКТОМВРИ 2017 Г. В ЛЮКСЕМБУРГ

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър

на външните работи

13. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В 3567-ОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ „ОБЩИ ВЪПРОСИ“ (ЧЛ. 50), ПРОВЕДЕНО НА 17 ОКТОМВРИ 2017 Г. В ЛЮКСЕМБУРГ

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър

на външните работи

14. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ ИЗЦЯЛО НА ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО ПРЕДОСТАВЕНА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА – СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – ДОЛОМИТИ, ОТ НАХОДИЩЕ „СТУДЕНА“, УЧАСТЪК „ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ 2“, ОБЩИНА ПЕРНИК, ОБЛАСТ ПЕРНИК

Внася: министърът на енергетиката

15. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТПРАВЕНО ОТ КОНЦЕСИОНЕРА „ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ“ АД – СОФИЯ, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА КОНЦЕСИОННИЯ ДОГОВОР ЗА ДОБИВ НА СУРОВ НЕФТ ОТ НАХОДИЩЕ „СТАРОСЕЛЦИ“, ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН, И ЗА ОТПРАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО КОНЦЕСИОНЕРА ЗА УРЕЖДАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ЗАБАВЕНОТО ПРИЕМАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

Внася: министърът на енергетиката

16. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТ НА ДОГОВОР МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ И ТЪРГОВИЯТА НА УНГАРИЯ ОТНОСНО СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ЛЕГАЛИЗИРАНЕТО НА ОФИЦИАЛНИ ТАЙВАНСКИ ДОКУМЕНТИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ПОЛЗВАНЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, СКЛЮЧЕН ЧРЕЗ РАЗМЯНА НА НОТИ

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър

на външните работи

17. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТИ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТИ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

18. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТИ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТИ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНОТО ИМ ПРЕХВЪРЛЯНЕ В СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, ОБЛАСТ ШУМЕН

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

19. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНОТО МУ ПРЕХВЪРЛЯНЕ В СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН, СОФИЙСКА ОБЛАСТ

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

20. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДОСТАВЕН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ, ЗА ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

21. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ФИНАНСИРАНЕ, УКРЕПВАНЕ НА РЕГУЛАТОРНИЯ КАПАЦИТЕТ И ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ УСЛУГИ В ОТРАСЪЛ ВИК МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО И МЕЖДУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ ОТ 23 ФЕВРУАРИ 2016 Г., ПОДПИСАНО НА 2 НОЕМВРИ 2017 Г.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

22. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ВСЕОБХВАТНО И ЗАСИЛЕНО ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ ЗА АТОМНА ЕНЕРГИЯ И ТЕХНИТЕ ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ, ОТ ЕДНА СТРАНА, И РЕПУБЛИКА АРМЕНИЯ, ОТ ДРУГА СТРАНА, КАТО ОСНОВА ЗА ВОДЕНЕ НА ПРЕГОВОРИ И УПЪЛНОМОЩАВАНЕ НА ПОСТОЯННИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ПОДПИСВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ВСЕОБХВАТНО И ЗАСИЛЕНО ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ ЗА АТОМНА ЕНЕРГИЯ И ТЕХНИТЕ ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ, ОТ ЕДНА СТРАНА, И РЕПУБЛИКА АРМЕНИЯ, ОТ ДРУГА СТРАНА

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър

на външните работи

23. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ И ПОДПИСВАНЕ НА ПРОТОКОЛ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИЯ ПРОТОКОЛ ОТ 18 ДЕКЕМВРИ 1997 Г. КЪМ КОНВЕНЦИЯТА ЗА ТРАНСФЕР НА ОСЪДЕНИ ЛИЦА, СЪСТАВЕН В СТРАСБУРГ (21.03.1983 Г.), ПРИ УСЛОВИЕ НА ПОСЛЕДВАЩА РАТИФИКАЦИЯ

Внася: министърът на правосъдието

24. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КЪМ МНОГОСТРАННОТО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ ЗА ОБМЕН НА ОТЧЕТИ ПО ДЪРЖАВИ И НА ПРОЕКТ НА ЕДНОСТРАННА ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО ДАТАТА НА ВЛИЗАНЕ В ДЕЙСТВИЕ НА ОБМЕНА НА ИНФОРМАЦИЯ ПО МНОГОСТРАННОТО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ ЗА ОБМЕН НА ОТЧЕТИ ПО ДЪРЖАВИ

Внася: министърът на финансите

25. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В РЕДОВНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЕ, МЛАДЕЖ, КУЛТУРА И СПОРТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 20 И 21 НОЕМВРИ 2017 Г. В БРЮКСЕЛ

Внася: министърът на образованието и науката

26. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

Внася: министърът на земеделието и храните

27. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА СЪЗДАВАНЕ И ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДОБРОВОЛНИТЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЛИ ОВЛАДЯВАНЕ НА БЕДСТВИЯ, ПОЖАРИ И ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ТЯХ

Внася: министърът на вътрешните работи

28. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

Внася: министърът на правосъдието

29. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ И РАЗМЕРИТЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ДОБРОВОЛЦИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДАЧИ ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ №143 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2008 Г.

Внася: министърът на вътрешните работи

30. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ/БЮДЖЕТ (ЕКОФИН/БЮДЖЕТ), КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 17 НОЕМВРИ 2017 Г. В БРЮКСЕЛ

Внася: министърът на финансите

Коментари

Задължително поле