Вижте предложенията на Българската търговско-промишлена палата за мерки в подкрепа на бизнеса

В еврозоната новите бизнес кредити през февруари са със средна лихва от 1,52%. У нас лихвите по големите фирмени заеми за над 1 млн. евро са средно 2,3-2,4%, а по по-малките са още по-високи.

Предложенията на Българската търговско-промишлена палата за мерки в подкрепа на бизнеса са изготвени на база на анкетно проучване сред 350 фирми в периода 18-23 март 2020 г.

 1. Мярката за гарантирано придвижване на стоки и суровини по трансевропейските коридори, с цел да не се възпрепятства износът и вносът на всякакъв вид стоки между държавите, трябва стриктно да се спазва. Открояваме неизползвана възможност – и фирмите, и още повече държавата трябва да се фокусират върху по-пълноценно използване на ЖП транспорта, който е под неин контрол.
 2. Разглеждане на възможността за по-голям процент подкрепа от страна на държавата в схемата 60 на 40, например 80%, като във Великобритания (80%), Швейцария (80%), Словения (80%), Кипър (70%), Латвия (75%)
 3.  Инвентаризация на всички просрочени плащания от държавни и общински институции към бизнеса и ясна програма за издължаване в най-кратки срокове.
 4. Откриването на телефонна линия в Министерство на финансите за сигнали на фирми за забавени плащания е добра стъпка, но е нужно и създаване на Национална електронна платформа или електронен адрес, в които се регистрират всички потърпевши компании и се извършва бърза комуникация с администрацията, която да отговаря в най-кратки срокове
 5. Ускоряване на процеса за въвеждане и разширяване на обхвата на електронните услуги в административния сектор, с оглед спестяване на време и намаляване на разходите в централния и местните бюджети.
 6. След оценка на възможностите на бюджета, да се предвидят законодателни изменения за удължаване на сроковете за деклариране и за плащане на данъци и осигуровки.
 7. Всички микропредприятия, регистрирани преди 01.02.2020 г. и с доказан спад в продажбите с 20% през 2020 г. спрямо същия месец от 2019 г., в рамките на 3 месеца да бъдат освободени от плащането на социално-осигурителни вноски за техните служители, като се запазят всички права на осигурените лица, произтичащи по закон.
 8. Активизиране на Бюрата по труда в комуникация с работодатели, които ще съкращават служители (хотели, ресторанти и др.) и своевременното им пренасочване в други сектори с увеличен оборот (хранителни магазини, аптеки и др.).
 9. Връщане на изплащане на първите три дни болнични в НОИ – заради неработещите детски градини и училища много родители ползват болничен, за да гледат децата си, също и завръщащите се от чужбина стоят под карантина 14 дни или повече.
 10. Въвеждане на нов вид платен отпуск – карантинен, който се заплаща от НОИ на база на нормираната за страната линия на бедност.
 11. Допълнително преразглеждане на държавния бюджет в насока отмяна на планирани разходи, например изграждане на стадиони, средства от предвидени командировки, представителни разходи и др., и пренасочване на суми към други неотложни дейности в текущата ситуация.
 12. Освобождаване от такса сметосъбиране и сметоизвозване и такса за обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения до края на извънредното положение.
 13. Освобождаване от плащането на данък за недвижими имоти за периода до отпадане на извънредното положение за всички обекти, които са с преустановена дейност със заповед на държавен орган или на работодателя.
 14. Освобождаване от плащане на наеми на фирми, които са сключили договори с държавни или общински дружества и техните обекти не функционират, заради обявеното извънредно положение или функционират, но са с намален с повече от 20% оборот през 2020 г. в месец спрямо същия от 2019 г.
 15. По предложенията, които бяха инициирани от правителството, за увеличение със 700 млн. лв. на капитала на Българската банка за развитие, от които 500 млн.лв. за реализирането на два инструмента (портфейлни гаранции за търговските банки и временни дялови инвестиции в компании), насочени към юридическите лица, предлагаме да се планира таван на сумите, определен дял, предназначен само за малки и средни предприятия.
 16. Освен предоставянето на безлихвени кредити към наетите, които са в неплатен отпуск, да се разшири мярката и към самоосигуряващите се лица, които имат доказан спад с 20% на доходите през 2020 г. спрямо същия месец от 2019 г., като за самоосигуряващите се лица сумата да бъде удвоена на 3000 лв. (спрямо 1500 лв. на наети лица)
 17. Промени в правилата при кандидатстване и изпълнение на проекти по ОПИК 2014-2020 и Програмата за иновации и конкурентоспособност 2021-2027.
 18. При преструктуриране на средствата по оперативните програми да не бъдат изцяло пренасочени всички ресурси за мерки, насочени към оцеляване и оздравяване, предвид неблагоприятните последици от коронавируса, а да остане и резерв за технологично развитие и иновации, без които в днешно време не можем.

 

Коментари

Задължително поле