ЕК ни дава над 90 млн. евро за завод за ток от боклук в София

Съоръжението ще произвежда топлинна енергия за 40 000 домакинства и електроенергия за 30 000

Инсталацията за над 157 евро ще е готова до края на 2023 г.

Европейската комисия одобри над отпускане на помощ от над 90 млн. евро за изграждане на високоефективна централа за комбинирано производство на ток от боклук в София, съобщиха от институцията. ЕК одобри българските планове за подпомагане на изграждането и експлоатацията на високоефективна централа за комбинирано производство на електроенергия и топлинна енергия, използваща гориво, получено от негодни за рециклиране битови отпадъци.

Инвестиционна стойност на проекта е над 157 млн. евро без ДДС. От тях ЕК одобри отпускане на пряка безвъзмездна помощ в размер на приблизително 90,8 млн. евро, финансирана от структурните фондове на ЕС, управлявани от България. За да осигури собственият принос на София, общината взима заем от Европейската инвестиционна банка от  67 млн. евро. Общината ще отпусне заем на „Топлофикация“ ЕАД с преференциална лихва, възлизащ на приблизително 3 милиона евро.

На 8 октомври 2019 г. България уведоми Комисията за своите планове за подпомагане на изграждането на високоефективна централа за комбинирано производство на топлинна енергия и електроенергия в София. Изграждането ще приключи до края на 2023 г. Тя ще произвежда топлинна енергия и електричество с мощност приблизително 55 MW за топлинната енергия и 19 MW за електроенергията. За гориво ще бъдат използвани около 180 000 тона негодни за рециклиране битови отпадъци годишно. Инсталацията, която ще бъде изградена на площадката на ТЕЦ “София” от „Топлофикация“ ЕАД, ще бъде свързана с топлофикационната мрежа на София.

Тя ще произвежда топлинна енергия за 40 000 домакинства и електроенергия за 30 000 домакинства. В летните месеци топлата вода на всички абонати, които захранва ТЕЦ „София“, ще бъде осигурена изцяло от инсталацията за производство на енергия от РДФ.

Инсталацията ще спести между 15 и 18 млн. евро годишно от природен газ и 5 млн. лв., които в момента се плащат на циментовите заводи за оползотворяване на РДФ.

От Столичната община твърдят, че оценката на експертите за очакваните емисии показва, че избраната технология за завода осигурява съответствие на емисионните норми и покрива много по-високи и по-строги параметри за чистота на въздуха и околната среда.

 

Проектирането на инсталацията стартира през 2012 г.

РДФ-горивото представлява предварително сепариран и третиран отпадък, от който са извлечени тежките метали, хлора и т.н. Съоръженията на завода за битови отпадъци предварително отделят всички материали, които могат да бъдат рециклирани. През 2017 г. за рециклиране са предадени над 12 500 т. стъкло, метал, пластмаса и хартия, извлечени от битовите отпадъци.

Процедурата за проектиране на инсталацията стартира през 2012 г., а през следващата година е подписан договор с проектанта Ramboll A/S, Дания. Компанията е четвъртата по големина в  сектора, проектирала е над 130 подобни инсталации в над 35 страни в Европа, САЩ и Азия. Ramboll е одобрена след публичен конкурс по правилата на Европейската банка за възстановяване и развитие, в който участват 22 кандидата. Проектът е представен в София през 2014 г. и технологията е окончателно приета от голяма междуведомствена група. Направена е оценка на въздействието върху околната среда.

С инсталацията за производство на топлинна енергия от РДФ-горивото се гарантира екологично, сигурно и трайно решение за отпадъците на София. Тя е завършващият трети етап на работещите инсталации за зелени, био и битови отпадъци.

Капацитетът на съоръжението е 180 000 т. РДФ годишно, който се доставя единствено от съоръженията на столицата. В инсталацията не се допуска приемането и изгарянето на опасни отпадъци.

 

Заводът ще спестява на „Топлофикация“ 18 млн. евро годишно от природен газ

Инвестиционна стойност на проекта е 157 538 011 евро без ДДС. От тях безвъзмездната финансова помощ от ОП “Околна среда” е 58,2% или над 90 млн. евро. Собственият принос на София, в това число и заем от ЕИБ, е 41,8% или 65,7 млн. евро.

Параметрите на заема от ЕИБ е до 67 млн. евро за срок от 29 години. От тях 4 години са гратисен период, а 15 години е срокът за изплащане. Лихвата е фиксиран лихвен процент около 1,5%.

С използването на РДФ-горивото за производство на енергия се спестява 10% от природния газ, който използва Топлофикация-София. Това означава, че 65 млн. куб. м природен газ на година ще бъде заменен с безплатно за столичани гориво. По този начин се спестяват между 15 и 18 млн. евро годишно от природен газ и  5 млн. лв., които в момента се плащат  на циментовите заводи за оползотворяване на РДФ. „Така цената на топлоенергията в голяма степен се стабилизира, тъй като цената на природния газ е основният ценообразуващ фактор“, твърдят от Столичната община.

Предварителните анализи сочат, че на годишна база инсталацията ще реализира печалба от 10 млн. евро, а оперативните разходи за поддръжката й са до 7 млн. евро на година.

 

При технологията „скарно изгаряне“ се отделя по-малко пепел

Избраната технология отговаря на задължителното условие на Европейската комисия за „най-добра доказана технология“ – единствено за тези технологии комисията осигурява безвъзмездно финансиране. Следвайки правилата на най-добрите налични техники са разгледани и сравнени двете най-утвърдени и предпочитани технологии -  технология за изгаряне на скара и изгаряне в кипящ слой. Избрана от експертите е технологията „скарно изгаряне“ заради нейните предимства при по отношение на вида РДФ и по-малкото летяща пепел в димните газове. Технологията „скарно изгаряне“ се използва в над 450 подобни завода.

Със завършващата трета фаза София ще депонира под 10% от отпадъците, които градът произвежда. С инсталацията се осигурява управление и съхранение на опасни метали, които попадат в битовия отпадък.

 

Площадката на ТЕЦ „София“ е избрана от инфраструктурни съображения

Площадката на ТЕЦ “София” е избрана, за да може да се използва цялата налична техническата инфраструктура - топлопреносна мрежа, електроснабдителна мрежа, водопроводи и газопроводи, канализационна мрежа, транспортен достъп и градоустройствени ограничения. Този тип инсталации в Европа се изграждат в непосредствена близост до жилищните райони, което позволява използването на топлоенергията от гражданите. Екологичната оценка показва, че доставката на модифицирано гориво няма да има негативно влияние върху околната среда, твърдят от Столичната община.

 

Според експерти избраната технология покрива много високи екокритерии

Оценката на експертите за очакваните емисии показва, че избраната технология осигурява съответствие на емисионните норми и покрива много по-високи и по-строги параметри за чистота на въздуха и околната среда.

От изключителна важност за София е, че новата инсталация ще замени стари производствени мощности на ТЕЦ „София“. По този начин емисиите на фини прахови частици на ТЕЦ „София“ се намаляват с 9,6%.

Пречиствателните съоръжения са водещите технологични компоненти. Инсталацията на София е проектирана с комплексна 4-степенна система за очистване на отработените газове. Тя включва третиране с активен въглен, натриева основа и амонячна вода; ръкавни филтри за отстраняване на фините прахови частици;  мокър скрубер и утилизационна инсталация с кондензация за допречистване.

Горивна камера е оразмерена за пълно изгаряне на димните газове при минимална температура 850°С и минимален престой от 2 секунди за горивните частици при тази температура. Работната температура разгражда диоксините и фураните, чийто стойности са в пъти по-малки от тези, емитирани от дейности по горене в бита.

Системата за селективна некаталитична редукция в котела намалява концентрациите на NОх. Инсталацията е оборудвана и с комбинирана сухо-мокра система за очистване на димните газове с ръкавни филтри и реактор за впръскване на активен въглен и хидратна вар. По този начин се абсорбират киселинните съставки на димния газ (НСl, SО2 и НF), които се отделят като соли на калция, излишен варовик и летяща пепел. Впръскването на активен въглен води до абсорбция на живака, тежките метали и диоксините.

Ръкавните филтри отстраняват фините прахообразни частици хидратна вар и активен въглен.

За допълнително очистване на димните газове се монтира и мокър скрубер, който допречиства киселинните газове и фините прахови частици, абсорбирали тежки метали.

В края на веригата от пречиствателни съоръжения се инсталира кондензаторно стъпало, чрез което се възстановява топлоенергията чрез прехвърляне на топлина от кондензацията на водните пари в димните газове към топлофикационната система.

При работата на инсталацията ще се генерират около 20% неопасни инертни отпадъци (в т.ч. дънна пепел) от входящия отпадък и от 4 до 6% опасни отпадъци. Предвижда се шлаката да се транспортира и депонира на депо за строителни отпадъци или да се предава за последващо третиране. Опасните отпадъци ще се транспортират до специално хранилище за опасни отпадъци в Германия.

Заедно с инсталацията се изгражда и мониторингова система, която следи изпълнението на всички задължителни технически параметри, условия за експлоатация и норми за допустими емисии. Всички данни за въздуха ще бъдат публично достъпни в реално време при непрекъснато измерване.

 

Общо в Европа работят над 450 инсталации за ток от боклук

Общо в Европа работят над 450 инсталации за производство на енергия чрез изгаряне на битови отпадъци. Най-много те са във Франция - 126, в Германия - 121, в Скандинавските държави – 85 и във Великобритания - 37.

С използването на отпадъците като ресурс за енергия само в Европа се спестяват над 25 млн. т. въглероден диоксид в атмосферата от изкопаемите горива, които отпадъците заместват. Техните системи за почистване на димните газове гарантират в пъти по-ниски емисии от тези на конвенционалните електро- и топлоцентрали.

В същото време инсталациите за термична обработка на отпадъците намаляват до 90% депонираните отпадъци. Годишно в ЕС се депонират 62 млн. т. отпадъци. „Депонирането е най-вредният начин за третирането им. Освен че генерира метан, който е мощен парников газ, сметищата замърсяват почвата и подземните води за стотици години напред“, обясняват от Столичната община.

 

В момента се депонират 16% от отпадъците на София

През 2017 г. в София са събрани и обработени 480 563 т. отпадъци. 84% от тях се рециклират и оползотворяват. От 2015 г. в София работят всички инсталации на интегрираната система за преработка на зелените, биологичните и битовите отпадъци на града. Благодарение на тях в момента София депонира едва 16% от отпадъците, а преди десетина години се депонираха 100%.

През 2010 г. и 2012 г. София печели европейско финансиране за изграждането на собствен завод за преработка на отпадъците. Заводът на София е най-големият подобен проект, реализиран от Европейската комисия по програмата “Околна среда”. Първите две фази са окончателно завършени през 2015 г., а заключителната третата фаза, която се разработва с подкрепата на ЕК и ЕИБ, остава за финансиране през настоящия програмен период.

Коментари

Задължително поле