Вижте какво ще решава Министерски съвет утре, 21 ноември 2018

Редовното правителствено заседание ще се проведе както обикновено – в сряда, 21 ноември, от 10 ч. при следния предварителен дневен ред:

1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА ДОБРИНА ХАРАЛАМПИЕВА-ЕНЕВА С ОРДЕН „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ ПЪРВА СТЕПЕН.

Внася: министърът на културата

2. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В 58-ОТО ИЗДАНИЕ НА ВЕНЕЦИАНСКОТО БИЕНАЛЕ ЗА ИЗКУСТВО, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОТ 11 МАЙ ДО 24 НОЕМВРИ 2019 Г. ВЪВ ВЕНЕЦИЯ.

Внася: министърът на културата

3. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯНИЕТО И РАЗВИТИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ЗА 2018 Г.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

4. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА СПИСЪК СЪС ЗАЩИТЕНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЗАЩИТЕНИТЕ УЧИЛИЩА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

Внася: министърът на образованието и науката

5. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА СПИСЪК НА СРЕДИЩНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

Внася: министърът на образованието и науката

6. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 416 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2010 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ДЪРЖАВНИЯ ФОНД ЗА ГАРАНТИРАНЕ УСТОЙЧИВОСТ НА ДЪРЖАВНАТА ПЕНСИОННА СИСТЕМА.

Внася: министърът на финансите

7. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА СФОРМИРАНЕ НА МЕЖДУВЕДОМСТВЕНА РАБОТНА ГРУПА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АНАЛИЗ С ЦЕЛ ПРОМЯНА И ОПТИМИЗИРАНЕ НА НОРМАТИВНАТА БАЗА, РЕГЛАМЕНТИРАЩА КОМПЛЕКСА ОТ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С БОЕПРИПАСИТЕ И ИЗВЪРШВАНЕ НА АНАЛИЗ НА НЕОБХОДИМОСТТА, УСЛОВИЯТА И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ, ФИНАНСИРАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА УТИЛИЗАЦИЯ НА БОЕПРИПАСИ.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

8. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОМЕНИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ЗА 2018 Г. ВЪВ ВРЪЗКА С УВЕЛИЧАВАНЕ КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО И ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА НА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ „ВИТА” ЕООД - ВЕЛИНГРАД.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

9. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2018 Г. ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА РЕМОНТ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И ДОВЪРШВАНЕ НА ВОЕННИ ПАМЕТНИЦИ.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

10. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ НА ПРЕТЕНЦИЯТА НА „ЕВРО АГЕНТ” ЕООД, ПРЕДЯВЕНА С ПОКАНА ЗА ДОБРОВОЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ С ВХОДЯЩ № 20.С-24 ОТ 4 НОЕМВРИ 2016 Г. ЗА ВРЪЩАНЕ НА ПЛАТЕНИ ОТ ДРУЖЕСТВОТО ТОНАЖНИ КОРАРБНИ ТАКСИ ЗА ПОСЕЩАВАНЕ НА ПРИСТАНИЩЕ ЗА ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ С РЕГИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ „БУРГАСКИ КОРАБОСТРОИТЕЛНИЦИ ЮЖЕН КЕЙ – ЛИБЪРТИ” В ПЕРИОДА ОТ 3 СЕПТЕМВРИ 2014 Г. ДО 4 ЯНУАРИ 2016 Г.

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

11. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ ЗА 2018 Г.

Внася: министърът на финансите

12. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ ДА ИЗВЪРШИ ПРОДАЖБА НА ИМУЩЕСТВО, ОТНЕТО В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА.

Внася: министърът на финансите

13. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРЕМАХВАНЕТО ИМ.

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

14. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДОСТАВЕН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ” - СОФИЯ.

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

15. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА КОМИСИЯТА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО И НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

16. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ”, ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРЕМАХВАНЕТО МУ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

17. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНОТО МУ ПРЕХВЪРЛЯНЕ В СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

18. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД, СОФИЙСКА ОБЛАСТ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

19. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

20. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНО БЕЗСРОЧНО ПРАВО НА СТРОЕЖ ВЪРХУ ЧАСТ ОТ ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ „ПАРКИНГ КЪМ МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „ПРОФ. Д-Р КОНСТАНТИН ЧИЛОВ“ - ГР. МАДАН“, ЧАСТ ОТ ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ГРАДСКА ГРАДИНА С КЪТОВЕ ЗА ОТДИХ, ПЛОЩИ С ДЕКОРАТИВНО ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И ПАРКИНГ” В ПОЛЗА НА ОБЩИНА МАДАН, ОБЛАСТ СМОЛЯН.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

21. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА АНДРЮ ДЖОШ МАРКЪС - ГРАЖДАНИН НА СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ, ЗА ПОЧЕТНО (НЕЩАТНО) КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ И ЗА ОТКРИВАНЕ НА РЪКОВОДЕНО ОТ AНДРЮ ДЖОШ МАРКЪС КОНСУЛСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ СЪС СЕДАЛИЩЕ В МАЯМИ И С КОНСУЛСКИ ОКРЪГ, ОБХВАЩАЩ ТЕРИТОРИЯТА НА ЩАТА ФЛОРИДА.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

22. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ПРОТОКОЛА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА МНОГОСТРАННИТЕ РАЗПЛАЩАНИЯ В ПРЕВОДНИ РУБЛИ И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА МЕЖДУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО, КАКТО И НА УСТАВА НА ТАЗИ БАНКА, НА ПРОТОКОЛА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА МЕЖДУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО ОТ 22 ОКТОМВРИ 1963 Г. И НА УСТАВА НА МЕЖДУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО.

Внася: министърът на финансите

23. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕМОРАНДУМА ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ЕНЕРГЕТИКАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ЕНЕРГЕТИКАТА И ИНДУСТРИЯТА НА ДЪРЖАВАТА КАТАР ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ЕНЕРГЕТИКАТА, ПОДПИСАН НА 8 МАРТ 2018 Г. В СОФИЯ.

Внася: министърът на енергетиката

24. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА МЕМОРАНДУМ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ЕВРЕИТЕ В БЪЛГАРИЯ „ШАЛОМ“ И СВЕТОВНИЯ ЕВРЕЙСКИ КОНГРЕС.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

25. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ПРОТОКОЛ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА МЕМОРАНДУМА ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РУМЪНИЯ ОТНОСНО ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОУЧВАНИЯ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ МОСТОВИ СЪОРЪЖЕНИЯ НА РЕКА ДУНАВ, ПОДПИСАН НА 28 ОКТОМВРИ 2014 Г. В БУКУРЕЩ.

Внасят: министърът на регионалното развитие и благоустройството министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

26. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИИТЕ НА БЪЛГАРСКАТА ДЕЛЕГАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА УПРАВИТЕЛИТЕ И НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА МЕЖДУНАРОДНАТА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА И ЗА УЧАСТИЕ В 132-ОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА МЕЖДУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО И НА РАБОТНАТА ГРУПА НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЛЕГАЦИИ НА СТРАНИТЕ - ЧЛЕНКИ НА МЕЖДУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО, КОИТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ ОТ 3 ДО 6 ДЕКЕМВРИ 2018 Г. ВЪВ ВАРАДЕРО.

Внася: министърът на финансите

27. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА ОТ ВРЕДНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ХИМИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И СМЕСИ.

Внася: министърът на околната среда и водите

Коментари

Задължително поле