ВСС избра единодушно Младен Димитров за председател на Районен съд – Велико Търново

Съдията има над 18 г. юридически стаж

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет избра единодушно с 12 гласа Младен Петров Димитров за административен ръководител – председател на Районен съд – Велико Търново.

Младен Димитров има над 18 години общ юридически стаж. Бил е съдия в Районен съд – Свищов в периода от 23.07.2001 г. до 31.03.2004 г.; съдия в Районен съд – Велико Търново от 01.04.2004 г. и към настоящия момент, като от 01.07.2010 г. заема длъжността заместник-председател.

Съдия Димитров заяви, че сред мотивите да се кандидатира за административен ръководител е полученото доверие от колегите му и единодушното решение на Общото събрание на съдиите при Районен съд – Велико Търново, с което кандидатурата му е предложена на съдийската колегия. Той сподели, че „качественото управление на съда следва да се основава на приемственост и утвърждаване на добрите практики, както и на надграждане на постиженията и стремеж към по-висок професионализъм и ефективност в работния процес“, като акцентира, че правосъдието трябва да бъде навременно, законно и справедливо.

В Концепцията си за стратегическо управление съдия Димитров залага цели свързани с подобряване на материалната база на съда, осигуряване на здравословна среда и използване в максимална степен на достиженията на техниката. Предвижда се запазване и надграждане на практиките за финансова обезпеченост и отчетност, като са посочени мерки за повишаване професионалната компетентност и стимулиране на магистратите и служителите към участие в обучения провеждани от НИП и професионални организации; включване на съда в партньорски програми за провеждане на регионални обучения, с участие на съдилищата от региона; провеждане на работни срещи и събрания за разрешаване на конкретни проблеми в правоприлагането; поддържане на спокойна работна атмосфера, даваща възможност за индивидуално професионално развитие, както и споделяне на натрупания опит между магистратите и съдебните служители. Акцент е поставен и върху заселване на съвместната професионална и научно-изследователска работа с Юридическия факултет към Великотърновския университет.

Въпроси към Младен Димитров зададоха членовете на съдийската колегия Цветинка Пашкунова, Атанаска Дишева и Севдалин Мавров, във връзка с подведомствеността на заповедните производства и възможните начини на връчване при разпределението на заповедните производства на случаен принцип; ролята на административния ръководител за отстояване независимостта на съда и съдията; приложимите подходи за постигане на уважение и респект към съда; противоречивата практика по наказателни дела от административен характер; наличието на затруднения със събираемостта на вземанията на съдебната власт.

Кандидатурата на съдия Димитров бе подкрепена от членовете на Съдийската колегия Красимир Шекерджиев, Атанака Дишева, Цветинка Пашкунова и Севдалин Мавров, които се обединиха около становището, че кандидатът има необходимия административен капацитет, наясно е с проблемите на съда и активно участва в различни инициативи, насочени към ученици и студенти – Ден на отворените врати, провеждане на симулативни процеси. Посочено бе, че съдия Димитров има позиция във връзка с реформата на съдебната карта, както и идеи за пълна специализация на наказателните дела в рамките на районното ниво. Отчетено бе, че кандидатът притежава изключително задълбочени правни познания, има ясна визия за ролята на административния ръководител за повишаване на доверието към съда, както и е получил категорична подкрепа от Общото събрание на съдии в Районния съд.

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Крими и право