Вижте какво ще решава МС утре, 28 март 2018 г.

Снимка: Архив

Седмичното правителствено заседание ще се проведе както обикновено – в сряда, 28 март, от 10 ч. при следния предварителен дневен ред:

1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ОТ 17 НОЕМВРИ 2017 Г., Т. 3, С КОЕТО СЕ ВЪЗЛАГА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДА ИЗГОТВИ И ПРЕДСТАВИ ПРЕД НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ПРОГНОЗА ЗА ДЕМОГРАФСКОТО РАЗВИТИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДО 2040 Г.

Внася: заместник министър-председателят по икономическата и демографската

политика

2. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЪВЕТА ЗА КООРДИНАЦИЯ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА 2017 Г.

Внася: заместник министър-председателят

3. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

Внася: министърът на вътрешните работи

4. ДОКЛАД ЗА ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ПРЕЗ 2016 Г. НА НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 2014-2020 Г.

Внася: министърът на енергетиката

5. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОТЧЕТ ЗА НАПРЕДЪКА КЪМ 15 ФЕВРУАРИ 2018 Г. В ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА МЕРКИТЕ, ОДОБРЕНИ С РЕШЕНИЕ №411 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 19 МАЙ 2016 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ С МЕРКИ, АДРЕСИРАЩИ ОСНОВНИТЕ ПРОБЛЕМНИ ОБЛАСТИ, ВЪЗПРЕПЯТСТВАЩИ НАРАСТВАНЕТО НА ИНВЕСТИЦИИТЕ, УТВЪРДЕНИ С РЕШЕНИЕ №617 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 12 АВГУСТ 2015 Г.

Внася: министърът на финансите

6. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ ДА ИЗВЪРШИ ПРОДАЖБА НА ИМУЩЕСТВО, ОТНЕТО В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА

Внася: министърът на финансите

7. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАЩАНИЯТА ПО РЕШЕНИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА ПО ДЕЛАТА „ВАРАДИНОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ“ (ЖАЛБА №15347/08), „КОРМЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ“ (ЖАЛБА №39014/12), „ЛЕБОА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ“ (ЖАЛБА №67482/14), „ВАНЧЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ“ (ЖАЛБА №60873/09) И „КРУШЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ“ (ЖАЛБА №8389/10)

Внася: министърът на правосъдието

8. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ 1087 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2016 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ С МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ПРИДОБИВАНЕТО ПО ДАВНОСТ НА ИМОТИ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА ИЛИ ОБЩИНСКА СОБСДТВЕНОСТ

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

9. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

10. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДОСТАВЕН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО, ЗА ИМОТ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

11. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТИ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТИ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНОТО ИМ ПРЕХВЪРЛЯНЕ В СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА РАКОВСКИ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

12. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

13. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДОСТАВЕН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“, ЗА ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

14. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНОТО МУ ПРЕХВЪРЛЯНЕ В СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

15. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ТЕХНИЧЕСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ, ЗА НУЖДИТЕ НА ТЕХНИЧЕСКИЯ КОЛЕЖ – КАЗАНЛЪК

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

16. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ, ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ – ТЪРГОВИЩЕ

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

17. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНОТО МУ ПРЕХВЪРЛЯНЕ В СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ВАРНА, ОБЛАСТ ВАРНА

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

18. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ №477 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2017 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЧАСТИ НА СМЕСЕНИТЕ МЕЖДУПРАВИТЕЛСТВЕНИ КОМИСИИ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО, ПРОМИШЛЕНО, ТЪРГОВСКО И ТЕХНИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПРОВЕЖДАНЕТО НА ДВУСТРАННИ РАБОТНИ КОНСУЛТАЦИИ

Внася: министърът на икономиката

19. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА БЪЛГАРСКАТА ДЕЛЕГАЦИЯ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ (ИНДУСТРИЯ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ), ПРОВЕДЕНО НА 31 ЯНУАРИ – 2 ФЕВРУАРИ 2018 Г. В СОФИЯ

Внася: министърът на икономиката

20. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ОКОЛНА СРЕДА, ПРОВЕДЕНО НА 5 МАРТ 2018 Г. В БРЮКСЕЛ

Внася: министърът на околната среда и водите

21. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕР НА „ГРАЖДАНСКО ЛЕТИЩЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ ПЛОВДИВ“ – ОБЕКТ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

22. ДОКЛАД ОТНОСНО ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА СКАЛНООБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ – ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 6 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩ „ГОЛЕМИЯ ВРЪХ“, РАЗПОЛОЖЕНА В ЗЕМЛИЩАТА НА С. ВЪРБЕШНИЦА И С. ГОРНА КРЕМЕНА, ОБЩИНА МЕЗДРА, ОБЛАСТ ВРАЦА

Внася: министърът на енергетиката

23. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ №411 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2016 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ С МЕРКИ, АДРЕСИРАЩИ ОСНОВНИТЕ ПРОБЛЕМНИ ОБЛАСТИ, ВЪЗПРЕПЯТСТВАЩИ НАРАСТВАНЕТО НА ИНВЕСТИЦИИТЕ, УТВЪРДЕНИ С РЕШЕНИЕ №617 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2015 Г.

Внася: министърът на финансите

24. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦА, ЗАСТРАШЕНИ ВЪВ ВРЪЗКА С НАКАЗАТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО

Внася: министърът на правосъдието

25. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

Внася: министърът на образованието и науката

26. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ПО ВЪПРОСИТЕ НА СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ №112 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2009 Г.

Внася: министърът на труда и социалната политика

Коментари

Задължително поле