Вижте какво ще решава Министерски съвет утре, 18 септември 2019 г.

Редовното правителствено заседание ще се проведе както обикновено – в сряда, 18 септември, от 10 часа при следния предварителен дневен ред:

1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА МОНИТОРИНГ В БОРБАТА С КОРУПЦИЯТА И ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ, СЪДЕБНАТА РЕФОРМА И ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И НА СЪВЕТ ЗА КООРДИНАЦИЯ И СЪТРУДНИЧЕСТВО.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

2. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЛИНИЯТА НА БЕДНОСТ ЗА СТРАНАТА.

Внася: министърът на труда и социалната политика

3. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА СЕКТОРНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИТЕ НА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ В НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ - „Е-ОСИГУРЯВАНЕ” 2018-2023 И НА ПЪТНА КАРТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЕКТОРНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ В НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ - „Е-ОСИГУРЯВАНЕ” 2018-2023.

Внася: министърът на труда и социалната политика

4. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ „ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 2020 - БЪЛГАРИЯ” ЗА 2018 Г.

Внася: министърът на икономиката

5. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ИСКАНЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОДКРЕПА ПО ПРОГРАМАТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ПОДКРЕПА НА СТРУКТУРНИ РЕФОРМИ.

Внася: министърът на финансите

6. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 44 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2019 Г. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА В ЧУЖДЕСТРАННИ ВИСШИ УЧИЛИЩА.

Внася: министърът на образованието и науката

7. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПО ДЕЛО С-427/19 НА СЪДА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ОБРАЗУВАНО ПО ПРЕЮДИЦИАЛНО ЗАПИТВАНЕ НА СОФИЙСКИЯ РАЙОНЕН СЪД ПО ДЕЛО № 45834/2018 СЪС СТРАНИ ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „БУЛСТРАД” - ВИЕНА, ИНШУРЪНС ГРУП” АД СРЕЩУ ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ „ОЛИМПИК”, ДРУЖЕСТВО, РЕГИСТРИРАНО ПО ЗАКОНИТЕ НА РЕПУБЛИКА КИПЪР, ЧРЕЗ ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ „ОЛИМПИК - КЛОН БЪЛГАРИЯ” КЧТ.

Внася: министърът на финансите

8. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ЖАН-ПОЛ КАРТЕРОН ОТ ФУНКЦИИТЕ НА ПОЧЕТНО (НЕЩАТНО) КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В КНЯЖЕСТВО МОНАКО С КОНСУЛСКИ ОКРЪГ, ОБХВАЩАЩ ТЕРИТОРИЯТА НА КНЯЖЕСТВО МОНАКО, И ЗА ЗАКРИВАНЕ НА РЪКОВОДЕНОТО ОТ НЕГО КОНСУЛСТВО, СЧИТАНО ОТ 1 ОКТОМВРИ 2019 Г.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

9. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА ЗА 2019 Г.

Внася: министърът на икономиката

10. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ВЪЗМЕЗДНО УЧРЕДЯВАНЕ НА БЕЗСРОЧЕН СЕРВИТУТ ВЪРХУ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ В ГОРСКА ТЕРИТОРИЯ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. ШУМЕН, ОБЩИНА ШУМЕН.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

11. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНОТО МУ ПРЕХВЪРЛЯНЕ В СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

12. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБЩИНА САМОКОВ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

13. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

14. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ ПРЕБИВАВАНЕТО НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ КОРАБ „MARE NIGRUM”, ПЛАВАЩ ПОД ЗНАМЕТО НА РУМЪНИЯ, В ТЕРИТОРИАЛНОТО МОРЕ И В ИЗКЛЮЧИТЕЛНАТА ИКОНОМИЧЕСКА ЗОНА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ВРЕМЕТО ОТ 27 СЕПТЕМВРИ ДО 6 ОКТОМВРИ 2019 Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО, ЗА ИЗВЪРШВАНЕТО НА КОМПЛЕКСНА ОКЕАНОГРАФСКА ЕКСПЕДИЦИЯ.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

15. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕГЛЕД НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПОЛИТИКА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ОТ ЕДНА СТРАНА, И ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО И РАЗВИТИЕ (ОИСР), ОТ ДРУГА СТРАНА.

Внася: министърът на икономиката

16. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ИНОВАЦИИТЕ И ТЕХНОЛОГИИТЕ НА УНГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

17. ДОКЛАД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪСТАВА НА ДЕЛЕГАЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В РЕДОВНИТЕ ГОДИШНИ СРЕЩИ НА СЪВЕТИТЕ НА УПРАВИТЕЛИТЕ НА ГРУПАТА НА СВЕТОВНАТА БАНКА И НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ВАЛУТЕН ФОНД, КОИТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ ОТ 18 ДО 20 ОКТОМВРИ 2019 Г. ВЪВ ВАШИНГТОН, И ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВРЕМЕНЕН ЗАМЕСТНИК-УПРАВИТЕЛ ЗА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В МЕЖДУНАРОДНИЯ ВАЛУТЕН ФОНД ЗА ПЕРИОДА НА ГОДИШНИТЕ СРЕЩИ.

Внася: министърът на финансите

18. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ И ПРОТОКОЛА ОТ СЕДМАТА СЕСИЯ НА МЕЖДУПРАВИТЕЛСТВЕНАТА БЪЛГАРО-МОНГОЛСКА СМЕСЕНА КОМИСИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО, ТЪРГОВСКО И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО, ПРОВЕДЕНА НА 24 И 25 ЮНИ 2019 Г. В УЛАН БАТОР.

Внася: министърът на икономиката

19. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ТЮТЮНА, ТЮТЮНЕВИТЕ И СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ ИЗДЕЛИЯ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 39 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1994 Г.

Внася: министърът на икономиката

20. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ЕЛЕКТРОННАТА ПЛАТФОРМА ЗА ПРОДАЖБА НА ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И НА ИМОТИ, СОБСТВЕНОСТ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ПОВЕЧЕ ОТ 50 НА СТО ДЪРЖАВНО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА, ИЛИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, ЧИИТО ДЯЛОВЕ ИЛИ АКЦИИ СА СОБСТВЕНОСТ НА ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО С ПОВЕЧЕ ОТ 50 НА СТО ДЪРЖАВНО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА.

Внасят: заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика

министърът на икономиката

21. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ФОРМАТА, СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, РЕДА И НАЧИНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 8, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ФИНАНСОВОТО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР.

Внася: министърът на финансите

22. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ИГРАЧКИТЕ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 300 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2010 Г.

Внася: министърът на икономиката

Коментари

Задължително поле