Европейската сметна палата иска затягане на контрола при отпускането на пари за НПО-та

Снимка: Владимир Савов

Отпускането на средства на ЕС за дейности на НПО (неправителствени организации) в областта на хуманитарната помощ и помощта за развитие, опазването на околната среда, културата и други цели, трябва да се извършва по-прозрачно, се казва в доклад на Европейската сметна палата.

Действащата в момента система за обозначаване на организациите като НПО не е надеждна, предупреждават одиторите, и Европейската комисия не разполага с достатъчно подробна информация относно начина, по който се разходват ресурсите.

Неправителствените организации помагат на ЕК за изготвянето, изпълнението и наблюдението на програмите на ЕС в много области на политика, като хуманитарната помощ и помощта за развитие, околната среда и научните изследвания и иновациите. За периода 2014—2017 г. Комисията е предвидила около 11,3 млрд. евро за усвояване от НПО.

Одиторите са извършили оценка на работата на Комисията относно обозначаването на субекти като НПО, използването от НПО на средствата на ЕС, както и дали Комисията е оповестила тази информация по прозрачен начин.

Заключението на ЕСП е, че Комисията не осигурява достатъчно прозрачност по отношение на разходваните от НПО средства на ЕС. Обозначаването със статут на НПО в счетоводната система на Комисията, което се прави въз основа на собственоръчна декларация, както и малкото на брой проверки правят класифицирането на даден субект като НПО ненадеждно, заявяват одиторите. Въпреки че подборът на Комисията на проекти, ръководени от НПО, като цяло е прозрачен, различните служби на Комисията не управляват по еднакъв начин безвъзмездната помощ, отпусната на трети страни, и процедурите за подбор на НПО от одитираните органи на ООН невинаги са прозрачни.

Според одиторите, събраните данни относно усвоените от НПО средства на ЕС не са хомогенни и Комисията не разполага с изчерпателна информация, особено по отношение на мрежите от международни неправителствени организации и проектите при непряко управление. Нещо повече, при непрякото управление липсата на налична информация затруднява проверките на разходите.

Сметната палата препоръчва на Европейската комисия:

- да подобри надеждността на информацията относно НПО в своята счетоводна система;

- да проверява прилагането на правилата и процедурите относно отпускането на безвъзмездна помощ от ЕС на НПО чрез трети страни;

- да подобри събирането на информация относно средствата, изразходвани от НПО;

- да приеме единен подход за публикуването на информация относно средствата, предоставени на НПО;

- да проверява дали органите на ООН публикуват пълни и точни данни за средствата на ЕС, отпуснати на НПО.

Коментари

Задължително поле