Вижте какво ще решава Министерски съвет утре, 11 септември 2019 г.

Снимка: Архив

Редовното правителствено заседание ще се проведе както обикновено – в сряда, 11 септември, от 10 часа при следния предварителен дневен ред:

1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДОКЛАД ЗА НАПРЕДЪКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕШЕНИЕ № 436 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2017 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА СПИСЪК С НАБОРИ ОТ ДАННИ ПО ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ, КОИТО ДА СЕ ПУБЛИКУВАТ В ОТВОРЕН ФОРМАТ НА ПОРТАЛА ЗА ОТВОРЕНИ ДАННИ.

Внася: заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика

2. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАДИОЧЕСТОТНИЯ СПЕКТЪР, ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ № 545 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2004 Г.

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

3. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ НА ОТКРИТО „ЕТЪР” - ГАБРОВО, В РЕГИОНАЛЕН ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ НА ОТКРИТО „ЕТЪР“ – ГАБРОВО.

Внася: министърът на културата

4. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДОКЛАД ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОНСОЛИДИРАНАТА ФИСКАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПЪРВОТО ПОЛУГОДИЕ НА 2019 Г.

Внася: министърът на финансите

5. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ ТРАНСФЕРИ ЗА 2019 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИ ПО ПРОГРАМАТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2019 Г., ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 97 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2019 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

6. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ЗА 2019 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА МИНИМАЛНИ ДИФЕРЕНЦИРАНИ РАЗМЕРИ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

7. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ОБОСОБЕНА ЧАСТ ОТ ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ - НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, СОБСТВЕНОСТ НА „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПНЕВМОФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ „СВЕТА ПЕТКА БЪЛГАРСКА” ЕООД - ВЕЛИНГРАД.

Внася: министърът на здравеопазването

8. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ОБОСОБЕНА ЧАСТ ОТ ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ - НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, СОБСТВЕНОСТ НА „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „КАНЕВ“ - РУСЕ.

Внася: министърът на здравеопазването

9. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ, ОБЛАСТ БУРГАС.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

10. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА КОНВЕНЦИЯТА НА СЪВЕТА НА ЕВРОПА ЗА КИНЕМАТОГРАФИЧНАТА КОПРОДУКЦИЯ (РЕВИЗИРАНА) 30 ЯНУАРИ 2017 Г., РОТЕРДАМ, ПОДПИСАНА ОТ ИМЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА 12 ЮНИ 2019 Г. В СТРАСБУРГ.

Внася: министърът на културата

11. ДОКЛАД ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ ПО КОНЦЕСИИТЕ ПРЕЗ 2018 Г.

Внася: заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика

12. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ.

Внася: министърът на вътрешните работи

13. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ”.

Внася: министър-председателят

14. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА, СТРУКТУРАТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ“.

Внася: заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика

15. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ.

Внася: министърът на околната среда и водите

Коментари

Задължително поле